Search
Close this search box.

Besilik Erkek Sığır İthalatı Uygulama Talimatı

Kaydet
Please login

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-10724253-325.11.02.01-6674492
Konu : Besilik Erkek Sığır İthalatı Uygulama
Talimatı

18.08.2022/6674492
DAĞITIM YERLERİNE

BESİLİK SIĞIR (ERKEK ) İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

Besilik erkek sığır ithalatı aşağıda belirtilen hususlara göre yapılır.

A. GENEL HÜKÜMLER

1. İthal edilecek besilik sığırlar, yalnızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden getirilebilir. (https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat)

2. “Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler Listesi” nde (https://yasakli.tarimorman.gov.tr/) türe özgü hastalık kısıtı altında bulunan ülke ve/veya bölgelerden besilik sığır ithalatı yapılamaz.

3. Hayvanların seçiminden ihracatçı ülkeden ayrılışına kadar geçen sürede ülke/bölgede yeni bir hastalık mihrakı çıkması durumunda kontrol belgesi onaylanmış olsa dahi söz konusu ülke/bölge çıkışlı hayvanların başlamış işlem niteliğinde olanlar hariç olmak (İthalatçı ülke veteriner servisi tarafından veteriner sağlık sertifikasının düzenlenmiş olması) üzere ülkemize girişine izin verilmez.

4. İthal edilecek besilik sığırlar Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. İthalat için geçerli ve gerekli olan Sağlık sertifikaları (https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Veteriner-Hizmetleri/Ihracat-Ithalat/Ithalat) web adresinde yayımlanmaktadır.

5. İthal edilecek sığırlar Angus, Charolais (Şarole), Limousin(Limusin), Hereford, Belgium Blue (Belçika Mavisi), Piedmentosa, Aubrac (Obrak), Gasconne, Salers, Blonde D’Aquitane, Senepol, Braford, Brangus, Simental (Fleckvieh) ve Shorthorn ırkları veya bunların melezleri olmalıdır. (Belirtilen bu ırklar dışındaki besilik ithalat talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.)

6. Besilik sığır ithalat başvurularında hayvan sayısı en az 30 (otuz) baş olmalıdır.

7. Başvurular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

8. Besilik sığırlar, karantina işlemleri, fiili ithalatı ve millileşme işlemleri tamamlanmadan
kestirilemez (hastalık sebebiyle mecburi kesim hariç), satılamaz ve devredilemez.

9. Fiili ithalat işlemleri tamamlanıp millileşinceye kadar hayvanlarda görülen her türlü hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk ithalatçıya ait olup herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

10. İthal edilecek besilik sığırların kontrolüne ilişkin iş ve işlemler 2022-2 sayılı Talimat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

11. İthalat başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin işletmesi, “Hayvan Bilgi Sistemi” nde (Türkvet) kendi adına kayıtlı olmalıdır.

B. İTHAL BESİLİK SIĞIRLARA İLİŞKİN KRİTERLER

İthal edilecek besilik sığırlar aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır.

1. Hayvanlar bireysel tanımlama araçları (küpe veya elektronik kulak küpesi/mikroçip vb.) ile tanımlı olmalıdır.

2. İthal edilecek besilik sığırlar ırk özelliklerini taşıyor olmalıdır.

3. Besilik sığırların yaşı ülkeye giriş tarihi itibariyle 18 aydan küçük olmalıdır.

4. İthal edilecek besilik sığırlar aşağıda belirtilen GTIP kodlarından getirilebilir.
GTİP kodu 0102.29.10.00.00 olanlar için 80 kilogram,(Erkek)
GTİP kodu 0102.29.29.00.00 olanlar için 81-160 kilogram, (Erkek)
GTİP kodu 0102.29.49.00.00 olanlar için 161-300 kilogram, (Erkek)
GTİP kodu 0102.29.99.00.00 olanlar için ise 301-399 kilogram olmalıdır. (Erkek)

5. Gelişim bozukluğu, kaşektik, görünür fiziki ve ortopedik kusurları (topallık, körlük v.b)
patalojik oluşumlar (tümör, apse, konjuktivit, deri hastalıkları) olmamalıdır. Genel kondüsyonu iyi ve sağlıklı bir görünüme sahip olmalıdır.

C.KONTROL BELGESİ BAŞVURUSU VE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe: Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belge (Ek-1) .Dilekçede ekler bölümünde dosyanın içeriği ve ekleri yazılmalıdır.

2. Kontrol Belgesi: Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat
Denetimi Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenen (Ek-2) ithalatçı kişi/firma
kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı bulunan ıslak imzalı belge (3 adet asıl nüsha)

3. Proforma Fatura: 1 adet Asıl -2 adet Suret-(Türkçe olmayan belgenin yeminli tercüme
bürosunda tercüme edilmiş aslı).

4. Taahhütname: İthalatçı tarafından imzalanmış ve noter onaylı belge 1 adet Asıl -2 adet Suret ( Ek-3)

5. İmza Sirküleri/Beyannamesi ve Vekâletname: Firmayı temsile yetkili kişi/ kişilerin noter
onaylı imza sirküleri/beyanname ve vekâletnamenin aslı veya fotokopisi.

6. İşletme Tescil Belgesi-İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla bir (1) ay önce alınmış İşletme Tescil Belgesi. (EK-4)

7. Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi – İl /İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden onaylı ve müracaat tarihinden en fazla bir (1) ay önce alınmış belge (EK-5)

8. Döner Sermaye Tahsilat Belgesi: Halkbank Ümitköy Şubesi nezdindeki IBAN (TR 10 0001
2009 4160 0016 0000 34) Nolu hesabına veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine kontrol belgesi ücreti yatırıldığına dair belge (Alındı belgesi, muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı veya banka dekontunda, ithalatçının isim/unvanı ile besilik erkek sığır ithalatı için olduğu belirtilecektir).

9. Kontrol Belgesi ve ekleri Hayvan Bilgi Sistemine de Pdf formatında yüklenecektir.

10. Kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında sunulan belge ve bilgilerde sahtecilik veya
usulsüzlük tespit edilmesi halinde başvuru işlemleri durdurulur ve iptal edilir.

D.DİĞER HUSUSLAR

1. “Besilik Büyükbaş İthalatı (Fiili İthalatı Gerçekleştirilecek Hayvan Başına)” döner sermaye
ücreti, hayvanların ülkeye girişinden önce yatırılmalıdır. Ön bildirimde belirtilen hayvan sayısı kadar ücretin yatırıldığına dair dekont veya makbuz ön bildirim evraklarına eklenerek Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne ibraz edilecektir.

2. Bu talimat kapsamında yapılacak besilik sığır ithalatı ile ilgili sağlık, nakil, kimliklendirme,
karantinaya ilişkin işlemler ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu kapsamında olan diğer hususlarda, bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

3. Bu talimat kapsamında alınan taahhütnameleri ihlal edenler hakkında 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Karar’ının 14 ncü Maddesi birinci fıkrası d bendi “Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi” hükmü uygulanır.

Erkek besilik sığır ithalatı iş ve işlemlerinin bu talimat çerçevesinde yürütülmesi hususunda
gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr. Durali KOÇAK
Genel Müdür V.

Ek:
1 – Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)
2 – Kontrol Belgesi (1 Sayfa)
3 – Taahhütname (1 Sayfa)
4 – İşletme Tescil Belgesi (1 Sayfa)
5 – Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (1 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
81 İl Müdürlüğüne
Tüm Veteriner Sınır Kontrol Noktası
Müdürlüklerine

Bilgi:
Hayvancılık Genel Müdürlüğüne
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top