Search
Close this search box.

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği – 19.08.2022

Kaydet
Please login

19.08.2022 Tarihli 31928 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) İşletmenin gerçek ve/veya tüzel kişi kurucu ortaklarının ve işletmeyi temsile ve idare etmeye yetkili yönetici olacaklardan herhangi birinin;

a) Yetkili bulundukları ticari hava taşıma işletmesinin görevde bulundukları dönemde; müflis veya konkordato ilan etmemiş olması,

b) Koltuk kapasitesi yirmi ve daha fazla olan hava araçları ile ticari hava taşıma işletmeciliği faaliyetinde bulunan havacılık işletmesinde kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olabilmeleri için son 5 yıl içerisinde Genel Müdürlük tarafından birden fazla idari para cezası uygulanmamış, Yönetici Personel Onay Belgesi veya lisansının birden fazla askıya alınmamış veya bahse konu belgelerden herhangi birisinin iptal edilmemiş olması,

c) Sorumlu yönetici personel olabilmeleri için son 2 yıl içerisinde Genel Müdürlük tarafından onay belgesinin iptal edilmemiş olması,

ç) 2920 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler uyarınca mahkum edilmemiş olması,

şartları aranır. Bu şartlardan herhangi birisinin sağlanamaması durumunda, ilgili kişinin sorumlu yönetici personel belgeleri düzenlenmez ve kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi bulundukları işletmelere ruhsat verilmez.

(2) Ön izin alan veya işletme ruhsatına sahip olan işletmecinin, yönetim kurulu üyelerinde değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren on dört gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Yeni yönetim kurulu üyeleri ile yeni yönetim kurulu yapısını gösteren resmi belgeler ile EK-2’de yer alan ön izin aşamasında istenen tüm bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe sunulur.

(3) Ön izin alan veya işletme ruhsatına sahip olan işletmeciler ile ilgili olarak gerçek ve/veya tüzel kişilerinin kurucu ortakları ve işletmeyi temsile ve idare etmeye yetkili yönetici personelinde, bu Yönetmelik hükümlerinde öngörülen hususlara aykırılık oluştuğu takdirde, Genel Müdürlük tarafından verilecek süre zarfında bu aykırılığın giderilmesi gereklidir. Aykırılığın süresi içinde giderilmemesi durumunda iki aylık süre ile işletmenin faaliyetlerinde kısmi sınırlamalar yapılır. İki ay içinde de aykırılığın giderilmemesi durumunda işletme ruhsatı askıya alınır veya iptal edilir.

(4) Payları Bİ veya uluslararası borsalarda işlem gören işletmelerde, borsada işlem gören payların dışında kalan paydaşlar için de bu madde hükümleri geçerlidir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “iki yüz” ibaresi “yüz elli”, “İki milyon” ibaresi “Bir milyon beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

1/1/2023 tarihini geçmemek şartıyla birden fazla muafiyet başvurusu yapılabilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top