T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-010.06.01-
Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

03.03.2021/61807098
DAĞITIM YERLERİNE

GENELGE
(2021/6)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

2015/22 sayılı Genelge eki listenin 12. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

EK: Liste

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.