Search
Close this search box.

Numune Alınması Etiketlenmesi Mühürlenmesi Hk

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :17474625-109
Konu :Numune Alınması, Etiketlenmesi,
Mühürlenmesi ve Laboratuvara
Gönderilmesi Hk

22.09.2017/28083869
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük Yönetmeliğinin 198 (Numune almaya ilişkin kurallar), 199 (Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi) ve 200 (Numunelerin laboratuvara gönderilmesi) üncü maddeleri ile muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeşitli taşımacılık araçlarından katı, sıvı veya gaz haldeki her tür eşyadan numune alma usul ve esasları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan 08.10.2012 tarihinde 2012/32 sayılı Genelge ile yayımlanan “Numune Alma Klavuzu”nda yer alan uygulama ve tedbirlere uyulmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin olarak, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 18.09.2017 tarih ve 27922703 sayılı yazı ve ekleri yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ahmet ATASORKUN
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 Adet yazı ve ekleri

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı :76107777-109
Konu :Numune Alınması, Etiketlenmesi,
Mühürlenmesi ve Laboratuvara
Gönderilmesi Hk

15.09.2017/27922703
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bağlantımız İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 13.07.2017 tarihli, 26495003 sayılı yazıda özetle; Müdürlüklerine, tüm Bölge Müdürlüklerinden ve bağlantımız Gümrük Müdürlüklerinden numune akışı olduğundan bahisle, Müdürlüklerine sunulan numuneler ile ilgili yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir.

Bahsi geçen yazı çerçevesinde bir örneği ilişikte yer alan 24.08.2017 tarihli ve 27557584 sayılı yazımız ile tüm bağlantı Müdürlüklerimiz konu hakkında uyarılmış olmakla birlikte, uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve numunelerin usulüne uygun olarak gönderilmemesinden kaynaklı olarak gereksiz yazışmaların ve dolayısıyla zaman kaybının yaşanmamasını teminen diğer Bölge Müdürlüklerinin de bilgilendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Özge DEMİREL
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.


Ek: 2 adet yazı.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı :89593706-109
Konu :Numune Alınması, Etiketlenmesi,
Mühürlenmesi ve Laboratuvara
Gönderilmesi Hk

13.07.2017/26495003
İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Gümrük yönetmeliği Madde 198’de numune almaya ilişkin kurallar belirlenmiştir.

Madde 198’e a)’da numune, eşyanın özelliği dikkate alınarak varsa TSE Standardı göz önünde bulundurulmak suretiyle şahit numunesiyle birlikte muayene ile ilgili görevli memur tarafından alınır. Alınan numune ve şahit numune, ek-25’te yer alan numune ve şahit numune alma tutanakları, işletme görevlisi teknik zorunluluk bulunması halinde beyan sahibi veya temsilcisi ile müştereken tutanağa bağlanır ve bu tutanak örneği Laboratuvara gönderilir.

ç)Numune alımında emniyet tedbirlerinin alınmasında, temizlik kurallarına uyulmasında ve uygun numune kaplarının seçiminde Müsteşarlıkça belirlenen numune alma standartları göz önünde bulundurulur.

d) Muayene ile görevli memursa numune kapları üzerindeki etiket bilgileri eksiksiz doldurulur ve mühürlenir. Numune mühür altına alındıktan sonra kırılma ve dökülme olmaması için uygun bir ambalajlanmak suretiyle Laboratuvara gönderilir. Numune Laboratuvara ulaştığında yapılan ilk kontrolde kırılma , dökülme ya da bu fıkrada belirtilen hususlara aykırı bir durum tespit edilirse Laboratuvar idaresince teslim alınmayarak iade edilir denilmektedir.

Madde 199’da Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesine ilişkin kurallar belirlenmiştir. Madde 199 a) Numuneler beyan edilen eşyayı temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda (Petrol ürünleri için en az 1 lt, diğer sıvı numuneler en az ½ lt, toz örnekler ise 250gr ) alınır.

ç)Kapalı kaplar içinde ve ya şişelere konan numunelerin ağızları, numuneyi alan muayene ile görevli memur tarafından eritilmiş mum üzerine okunaklı şekilde mühür tatbik edilerek kapatılır denilmektedir.

Madde 200’de ise numunelerin Laboratuvara gönderilmesine ait kurallar belirtilmiştir

f) Kargo ile gönderilecek numune kapları gönderme yazısı ile birlikte sağlam bir dış kabın içine konur. Kırılacak ve ya bozulacak türden olan numune kapları kırılmayı önleyecek şekilde plastik, köpük gibi maddeler ile desteklenmektedir.

Ayrıca Müsteşarlığımızca hazırlanmış Numune Alma klavuzunda;

Sıvı, katı ve gaz eşyalardan numune alma işlemlerinde uyulacak kurallar (Güvenlik tedbirleri dahil) detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Hem Gümrük yönetmeliğinin 198, 199 ve 200’üncü maddeleri hemde Müsteşarlığımızca hazırlanan numune alma klavuzunda Gümrük İdarelerinden sıvı, katı vetoz numunelerinin nasıl alınacağı, hangi kaba konulacağı, kırılabilir cam kaplara konulan numunelerin kırılmadan Laboratuarlara ulaştırılmasında hangi tedbirlerin alınacağı, detaylı bir şekilde anlatılmasına rağmen Müdürlüğümüz Numune Kayıt Birimine hala; sadece mensucat, plastik film, kağıt gibi numunelerin konularak gönderileceği plastik poşetlere, plastik poşetin üzerinde dikkat ibaresinin altında 4 maddede; “Numune kabına toz, granül ve sıvı organik ya da anorganik madde koymayınız.” İbaresi olmasına rağmen Gümrük idarelerinden toz numunelerin gönderilmeye devam ettiği 2 ve 5 litrelik plastik turşu kaplarına numunelerin konularak, ağızlarının mühürlenerek Müdürlüğümüze gönderildiği, plastik numune alma poşeti içine camdan reçel ve baharat kavanozlarına numunelerin konulduğu ve çoğunun etiketsiz olarak gönderildiği, cam kavanozlara konulan bazı numunelerin yolda kırıldığı, kırık numunelerin Müdürlüğümüz tarafından kabul edilmeyerek geri Gümrük İdaresine gönderilmesi durumunda ise eşyaların İhracat eşyası olduğundan gönderildiği muayene memurunun tekrar numune almasının imkansız olduğu söylenerek Müdürlüğümüzün ilgili Gümrük İdaresine kırık numunelerin kabul edilmeyerek iadesinde mükelleflerin itirazları ile karşılaşılmaktadır.

Laboratuvar Müdürlüğümüze, Gürbulak Bölge Müdürlüğünden Tekirdağ Bölge Müdürlüğüne kadar tüm Bölge Müdürlüklerine bağlı Gümrük İdarelerinden numune akışı olmaktadır.

Numunelerin alınması, etiketlenmesi ve Laboratuvara gönderilmesinde Gümrük İdarelerinin ve numune gönderilmesinden sorumlu muayene memurları, Laboratuvara doğru ve sağlıklı numune gönderdikleri takdirde; Laboratuvarda yapılacak analizin ancak sağlıklı ve geçerli olacağı fikri henüz benimsenmiş
gözükmemektedir.

Hem Müsteşarlığımızca hazırlanan numune alma kılavuzu hem Gümrük Yönetmeliğinin 198, 199 ve 200. Maddeleri; Laboratuvarlarda analizin sağlıklı yürüyebilmesi için, eşyayı temsil edecek şekilde doğru numune alınması, Gümrük Yönetmeliğinde ve kılavuzda belirtilen kaplara konularak etiket ve mühürlenmesi ve kırılmadan Laboratuvara ulaştırılması şartları özellikle belirtilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 198199 ve 200. Maddeleri açık ve sarih olmasına rağmen Gümrük İdarelerinden Müdürlüğümüze, reçel ve baharat kavanozlarında usulüne uygun olmayacak şekilde numune alınarak gönderilmesi, plastik poşetlere toz ve granül numunelerin konularak gönderilmesi, cam kavanozların kırılmasını önleyecek şekilde tedbir alınmadan gönderilmesi ve numunelerin yolda kırılması sonucu hem eşyanın ihraç eşyası olması durumunda yeniden numune alımında sorunlar yaşanmakta, hem kırık numunelerin Laboratuvara ulaştığında açılması durumunuda ( kargo ile gönderilen numuneler kapalı ambalajlarda olduğu için ambalajların içindeki cam kapların kırık olup olmadığı ancak ambalajlar Laboratuvara teslim anında kırık olduğu anlaşılmaktadır ) kırık cam kaplardan dökülen numuneler Numune Kabul Birimindeki personelin sağlığını etkileyecek şekilde zarar verebilmektedir ( özellikle 2931 tarife pozisyonunda yer alan kükürtlü organik bileşikler yoğun kükürt kokusu ile Numune Kabul Birimindeki personeli etkilemektedir ). Gazlardan numune alımında ise ya balonlara ya da cam kaplara konularak gönderilmekte, basınçlı kaplara konularak gönderilen numuneler ise vanalarının sağlıklı kapatılmaması nedeniyle yolda boşalabilmekte, bu nedenle yeniden numune gönderilmesi talebimiz karşısında zaman kaybı ve mükelleflerin sızlanmalarına sebebiyet vermektedir.

Yukarıda belirttiğimiz tüm hususlar Laboratuvarımız Gümrük İdarelerinden numunelerin sağlıklı gönderilememesi nedeniyle Müdürlüğümüz kayıt biriminde yaşanan sorunlar olup, tüm Bölge Müdürlüklerimize bağlı Gümrük İdarelerinden, kendi Gümrük İdarelerine gelen eşyaların özellikleri göz önünde buludurularak numune alımında gerekli olan numune kapları ve etiketlerinin belirlenerek, Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi ve numunelerin alınması, etiketlenmesi ve Laboratuara gönderilmesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 198, 199 ve 200. Maddelerinde belirtilen kurallara harfiyen uyulmasının sağlanması hem mükelleflerin sızlanmalarının önüne geçileceği hem de kırılan numunelerin Laboratuvarda sağlık sorunu gibi yaratacağı her türlü sorunun önüne geçileceği bir kez de Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi hususunda;

Bilgilerinize arz ederim.

YAŞAR ÇİFTÇİ
İstanbul Laboratuvar Müdürü

EK: 9 Adet Numune Resmi

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top