Search
Close this search box.

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Dair Karar 3014

Kaydet
Kapat

İçindekiler

25.09.2020 Tarihli 31255 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı: 3014

20/5/1987 tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin eklerinde değişiklik yapılmasına dair ilişik 4/12/2019 tarihli ve 1/2019 sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının onaylanmasına, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi’nin 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme’yi değiştiren 04/12/2019 tarihli ve 1/2019 sayılı Kararı

AB-OTÜ Ortak Komitesi,

20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme ve özellikle bu Sözleşme’deki Madde 15(3)(a) ile ilgili olarak,

(1) Ortak Transit Rejimine İlişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşme’nin1 (“Sözleşme”) 15(3) Maddesinin (a) bendine dayanarak, anılan Sözleşme ile kurulan Ortak Komite’nin (“AB-OTÜ Ortak Komitesi”), Sözleşme Eklerinde yapılan değişiklikleri kararları vasıtasıyla kabul ettiğini,

(2) Sözleşme’nin, elektronik taşıma belgesinin (ETB) hava taşımacılığında transit beyanı olarak kullanılmasına yönelik basitleştirmeyi içeren hükümleri 1 Mayıs 2018 tarihinden bu yana yürürlükte bulunmaktadır. Hava taşımacılığında transit işlemlerinin basitleştirilmesine yönelik geçmiş hükümlerin ancak 1 Mayıs 2018’e kadar uygulanmasına izin verilmiştir. Dolayısıyla, hava taşımacılığında transit işlemlerinin basitleştirilmesine yönelik geçmiş hükümlere ilişkin tüm atıfların buna uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini,

(3) Birlik’te kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal çerçeveyi belirleyen Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EU) 2016/679 sayılı Tüzüğü2, 24 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tüzük, bu hususta hükümler içeren Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 95/46/EC sayılı Yönetmeliğini3 yürürlükten kaldırmıştır. Bu nedenle, Sözleşme Ek l’de 95/46/EC sayılı Yönetmeliğe yapılan atıfların (EU) 2016/679 sayılı Tüzüğe yapılacak atıflar ile değiştirilmesi gerektiğini,

(4) İndirilmiş tutarda bir kapsamlı teminat kullanımı veya bir teminattan vazgeçme izni kullanılmasına yönelik yetkilendirme talebinde bulunan başvuru sahiplerinin yerine getirmesi gereken koşullara ilişkin hükümler içeren (EU) 2015/2446 sayılı Komisyon Yetki Devri Yönetmeliği4 Madde 84, (EU) 2018/11185 sayılı Komisyon Yetki Devri Yönetmeliği ile değiştirilmiştir, Bu değişiklik sonucunda, uygulamadan edinilen tecrübeler bu koşulun oldukça kısıtlayıcı bir şekilde yorumlandığını ve yalnızca nakit varlıkların mevcut olmasına yoğunlaşıldığını gösterdiğinden, yeterli mali kaynak gereksiniminin tek başına bir koşul olması hususu kaldırılmıştır. Dolayısıyla, mükelleflerin borcun tamamını ödeme kapasitesinin değerlendirilmesi, mali durumlarının değerlendirilmesi kapsamına dahil edilmelidir. Sözleşme Ek I Madde 75, (EU) 2015/2446 sayılı Yetki Devri Yönetmeliğinin 84 üncü maddesini yansıttığından, buna uygun şekilde değiştirilmesi gerektiğini,

(5) Mevcut durumda, kapsamı bir ihracat rejimine tabi tutulmayan eşya ile sınırlandırılmış bulunan ve T2 koridorunda taşınan eşyanın Birlik eşyası statüsünü korumasına yönelik koşullar, Sözleşme Ek II Başlık I Madde 2a’da belirtilmiştir. T2 koridorunda taşman Birlik eşyasına bu minvalde kısıtlama getirilmesine yönelik bir amaç bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Sözleşme Ek II Madde 2a’nın Başlık I’den silinmesi ve yerine, bu yönde bir kısıtlamanın uygulanmayacağı yeni bir Başlık Ia altına getirilecek yeni bir maddenin eklenmesi gerektiğini,

(6) Kuzey Makedonya’nın, Prespa Anlaşması’nın 15 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girerek, “Makedonya Cumhuriyeti” olarak adlandırılan ülkenin isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirildiğine ilişkin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde yaptığı bildirimi takiben, Sözleşme Ek III ve IIIa’nın, anılan ülkenin isminin ve ilgili ülke kodunun söz konusu isim değişikliğini yansıtmasını teminen değiştirilmesi gerektiğini,

(7) Dolayısıyla, Sözleşmenin buna uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini,

dikkate alarak bu Karar’ı almıştır:

Madde 1

1. Sözleşme Ek I metni, bu Karar’ın A İlavesinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2. Sözleşme Ek II metni, bu Karar’ın B İlavesinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

3. Sözleşme Ek III metni, bu Karar’ın C İlavesinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

4. Sözleşme Ek IIIa metni, bu Karar’ın D İlavesinde düzenlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2

Bu Karar, kabul edildiği gün itibarıyla yürürlüğe girer.

Üsküp’te 4 Aralık 2019’da yapılmıştır.

Ortak Komite Adına
Başkan
Gjoko Tanasoski

İLAVE-A

Sözleşme Ek I aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1 Madde 7’de 2’nci fıkra aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“2. Akit Taraflar, Sözleşmenin uygulanması bağlamında iletilen kişisel verilerin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin6 (EU) 2016/679 sayılı Yönetmeliğine uygun olarak işlenmesini sağlarlar.”

2 Madde 13(1)’de, (a) bendi aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“(a) Havayolu ile taşınan eşya için transit beyanı olarak bir elektronik taşıma belgesine dayalı ortak transit rejimi,”

3. Madde 55 aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

(a) 1’inci fıkranın (e) bendi aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“(e) havayolu ile taşınan eşya için kağıt usul ortak transit rejiminin kullanımı,”

(b) 3’üncü fıkranın ikinci alt paragrafı silinmiştir.

4. Madde 57(3)’ün (b) bendi silinmiştir

5. Madde 75(2) aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

a- (a) bendinin (vi) numaralı alt bendi silinmiştir.

b- (b) bendinin (vii) numaralı alt bendi silinmiştir.

c- (c) bendinin (xii) numaralı alt bendi silinmiştir.

6. Madde 75’e aşağıdaki 3 ’üncü fıkra eklenmiştir:

“3. 2(a)(v), 2(b)(vi) ve 2(c)(xi) fıkralarının gerektirdiği şekilde indirilmiş tutarda bir kapsamlı teminat kullanımı veya bir teminattan vazgeçme izni verilmesi amacıyla başvuru sahibinin yeterli mali kaynaklara sahip olduğunun teyit edileceği durumlarda, gümrük idareleri, başvuru sahibinin borçlarını ödeme ve teminatın kapsamadığı doğabilecek gümrük borçları veya diğer yükümlülükleri ödeme yükümlülüğünü yerine getirme kabiliyetini göz önüne alır.

Geçerli bir sebep bulunması durumunda, gümrük idareleri başvuru sahibinin, gümrükle alakalı ticari faaliyetinin türü ve hacmi ile teminatın gerektiği eşyanın cinsinin göz önünde bulundurarak borç doğma riskini dikkate alabilir.”

7. Bölüm VII’nin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Havayolu ile taşınan eşya için kâğıt usul ortak transit rejimi ve havayolu taşımacılığı için transit beyanı olarak bir elektronik taşıma belgesine dayalı ortak transit rejimi”.

8. Madde 111 silinmiştir.

İLAVE B

Sözleşme Ek II aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

1. Bölüm I’in başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“BİRLİK EŞYASININ GÜMRÜK STATÜSÜNÜN KANITI”

2. Madde 2a silinmiştir.

3. Aşağıdaki Başlık Ia eklenmiştir;

“BAŞLIK Ia

BİR T2 KORİDORUNDAN TAŞINAN EŞYA İÇİN BİRLİK EŞYASININ GÜMRÜK STATÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMEMESİNE YÖNELİK HÜKÜMLER

Madde 21a

Birlik eşyasının gümrük statüsüne ilişkin varsayımlar

1. Demiryolu ile taşman Birlik eşyasının gümrük statüsüne sahip eşya, gümrük rejimine tabi olmaksızın, Birliğin gümrük bölgesi içerisinde bir noktadan diğerine ve bir ortak transit ülkesi toprakları boyunca gümrük statüsü değişmeksizin;

(a) Avrupa Birliği’nin bir üye ülkesinde düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamında eşya taşınması;

(b) tek bir taşıma belgesinin ‘T2-Koridor’ ibaresi içermesi;

(c) bir ortak transit ülkesi içerisindeki transitin o ülkedeki elektronik sistem araçları vasıtasıyla izlenmesi; ve

(d) ilgili demiryolu işletmecisinin, toprakları transite konu olan ortak transit ülkesince ‘T2-Koridoru’ rejimini kullanmaya yetkilendirilmesi

hallerinde taşınabilir.

2. Ortak transit ülkesi, Sözleşme Madde 14’te belirtilen Ortak Komiteyi veya bu Komite tarafından bu maddenin 5 inci fıkrasına dayanarak kurulan çalışma grubunu, elektronik izleme sistemine ilişkin usuller ve bu Maddenin ilk fıkrasında belirtilen rejimi kullanmak için yetkilendirilen demiryolu işleticileri hakkında bilgilendirir.”

İLAVE C

Sözleşme Ek III aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(1) İlave Bl’de “MK(1) Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi “MK Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmiş ve dipnot (1) silinmiştir;

(2) İlave B6 Başlık III’te yer alan “MK(1)” kodu “MK” kodu ile değiştirilmiştir;

(3) İlave C1 bent l’de yer alan “MK Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi “MK Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmiştir;

(4) İlave C2 bent l’de yer alan “MK Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi “MK Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmiştir;

(5) İlave C4 bent l’de yer alan “MK Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi “MK Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmiştir;

(6) İlave C5 satır 7’de yer alan “MK Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi “MK Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmiştir;

(7) İlave C6 satır 6’da yer alan “MK Makedonya Cumhuriyeti” ifadesi “MK Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmiştir.

İLAVE D

Sözleşme Ek IIIa, İlave Ala, Başlık IV’de yer alan “MK(1)” kodu “MK” kodu ile değiştirilmiştir.


1 Avrupa Topluluğu, Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu arasında ortak transit rejimine ilişkin Sözleşme (OJ L 226, 13.8.1987, p.2).

2 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında gerçek kişilerin korunması ve bu minvaldeki verilerin serbest dolaşımına yönelik 95/46/EC sayılı (Genel Verilerin Korunması Yönetmeliği’ni) yürürlükten kaldıran, 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Tüzüğü (OJ L 119,4.5.2016, p. 1).

3 Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in Kişisel verilerin işlenmesi ve bu minvaldeki verilerin serbest dolaşımına yönelik gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 24 Ekim 1995 tarihli ve 95/46/EC sayılı Tüzüğü (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31).

4 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Birlik Gümrük Kodu’nun bazı hükümlerine yönelik detaylı kurallara
ilişkin 952/2013 sayılı Tüzüğe ilave yapan 28 Temmuz 2015 tarihli ve 2015/2446 Sayılı Komisyon Yetki Devri Yönetmeliği (OJ L 343, 29.12.2015, p. 1)

5 Kapsamlı teminatta indirim düzeyini veya teminattan vazgeçmeye ilişkin koşullar hususundaki 2015/2446 sayılı Komisyon Yetki Devri Yönetmeliğini değiştiren 7 Haziran 2018 tarihli ve 2018/1118 sayılı Komisyon Yetki Devri Yönetmeliği (OJL204,13.8.2018, p. 11).

6 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında gerçek kişilerin korunması ve bu minvaldeki verilerin serbest dolaşımına yönelik 95/46ZEC sayılı (Genel Verilerin Korunması Yönetmeliği’ni) yürürlükten kaldıran, 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Tüzüğü (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top