Search
Close this search box.

Gümrükte Faiz ve Gecikme Zammı Uygulamaları

Kaydet
Kapat

     Gümrük Mevzuatında Gecikme Zammı Oranında Faiz, Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Uygulamaları     

Eskiler teşbihte hata olmaz derler. Nasrettin Hoca’nın meşhur fıkrasında; “ödünç alınan kazanın tencere doğurması, ikinci kez ödünç alınması sonucu kazanın ölmesi” durumunu konumuza uyarlarsak tencere faizi, kazanın ölmesi ise eksi faizi anımsatmaktadır. Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi faizdir. Borç ilişkisinde ise faiz, temerrüde (vadesinde ödeme yapılmaması) düşülmesinde para alacağı için söz konusu olmaktadır.

Gümrük Kanunu yürürlüğe girdiği ilk metinde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz tahsil edilir.” Şeklindeydi. “GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ”

Gümrük kanunun 216 ve 217 nci maddelerinde yer alan Geri Verme Kaldırma ve hatalı tahsilat konusuna ilişkin olan faizin geri ödenmesi ve yükümlüye iadesi durumu konumuz dışında tutarak; yükümlülerin ödemek zorunda olduğu, makalenin başlığındaki konumuz hakkında Gümrük Kanunda;  194/4 (234/5) ve 207 nci maddelerinde GECİKME ZAMMI,  193/3, 194/1, 238/1-c ve 238/1-d ve 244/5 nci maddelerinde GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ, 198/1 nci maddesinde ise TECİL FAİZİ düzenlemesi mevcuttur.

Yürürlükteki Gümrük Kanunun 207 nci maddesinde: 5911 sayılı kanunla yapılan değişik şekli aşağıdadır.        

MADDE 207- 1. Nakdî teminat dışında, bu Kanuna göre;

a) Tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü,

b) Bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğü doğması halinde, şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili,

tarihinden başlamak üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı tahsil edilir.

2. Bir şartlı muafiyet düzenlemesi kapsamında eşya için indirimli teminattan faydalanılması durumunda birinci fıkrada belirtilen gecikme zammı, teminatın nakit verilen kısmı dışında kalan kısım ile teminat verilmeyen kısmın tümü için uygulanır.

Gümrük Kanunun 207/1-a bendi için örnek vermek gerekirse; gümrük idaresi ile ihtilaf halinde Gümrük Yönetmeliğinin 587/1-b fıkrasına istinaden fark vergi ve para cezasının teminat verilmek suretiyle işlem yapılmaktadır. Nakit dışında teminat verilmesi durumunda gecikme zammı oluşacaktır.  İthalatta Haksız Rekabet mevzuatı uyarınca geçici önlem uygulanan eşya içinde ilgili karar uyarınca teminat verilmektedir. Anti Damping Soruşturması sonucu geçici önlem kesin önleme dönüştürülmesi karar verildiğinde nakdi teminat dışında örneğin banka teminat mektubu verilmesi durumunda kesin önlem tarihinden itibaren gümrük idaresince verilen süre içinde kesin önlem tutarı ödenmeyerek teminat mektubu iade alınmadığında Gümrük Kanunu 207/1-a uyarınca gecikme zammı(!) uygulanması söz konusu olacaktır.

Gümrük Kanunun 207/1-b bendi için Gümrük Yönetmeliğinin “Faiz” başlıklı 323 ncü maddesine göre işlem yapılmaktadır.

MADDE 323 – (1) Geçici ithalat rejimi ile dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürün veya ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğması halinde, ithalat vergilerine ilave olarak Kanunun 207 nci maddesi uyarınca belirlenecek gecikme zammı oranında faiz tahsil edilir.

(2) Birinci fıkra hükmü;

a) Kanunun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde,

b) Kanunun 164 üncü maddesi çerçevesinde imha sırasında ortaya çıkan hurda, atık ve döküntülerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda,

c) 359 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlem görmüş ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda,

ç) Eşyanın ithalat vergilerinin henüz geri ödenmemiş veya kaldırılmamış olması şartıyla Kanunun 121 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan serbest dolaşıma giriş başvurusunun sonucu olarak gümrük yükümlülüğünün doğması durumunda,

d) Teminatın nakit olarak alınmış olması durumunda,

e) Kanunun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ithalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali halinde % 3’ü üzerinden kesin olarak alınan ithalat vergilerinin tahsili yapılan kısmına ve Kanunun 131 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek taşıtlar, konteynerler, paletler, yolcular tarafından ithal edilen kişisel eşya ve sportif amaçlı eşya, ses, görüntü veya veri taşıyan eşya ve turistik reklam malzemesi, sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya, doğal afetlerde gönderilen yardım malzemesi, sanat eşyası, antika eşya ve mücevherat, tip onaylama işlemi için getirilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında doğan gümrük yükümlülüğünde,

uygulanmaz.

Yine Gümrük Kanunun 238 nci maddesinde;

c) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar,

d) (b) bendinde belirtilen taşıtlar hariç olmak üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük vergileri ile rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için6183sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar,

Gümrük Kanunun 207 nci maddesinde yer alan GECİKME ZAMMI ifadesi yerine aynı işleme ilişkin olarak Gümrük Kanunun 238 nci maddesinde ve Yönetmeliğin 323 ncü maddesinde “GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ” uygulanacağı hükmü mevcuttur.

Gümrük Kanunu 207 nci maddesinde GECİKME ZAMMI olarak yer almasına rağmen Gümrük Yönetmeliğinde ve cezai hükümler içeren 238 nci maddede GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ olarak yer almaktadır. GECİKME ZAMMI ve GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ  hesaplaması arasında fark bulunmaktadır. Bu durum çelişkiye sebebiyet vermektedir.

Gümrük Kanunun 193/3 maddesi ise; tahakkuk zamanaşımı kapsamında noksan alınan hatalı beyan dolayısıyla gecikme zammı oranında faiz alınmaktadır.

193/3. Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Gümrük vergilerinin kesinleşmesinden önce ödenmek istenmesi durumunda faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergiler ile birlikte tahsil edilir.

“Gecikme Zammı” ve “Gecikme Zammı Oranında Faiz” arasındaki farkı açıklayarak devam edelim. Kanunda 207 nci maddede Gecikme Zammı, 193/3 maddesinde Gecikme Zammı Oranında Faiz ifadesi olarak yönetmelikte ise doğrudan Gecikme Zammı Oranında Faiz olarak yer almaktadır.

“Gecikme zammı” vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için uygulanır. 51 nci maddeye göre; Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 ( cari oran 1,6)) oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. “ hükmü mevcuttur.

Faiz ise, Gecikme zammındaki bileşik faiz gibi aylık değil, yıllık müddet ve basit faiz olarak hesaplanır. Tahsilat tebliğ Seri No 2 Tebliğ’de; 3 Formül ile Gecikme Zammı ve Gecikme Zammı Oranında Faiz hesaplaması örneği mevcuttur. 1 Nolu formül Gecikme Zammı Oranında Faizi, 2 ve 3 Nolu Formül ise Gecikme Zammı hesaplamasını içermektedir.

Gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz uygulanması

MADDE 15 – (1) Hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten, vergilerin kesinleştiği tarihe kadar olan süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Söz konusu faiz, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen aylık gecikme zammı oranı on iki ile çarpılmak suretiyle yıllık orana dönüştürülerek ve formül-1 kullanılarak hesaplanır.

FORMÜL-1

Gecikme Zammı Oranında Faiz

=

Tutar X (Aylık Gecikme Zammı Oranı X 12) X Gün Sayısı

36.000

 (2) Hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine ilişkin olarak ilgili gümrük idaresince yapılan tebligata rağmen ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için, vadenin bitim tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı her ay için ayrı ayrı uygulanır. Bu hesaplamada ödeme tarihi süreye dahil edilir, vade tarihi ise süreye dahil edilmez.

(3) Gecikme zammı, aylık olarak formül-2 kullanılarak hesaplanır. Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içinde oran değişikliği yapılırsa söz konusu bir aylık sürenin tamamına eski oran tatbik edilir.

FORMÜL-2

Aylık esasa göre gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı X Ay sayısı X Gecikme zammı uygulanacak tutar

 (4) Ay kesirleri için gecikme zammı, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 2/1/2004 tarihinden itibaren günlük esasa göre formül-3 kullanılarak hesaplanır. (Ek-10’da örnek verilmiştir).

FORMÜL-3

Günlük esasa göre gecikme zammı tutarı = (Aylık gecikme zammı oranı/30) X Gün sayısı X Gecikme zammı uygulanacak tutar

Faiz hesaplaması Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde intvrg.gib.gov.tr adresine (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI-İNTERNET VERGİ DAİRESİ) yönlendirilmektedir. Bu adresten ŞİFRESİZ İŞLEMLER sekmesinden HESAPLAMALAR kısmından Gecikme Zammı ve Faizi hesaplanmaktadır.

Gümrük Kanununa göre tahakkuku yapılan vergi ve para cezaları yine gümrük kanununa göre tahsili için takibat yapılmaktadır. Süresi içinde ödenmeyen gümrük vergileri Gümrük kanunun 201 nci maddesine göre yapılan atıfla ancak kesinleştikten sonra 6183 sayılı kanun hükümleri uygulanmakta ve vadesinde ödenmeyen kamu alacağı için GECİKME ZAMMI 51 nci madde kapsamında uygulanmaktadır. Dolayısıyla Gümrük Kanunun 207 nci maddesinde sadece gecikme zammı oranında faiz uygulanacağı aşikardır.

MADDE 201- Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Gümrük mevzuatında faiz ve gecikme zammı uygulamaları:

  • 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda, gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı uygulanmaz.
  • Gümrük Kanunu 244 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince, uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır.
  • Geçici İthalat, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların kati ithalatlarında ve rejim ihlallerinde faiz doğmaktadır.
  • Geri gelen eşyada iade alınan KDV’nin faizi ise ödenmeden işlem yapılmaktadır.  (Gümrükler Genel Müdürlüğü 25.01.2017 / 22121849 yazısı)

Gümrük Vergilerinin tecil ve taksitlendirilmesi de mümkündür.  2 Nolu Tahsilat Tebliği’ne göre;

Gümrük Kanununa göre ödemenin ertelenmesi

MADDE 17 – (1) Gümrük Kanununun 198 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yükümlünün, gümrük vergilerinin tebliğinden itibaren tanınan on beş günlük ödeme süresi içinde talep etmesi halinde ödeme, teminat alınmak şartıyla başvuru tarihinden itibaren otuz güne kadar ertelenebilir.

(2) Ödemesi ertelenen gümrük vergileri ile birlikte, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi alınır. Söz konusu tecil faizinin hesaplanmasında 24 üncü maddede yer alan formül-4 kullanılır.

FORMÜL-4

Tecil Faizi =

Taksit Tutarı X Yıllık Tecil Faizi Oranı X Gün Sayısı

36.000

6183 sayılı Kanun çerçevesinde ödemenin ertelenmesi

MADDE 18 – (1) 6183 sayılı Kanun çerçevesinde, zamanında alınmadığı veya noksan alındığı için sonradan yükümlüden istenen gümrük vergileri ile bu vergilerden kaynaklanan para cezaları için yapılan başvurunun ilgili gümrük idaresi tarafından uygun bulunması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi yapılır.

(2) Söz konusu başvurunun reddi durumunda ise 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mezkûr alacağın, ret kararının tebliğinden itibaren azami otuz gün içinde tecil faizi uygulanmak suretiyle ödenmesi mümkündür.

Tecil ve taksitlendirme yetkisi

MADDE 19 – (1) İdari para cezalarının taksitlendirilmesine ilişkin 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca yapılan, gümrük vergilerinin ve para cezalarının tecil ve taksitlendirme taleplerinde;

a) 250.000 liraya kadar olan tutarlar için gümrük müdürlükleri,

b) 250.000 liradan – 1.000.000 liraya kadar olan tutarlar için gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri,

c) 1.000.000 lira ve üzerindeki tutarlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

yetkilidir.

Tecil ve taksitlendirme başvuru süresi, şekli ve yeri

MADDE 20 – (1) Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesine yönelik başvuru, alacağın ilgilisine tebliğinden itibaren, haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabilir.

(2) Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi talebinde bulunacak yükümlülerin başvurularını, ek-3’te yer alan Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu, Taksitlendirilmesi İstenilen Borç Bilgileri ve Mali Durum Bildirim Formunu doldurarak, ilgili gümrük beyannamesi ve ekleri ile birlikte ilgili gümrük müdürlüklerine yapmaları gerekir.

(3) İlgili gümrük müdürlükleri tarafından söz konusu talebin ilk incelemesi yapılır, varsa eksik bilgi ve belgelerin on beş gün içinde tamamlanması istenilir.

(4) Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin yazılı talebin ilgili gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih, bu konuda yapılacak süre ve tecil faizi hesaplamalarına esas alınır.

Çok zor durum halinin tespiti

MADDE 21 – (1) Çok zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanan Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor dikkate alınır.

(2) Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben, 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin uygulanmasına ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği rehberinin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenir.

(3) İhbar, şikâyet veya bariz bir şüphe olması durumunda Genel Müdürlükçe Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu veya Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Raporda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde gerekli inceleme yapılır. Yapılacak olan inceleme sonucunda oranların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor düzenlediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde; “[Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar]/Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın “1” ve altında olması borçlu açısından “çok zor durum hali” olarak kabul edilir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri Genel Müdürlükçe yapılır.

Gümrük Yönetmeliğinde Teminat başlıklı maddesinde;

MADDE 495 – (1) Gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hâllerde;

a) Tedavülde olan nakit Türk Lirası (TL),

b) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Hükümetçe belli edilecek Millî Esham ve Tahvilât (Bu Esham ve Tahvilât, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.),

d) İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul eşya,

e) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, belediyelerin, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadî teşebbüslerinin ve Türkiye’deki yabancı misyon şeflerinin verecekleri garanti mektupları,

f) Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği döviz kuru üzerinden hesaplanan dövizler,

teminat olarak idarece kabul olunur.

Sonuç olarak;

⇒ Örnek olarak 05.01.2020-25.06.2020 tarihleri arasında 1.000,00 TL için Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinden gecikme zammı hesaplandığında 91,21 TL hesaplanmakta, faiz hesaplandığında 80,00 TL olmaktadır.  Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi’nin hesapladığı FAİZ hesaplaması ile gümrük mevzuatında uygulanması gereken GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ (Tahsilat Tebliğ Formül 1) ile aynı tutarda hesaplama yapmaktadır.

⇒ Gümrük Kanunun 207 nci maddesinde “GECİKME ZAMMI” ifadesi olarak yer alması karmaşıklığa sebep olmakta; Gecikme Zammı Oranında Faiz hesaplaması için İnternet Vergi Dairesi hesaplama butonunda genellikle Gecikme Faizi işaretlenerek hesaplama yapılmasına yol açmaktadır. Yukarıdaki paragrafta da açıkladığım üzere GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ hesaplaması, Maliye Bakanlığı internet sitesinde FAİZ butonu hesaplaması Tahsilat Tebliğ’inde verilen Formül 1 hesaplama tutarı eşleşmektedir.

⇒ Gümrük Kanunun 234/5 nci maddesindeki atıfla; 194/1 nci maddesi ile 194/4 maddesine yapılan atıfla TELAFİ EDİCİ VERGİ içinde GECİKME ZAMMI uygulaması hükmü mevcuttur. TEV içinde GECİKME ZAMMI uygulanması durumu teyit edilmelidir.

Yukarıda yer alan 207 nci madde ve 194/4 maddedeki GECİKME ZAMMI hesaplama farklığı yaratması ve uygulamanın daha doğru olması için çelişki varsa giderilmeli, ya da GECİKME ZAMMI olarak uygulanması teyit edilmelidir.

⇒ Tecil ve Erteleme işleminde teminat verilmesi gerekmektedir. Gümrük Yönetmeliğine göre teminat olarak kabul edilecek unsurlar yer almaktadır. Nakit para ve Teminat Mektupları dışında kalan unsurlar gümrük işlemlerinde firmalar tarafından kullanılmamaktadır.  Bu nedenle tecil ve erteleme fazla etkisi bulunmamaktadır.

⇒ Gümrük Kanununda Para Cezaları için Gecikme Zammı/Gecikme Zammı Oranında Faiz uygulanması yer almamaktadır 442 sayılı Tahsilat Tebliğinde 6183 sayılı Kanunun 51/3 maddesine atıf söz konusudur.. Ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2003 tarihli 15081 sayılı yazısında 14.06.2003 tarihli 15081 sayılı yazısı güncellenerek ya da 2013/38 sayılı genelge revizesi ile konu daha net hale getirilmesi faydalı olacaktır. Bununla birlikte Gümrük kanununda para cezaları için faiz alınmaması ifadesinin yer alması gerektiği kanaatindeyim.

 Ticaret Bakanlığının gümrük mevzuatındaki Gecikme Zammı/Gecikme Zammı Oranında Faiz hesaplaması için Maliye Bakanlığına internet sitesindeki yönlendirme dışında bir resmi duyurusu bulunmamaktadır.  Tahsilat Tebliğine göre formüller uyarınca gümrük idarelerince hesaplamalarda İnternet Sitesindeki hangi durumda hangi mod baz alınacağı, hesaplamaların manuel ve formül 1 göre yapılıp yapılmaması hususunda genelge ile duyuru yapması, ya da kendi internet sitesinde Gecikme Zammı ve Gecikme Zammı Oranında Faiz ile Tecil Faizi hesaplanması daha verimli olacaktır.

BU YAZI YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ SAYIN RECAİ HERGÜN TARAFINDAN KALEME ALINMIŞTIR.

EK: Gecikme Zammı Tablosu

KAYNAKÇA: https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/gecikme-zammi-orani

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top