Search
Close this search box.

ÖTV Kanunu (II) Sayılı Liste Kapsamı Eşyaya Teminat Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-156.01
Konu : ÖTV Kanunu (II) Sayılı Liste
Kapsamı Eşyaya İlişkin Teminat
Uygulaması

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİNE

İlgi : 01.12.2020 tarihli ve E-30061101 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup söz konusu yazınızda özetle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması esnasında yaşanan uygulama farklılıklarına ilişkin tereddütlerin giderilmesinin ve konunun netleştirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 20.08.2020 tarihli ve E.92191 sayılı yazısında,

-ÖTV Kanununun (1/1) maddesinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu,

-(16/2) maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisinin de aynı usule tâbi tutulacağının hüküm altına alındığı ve söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarının Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlendiği;

-Anılan Tebliğin, “V.” bölümünde ise, “c) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur. Örneğin; dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa, ÖTV de teminata bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilir.” açıklamasına yer verildiği;

Bu çerçevede, Gümrük Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilen veya transit, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve antrepo rejimleri ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallar bakımından ithalat
vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesinin gerektiği ve söz konusu rejimlerin uygulandığı ÖTV’ye tabi taşıtların gümrük vergilerinin, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince teminata bağlanması veya kısmen tahsil edilmesi suretiyle işlem tesis edildiği hallerde, teminat veya kısmi tahsilat tutarının belirlenmesinde ÖTV’nin de dikkate alınması gerektiği” ifade edilmektedir.

Bu bağlamda ilgide kayıtlı yazınıza konu hususa ilişkin olarak tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine muhatap 25.12.2020 tarihli ve 60003548 sayılı yazımız ile bilgi verilmiştir.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top