Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliği 10

Kaydet
Kapat

26.07.2022 Tarihli 31904 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10)

MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/B/4) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan yazının” ibaresi “vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından alınan ‘Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’nin” olarak değiştirilmiş, dördüncü paragrafında yer alan “yer alan yazı” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla iki yıl süreyle ve vize süresince geçerli olmak üzere” ibaresi eklenmiş ve aynı paragrafta yer alan “sanayi sicil belgesinin yenilenmesi veya değişikliği,” ibaresi “sanayi sicil belgesinin yenilenmesi, değişikliği veya vize edilmesi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/A/2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2)” ibaresi “(3)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/A/3) bölümünün üçüncü paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dâhil olmadığı tabiidir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin (III/B/1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “bir” ibaresi “ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç” olarak değiştirilmiş ve aynı paragrafta yer alan “sıfıra kadar indirmeye;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;”  ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğe (III/B/2.8) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“2.9. İtfaiye Öncü Aracı

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan “itfaiye öncü araçları” ÖTV kapsamında değildir.

Kanunun uygulamasında itfaiye öncü aracından maksat, görülebilirliği/seçilirliği fazla olan bir renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil), ön ve arka tarafına beyaz renk büyük harflerle “itfaiye öncü aracı” ibaresi ile her iki yan tarafına da itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numarası ve araç plakası yazılmış (yapıştırma değil), kırmızı renk ışık veren, normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambalı cihaz (ışıklı uyarı cihazı) ile canavar düdüğü, siren ve çan gibi yine en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazların sabitlenmiş olduğu; taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olduğu; araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipman (kurtarma bıçağı, balyoz ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, spanfix germe kayışı, kesme makasları, kazma, balta, manivela gibi) ile donatılmış olan taşıtlardır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin EK 1’i ekteki şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız


EKİ: TAŞITLARIN TADİLATI VEYA EK İMALATINI YAPANLARA VERİLECEK YAZI

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :                                                                                                               ../../ 20..
Konu:

İlgi: ../..20.. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin tetkiki ile söz konusu dilekçenize istinaden Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde, …………………………………………………. Vergi……… Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığı …………………..  Vergi…. Dairesi Müdürlüğünün ……………………..  vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yukarıda belirtilen adreste “………………………………………… “… faaliyetinde bulunduğunuz ve bu kapsamda”…………………………………………………………………………………………………….. ” üretimi konusunda 20.. tarihli ve……………………….. numaralı sanayi sicil belgesini haiz olduğunuz anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası
ve Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (l/B/4) bölümü uyarınca.
Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki taşıtların tadilatını veya bu taşıtlarla ilgili ek imalat
yaptığınızı gösterir sanayi sicil belgenize istinaden bu yazının düzenlendiği tarihten itibaren iki yıllık (sanayi sicil belgenizin zorunlu vize süresinin daha erken bir tarihte dolacak olması durumunda en geç zorunlu belge vize süresince) süre içinde taşıtların tadilatı ve ek imalatını yaparak satmak üzere motorlu araç ticareti yapanlardan ahmınızda veya ithalinizde, bu yazının aslı veya noter onaylı örneği ibraz edilmek şartıyla ÖTV uygulanmaksızın işlem yapılması mümkündür.

Öte yandan, bu yazıya istinaden ÖTV uygulanmaksızın satın alınan Kanuna ekli (II) sayılı
liste kapsamındaki taşıtların, tadilat veya ek imalat yapılarak mezkûr Kanunun 1 inci maddesi kapsamında tesliminde, Firmanız tarafından ÖTV beyan edilip ödeneceği; mezkûr Genel Tebliğin (VI/B/3) bölümü kapsamında elektronik ortamda verilme zorunluluğu bulunan bildirimlerin (“Ek 9: Tadilat /Ek îmalat Yazısı Alanlar İçin Bildirim”) süresinde vc eksiksiz olarak verilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top