Search
Close this search box.

Rusyada ATA Karnesi İşlemleri Hakkında – Ticaret Müşavirliği

Kaydet
Please login

T.C.
MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Ticaret Müşavirliği

Sayı: E-54462522-724.01.01-00095049915
Konu: Rusya’da ATA Karnesi İşlemleri Hk

DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu (RF), Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nin tarafı olarak eşyanın geçici ithalatında ATA Karnesini kabul eden ülkelerden birisidir. Ancak, eşyanın gümrük bölgesine girişinde tam tespit uygulanan tekstil ve hazır giyim ürünleri ile deri ürünleri başta olmak üzere ATA Karnesi eşliğinde getirilen fuar ve sergi eşyasının gümrük kontrol işlemleri uzun sürebilmekte, zaman zaman eşyanın alıkonulduğu durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Öte yandan bazı fuar katılımcılarımızın;

ATA Karnesini usulüne uygun şekilde doldurmaması gecikme sürelerini artırmakta

Türkiye’den çıkışta eşyayı gümrük idaresine sunmaması ve dolayısıyla ATA Karnesinde çıkış gümrük idaresi mührünün eksik olması durumunda Federal Gümrük Servisi yetkililerince yolcunun tekrar Türkiye’ye dönerek söz konusu eksikliği tamamlaması istenilmekte,

ATA Karnesi düzenlemeden yolcu beraberi ticari eşya taşıması ve söz konusu eşyayı beyan etmeden yeşil hattan geçiş yapması sırasında gümrüğün denetimi sonucunda eşyanın tespit edildiği durumda ise eşyaya el konulması gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir.

Söz konusu olumsuzlukların yaşanmamasını teminen, RF’de fuar katılımına ilişkin milli katılımlı fuarlarda organizatör olarak görevlendirilen kuruluşlarımıza ve bireysel olarak söz konusu fuarlara katılacak olup Müşavirliğimiz ile temas kuran firmalara, bir örneği ekli “RF’de Fuar Katılımı, İş Seyahatleri ve Gümrük İşlemleri” bilgilendirme notumuz ile Federal Gümrük Servisinden alınan “ATA Karnesi Düzenlenirken En Sık Yapılan Hatalar” listesi paylaşılmakta, firmalarımızın söz konusu dosyalarda yer alan bilgilere uyma hususunda titiz davranması, fuar katılımı ve ilgili aşamalar hakkında olası sorularının Ticaret Müşavirliğimize iletilmesi talebinde bulunulmaktadır.

Diğer taraftan, fuar katılımcısı firmalarımızın uçuş ve ATA Karnesi bilgilerinin (ürün tanımlamaları ve görselleri dahil), ilgili makamlarla paylaşılabilmesini teminen fuar başlangıç tarihinden 10 gün önce (en geç seyahat tarihinden 48 saat önce) doğrudan ya da organizatör firma aracılığıyla Müşavirliğimize iletilmesi talep edilmekte, söz konusu bilgilerin paylaşılması durumunda, havaalanlarında yaşanabilecek olası gecikmelere meydan verilmemesini teminen, uçuş saatleri bazında gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili Rus makamları nezdinde Müşavirliğimizce girişimlerde bulunulmaktadır.

Ancak, geçmiş dönemli fuar organizasyonlarında; ekte yer alan hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmediği veya teknik sorunların vuku bulduğu durumlarda yolcu beraberi fuar eşyası getiren firmalarımızca yoğun olarak tercih edilen uçuşlarda havaalanı bekleme sürelerinin oldukça uzadığı ve firma mağduriyetlerinin oluştuğu müşahede edilmiştir. Bu itibarla, Moskova’ya yönelik uçuşlarda imkanlar dahilinde farklı havaalanı opsiyonlarının ve uçuşların tercih edilmesi hususunda ihracatçılarımız yönlendirilmektedir.

Diğer taraftan; üçüncü ülkelerde düzenlenmiş bulunan kredi kartları halihazırda Rusya içerisinde kullanım dışı bulunmakta olup, ülkeye seyahatlerde ihtiyaç nispetinde bir miktar ruble bulundurulmasında fayda görülmektedir. Rusya’da 1 Mart 2022 tarihli Devlet Başkanlığı Kararnamesi marifetiyle 10 bin doları aşan nakit ve/veya nakdi varlıkların ülke dışına çıkarılması yasaklanmış olup, ülkemize dönüşte bu hususun göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Rusya’ya gelişte ise 10 bin doları aşan nakit ve/veya nakdi varlıklara yönelik beyanda bulunulması gerekmektedir.

Son zamanlarda fuar ve sergi eşyasının geçici ithalatında yaşanan sorunlarda tekrar artış görülmesi nedeniyle Bakanlığımızca da uygun görülmesi halinde keyfiyetin ekte yer alan bilgilendirme dosyalarıyla beraber fuar katılımcısı sektör temsilcileri ile paylaşılmasında fayda görülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Çiğdem ŞAMİLOĞLU ERKOÇ
Ticaret Başmüşaviri

Ek:
1- Rusya – Fuar Katılımı Bilgilendirme Notu
2- ATA Karnesi Düzenlenmesi Esnasında En Sık Yapılan Hatalar

Dağıtım:
Gereği:

İhracat Genel Müdürlüğüne

Bilgi:

Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne
Kazan Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine
Krasnodar Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine
St. Petersburg Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine


Ek-1

Rusya Federasyonu’nda Fuar Katılımı, İş Seyahatleri ve Gümrük İşlemleri

Rusya Federasyonu (Rusya)’nda düzenlenen fuarların önemli bir bölümü, milli ve bireysel katılım kapsamına alınmakta ve ülkemiz ihracatçıları tarafından da genel olarak yoğun ilgi görmektedir.

Söz konusu fuarlara katılım yapan firmalarımızın, havaalanlarında giriş gümrük noktalarında sorunlarla karşılaşmaması açısından aşağıdaki hususlara riayet etmeleri önem arz etmektedir.

RUSYA FEDERASYONUNA FUAR VE İŞ SEYAHATİ YAPILMADAN ÖNCE
DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

Rusya’da mevzuat gereği aranan belgelere son derece dikkatli bakılmakta olup, bu ülkeye yapılacak iş seyahatlerinde firma yetkilileri ile yanında getirdikleri personelin vizelerinin ziyaretin amacına ve Rus vize mevzuatına uygun olması, beyana tabi eşya ile ilgili belgelerin eksiksiz sunulması zorunludur. Bu kurallara uygun olmayanların havaalanında bekletilmeleri veya geri gönderilmeleri söz konusu olabilmektedir.

Ayrıca, iş insanlarımızın veya görevlendirdikleri personelin yolcu beraberinde gümrüğe tabi eşya (promosyon malzemeleri dahil) getirmeleri halinde, giriş gümrük idaresinde risk esaslı denetim kapsamında ürüne göre tek tek kontrollerin yapılabileceği, işlemlerin uzun zaman alabileceği, yoğunluk olması halinde bekleme sürelerinin artabileceği hususları dikkate alınmalıdır.

Bu çerçevede, gümrüğe tabi eşyanın kargo veya organizatör vasıtasıyla önceden sevki tavsiye edilmekte olup, bu suretle beklemelerin ve bürokrasiden kaynaklı gecikmelerin bertaraf edilmesi ve ürünlerin ülkeye girişinde bir engelle karşılaşılmasının önüne geçilebilecektir.

Ancak, yolcu beraberinde gümrüğe tabi eşya getirilmesinin tercih edildiği hallerde, profesyonel bir gümrük müşavirliği ile çalışılması, belgelerin önceden gözden geçirilmesi, imza, mühür veya diğer gerekliliklerin tam kontrolünün yapılması yerinde olacaktır. Öte yandan, söz konusu gereklerin yerine getirilmiş olması durumunda dahi tam tespite tabi ürünlerin kontrolünün zaman alacağı, eşya miktarına bağlı olarak gümrük işlemlerinin 4 saati bulabileceği, benzer dönemde aynı tarifeli seferlerle gelen ATA Karneli firmalara yönelik işlemlerin yoğunluğa bağlı olarak 8-16 saati bulabileceği hususlarına dikkat edilmelidir.

Öte yandan, aşağıda bazı gümrük kurallarına dair açıklamalar yer almakta olup, söz konusu hususlara mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.

Firmalar, ATA Karnelerini doldururken usulüne uygun doldurulmasını sağlamaları, gelmeden önce hareket gümrük idaresince, karneyi veren yetkili kuruluşça ve karne hamilince tüm imza, mühür ve kaşelerin kontrol edilmesi ayrıca ürün listelerinin kontrolünü yapmaları önem arz etmektedir. ATA Karnesinde bir eksiklik olması halinde tutanak düzenlenerek eşyanın emanete alınması söz konusu olabilmektedir.

Rusya Federasyonu gümrük idaresine gönderilen ATA Karnesi İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalıdır. Türkçe doldurulan ATA Karneleri kabul edilmemektedir. Genel Listede yer alan ürünlerin Rusça çevirilerinin bulunması işlemlerin hızlanmasına olanak sağlayacaktır.

Genel Liste doldurulurken eşyanın ticari tanımının detaylı olarak açıklanması (marka, model, teknik özellikler, yapıldığı malzeme vs.) gerekmektedir. Eşyalar her bakımdan aynı olmadıkça gruplanmamalıdır. (Renkler kıymeti etkilemiyorsa aynı grupta yer alabilir.)

Eşyanın miktarı, net ağırlık bilgisi ve ticari değeri parça bazında ayrı ayrı mutlaka doldurulmalıdır.

ATA Karnesi harici ticari mahiyette eşya getirilmemesi gerekmektedir.

Tüm belge ve bilgiler doğru olsa bile, risk denetim sistemi kapsamında birçok ürün grubunda, getirilen eşya yeniden listelenmekte ve resimleri alınmaktadır. Bu durumda, firma yoğunluğu var ise bekleme süreleri çok uzun olabilmektedir.

Firmalarca düzenlenen ATA Karnelerinin ve uçuş bilgilerinin önceden ilgili yerel idareler ile paylaşılması işlemleri hızlandırabilecektir.

Sıklıkla kullanılan merkez ve yerel gümrük idaresi mail adresleri şu şekildedir:

– Federal Gümrük Servisi: fts@ca.customs.gov.ru
– Vnukova Havalimanı Gümrük İdaresi: VNUK_ODO@ca.customs.gov.ru
– Sheremetyova Havalimanı Gümrük İdaresi: sheremetyevo_odo@ca.customs.gov.ru
– Domodedeva Havalimanı Gümrük İdaresi: domodedovo@ca.customs.gov.ru

RUSYA FEDERASYONUNA FUAR/SERGİ AMACIYLA GETİRİLECEK EŞYALAR
İÇİN ATA KARNESİ DOLDURULMASI ESASLARI

1- ATA Karnesi ticaret odalarından temin edilmektedir.
2- ATA Karnesinin kapak ve tüm sayfalarının aynı bilgileri içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.
3- Gümrük idaresine sunulan ATA Karnesi İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalıdır. Gerekirse, gümrük idaresi yetkilisi, Gümrük Birliği Gümrük Kanunu’nun 183. maddesinin 7. bölümüne göre genel eşya listesinin Rusça tercümesini talep etme hakkına sahiptir.
4- Türkçe doldurulan ATA Karneleri kabul edilmemektedir.
5- ATA Karnesi ekinde yer alan genel eşya listesinin Rusça tercümesinin bulunması işlemlerin hızlanması açısından faydalı olacaktır.
6- Eşya Listesi doldurulurken eşyanın ticari tanımının detaylı olarak açıklanması (marka, model, teknik özellikler, yapıldığı malzeme vs.) gerekmektedir.
7- Eşyalar her bakımdan aynı olmadıkça gruplanmamalıdır (Renkler kıymeti etkilemiyorsa aynı grupta yer alabilir.).
8- Eşyanın miktarı, net ağırlık bilgisi ve ticari değeri parça bazında ayrı ayrı mutlaka doldurulmalıdır.
9- ATA Karnesi ve eşya listesi ile birlikte eşyaların eşya listesinde yer alan numaralarına göre numaralandırılmış parça bazında fotoğraflarının ticaret odasından mühürlü örnekleri ile elektronik ortamda örneklerinin bulunması işlemlerin hızlanmasına fayda sağlayacaktır.
10- Kapak ve devam sayfalarının, karne kapağının “A” bölümünde yer alan karne hamilince imzalanması gereklidir.
11- Karnenin, karne hamili veya “B” bölümünde yer alan temsilci tarafından doldurulması gereklidir.
12- Temsilci, ATA Karnesi kapsamı eşyayı Türkiye’den Rusya Federasyonu’na getiren ve burada Karneyi gümrük idaresine ibraz eden kişidir.
13- “B” bölümünde temsilcinin adı ve adresinin yer alması gerekmektedir.
14- Temsilciye ait vekâletnamede temsilcinin pasaport numarası, pasaportun geçerlilik tarihi ve verildiği yer bilgileri ile ATA Karnesi numarası ve tarihinin belirtilmesi gereklidir.
15- ATA Karnesinin “C” bölümünde eşyanın getirildiği fuar/sergi adı, adresi ve tarihi belirtilmelidir.
16- ATA Karnesinin Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarken, çıkış gümrük idaresince mühürlenmesi gerekmektedir.
17- Tüketilebilir nitelikteki eşyalar geçici ithalata konu edilemeyeceğinden, Rusya Federasyonu’na ATA Karnesi ile girişine izin verilmez.
18- Kıymetin, gerçek ticari değerden düşük beyan edilmesi durumunda ceza uygulaması ve eşyaya el konulması söz konusu olabilmektedir.
19- ATA Karnesi ile birlikte, eşyanın hangi amaçla, nereye geldiğine dair belgenin (fuar organizatöründen alınan yazı, sözleşme vs.) ibraz edilmesi gereklidir.
20- ATA Karnesi harici ticari mahiyette eşya getirilmemesi gerekmektedir.
21- Fuara turist vizesi ile gelinmemelidir.
22- Gümrük Yönetmeliği Ek-71’de yer alan geçici ihracat beyannamesi ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin olup, bu form ile fuar/sergiye katılım sağlanmaması gerekmektedir.
23- ATA Karnesi ile yapılan işlemlerde profesyonel yardım alınması tavsiye edilmektedir.
24- Vnukova Gümrüklerinde yolsuzlukla mücadele için kurulmuş yardım hattı numarası +7 495 285 6538 olup, herhangi bir olumsuzlukta bu numara ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
25- RF Gümrük kurallarına göre, reklam katalogları ve broşürler (5 adetten veya 5 kg.’dan fazla) ticari eşya olarak tanımlanmaktadır. Bu itibarla beyanı zorunlu olup, gümrük vergisine ve KDV’ye tabidir. 26- Katalog/Broşür değeri 200.000 Rublenin üzerinde ise Gümrük vergisi oranı %5tir. Değeri 200.000 rublenin altında ise gümrük vergisi 500 rubledir. KDV oranı ise %20 olarak belirlenmiştir.
27- ATA Karnesinin doğru şekilde doldurulmasına ilişkin olarak RF FGS resmi web sayfasında yer alan http://eng.customs.ru/folder/87062 bağlantı adresinden faydalanılabilecektir.

Detaylı bilgi için: Ticaret Müşavirliği: moskova@ticaret.gov.tr

Ek-2

Rusya Federasyonu’na geçici ithalat kapsamında gelen sergi fuar eşyası girişinde
kullanılan ATA Karnelerinin Düzenlenmesi Esnasında
En Sık Yapılan Hatalar

1- Genel eşya listesinin Rusça, İngilizce veya Fransızcadan başka bir dille doldurulması.
2- ATA Karnesi “İhracat” sayfasında Türk Gümrüklerinin mührünün bulunmaması.
3- ATA Karnesi kapak sayfasında yer alan “1” no.lu kutuda düzenleyen kuruluşun mührünün
bulunmaması.
4- ATA Karnesinin yetkili olmayan kişilerce sunulması.
5- Karnelerde düzenleyici kuruluş tarafından onaylanmamış değişikliklerin olması.
6- Genel eşya listesinde yer alan ülke kodunun ISO formatının bulunmaması.
7- Geçici ithalat amacının “C” kutusunda belirtilmemesi.
8- Geçici ithalat amacının Rusça, İngilizce veya Fransızcadan başka bir dille doldurulması.
9- Genel eşya listesinde belirtilen eşya ağırlıklarında tutarsızlıkların bulunması.
10- Genel eşya listesindeki eşyaların kıymetinin uygunsuz belirtilmesi.
11- Genel eşya listesindeki kutuların uygunsuz doldurulması.
12- Karne hamilinin eşya taşıma aracına ilişkin numarasının ilgili kutuda belirtilmemesi.
13- ATA Karnesinin Türk tarafınca düzenlenmediği, “H” kutusunun ihracat ülkesi gümrük
organlarınca doldurulması gerekliliği.
14- ATA Karnesi “İthalat” sayfasında Karne hamilinin adresinin olmaması.
15- XML formatında düzenlenen ATA Karnelerinde yer alan bilgilerin kağıt ortamında yer alan
bilgilerle uyumlu olmaması.

Bu hususlar muvacehesinde, Rusya Federasyonu’nda düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmalarımızın, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan verilmemesini teminen ATA Karnelerinin düzenlenmesi aşamasında işbu hususların tekraren hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top