Search
Close this search box.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Belgeler Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.05.03
Konu : Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumunca Düzenlenen
Belgeler Hk

26.08.2020/56858960
DAĞITIM YERLERİNE

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan alınan muhtelif tarihli ve sayılı yazılarda;

19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31)’in “(Ek:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi”nde yer alan “1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ekinde yer alan kontrole tabi kimyasal maddelerin ihracatının; ilgili tebliğ ve “Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Kurumlarınca düzenlenen ihracat permisi ile yapıldığı,

Ayrıca, ilgili yönetmeliğin 12 inci maddesi doğrultusunda; ülkemizde yerleşik distribütör firmalar tarafından Kurumlarınca düzenlenen ithalat özel izin belgesi ile yurtdışından getirtilerek antrepoya alınan ancak ithalatı gerçekleştirilmemiş kimyasal maddelerin (toluen, aseton, metil etil keton için) üçüncü bir ülkeye/serbest bölgeye gidişi için transit geçiş yazısı düzenlendiği,

hususlarına değinilerek, yurtdışından getirtip antrepoya aldığı aseton isimli kontrole tabi kimyasal maddeyi Brezilya’ya ihraç etmek için Kurumlarından ihraç permisi talebinde bulunduğundan Kurumlarınca bir firmaya ihracat permisi düzenlenmediği ve ihraç işlemini gerçekleştirdiğini beyan eden söz konusu firma tarafından Kurumlarına sunulan belgeler incelendiğinde, gümrük çıkış beyannamesi ile işlem yapılmadığı ve söz konusu asetonun Brezilya’ya transit beyannameleri açılarak gönderildiğinin tespit edildiğinden hareketle;

Ulusal mevzuatımız doğrultusunda ihracat permileri ve transit geçiş yazılarının firma talepleri doğrultusunda düzenlendiği belirtilerek, Kurumlarınca ülkemizde üretimi bulunan kontrole tabi kimyasal maddeler için ihracat permisi, ithalat permisi ile antrepoya alınan kontrole tabi kimyasal maddeler için ithalat gerçekleşmiş ise ihracat permisi; ancak ithalat gerçekleşmemiş ise transit geçiş yazısı düzenlendiği, ancak ithalatın gerçekleştirilip gerçekleşmediği taraflarınca bilinemediğinden firma talepleri doğrultusunda ihracat permisi/transit geçiş yazısı düzenlenmekte olduğu ifade edilmiş ve Kurumlarınca düzenlenen belgeler ile firma tarafından açılan beyannamelerin uyumlu olmasının tarafımızca da teyit edilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca düzenlenen belgeler ile firmalar tarafından açılan gümrük beyannamelerinin uyumlu olmasını teminen gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda gümrük idarelerinin uyarılmasını rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top