Search
Close this search box.

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Karar 5615

Kaydet
Kapat

27.05.2022 Tarihli 31848 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5614

Ekli “Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen eşya için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.P

Eşya İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

17.01

Kamış veya pancar şekeri 400.000 ton

15/10/2022

 

İthalat vergileri

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi 0 (sıfır) olarak ve varsa ek mali yükümlülükler 0 (sıfır) olarak uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15/10/2022 tarihine kadar geçerlidir.

(4) îthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Tebliğ

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top