Search
Close this search box.

Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Teminat Uyg Hk.

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-157.01-
Konu : Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti
Kapsamında Teminat Uygulaması

08.06.2022 / 75377197
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, halihazırda e-teminat uygulamasında gümrük beyananmesindeki ithalatçı vergi numarası ile teminat mektubu lehtarının vergi numarasının uyuşması gerekmekte olup farklı vergi numaraları söz konusu olduğunda “Beyanname yükümlüsü ile teminat yükümlüsü uyumlu değil!” uyarı mesajı alınmaktadır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların üretim hammaddesi olarak kullandıkları bazı eşyaların ilave işlem veya işçilik faaliyetlerine tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin, dahilde işleme rejimi çerçevesinde yurt içinde yerleşik KOBİ niteliğindeki firmalar tarafından dahilde işleme izni alınarak gerçekleştirildiği, ancak e-teminat uygulamasındaki yukarıda belirtilen kontrol nedeniyle uygulamada sıkıntı yaşandığı anlaşılmaktadır.

Gümrük Kanununun 202 nci maddesi: “1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hâllerde, bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.

  1. Gümrük idareleri, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin de teminat vermesini kabul edebilir….” hükmünü amirdir.

Bu itibarla; konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde, serbest bölgelerde ihracat kapasitesinin arttırılmasını teminen, 5100 rejim kodlu dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamelerde; 10 veya 15 no.lu kutucuklardan birinde bir “Serbest Bölge Kodu”nun seçilmiş olması ve kullanılan teminatın “bireysel teminat” olması halinde, ithalat yapan firma tarafından verilen teminat kabul edilebileceği gibi ihracatçı firmanın bireysel teminatının da kabul edilebilmesi yönünde teknik düzenleme yapılmıştır.

Bununla birlikte; Türkiye`de yerleşik firma adına tescilli gümrük beyannamesi için serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar lehine düzenlenecek bireysel e-teminat mektubu türü için metin kısımlarında mektup metninin sonunda yer almak üzere “İşbu teminat mektubu ……………..’nin (Lehtar – serbest bölgede yerleşik firmanın ticaret unvanı) talebi üzerine,…………………vergi kimlik numaralı ve………………………………………………ticaret unvanlı (Gümrük beyannamesi yükümlüsünün vergi kimlik numarası ve ticaret unvanı bilgisi) firma adına tescilli ………………………………………tarih/sayılı gümrük beyannamesi için düzenlenmiştir.” ifadesinin yer alması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top