Search
Close this search box.

Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ 2020/8

Kaydet
Kapat

31.12.2019 Tarihli 30995 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/8)

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.

G.T.İ.P.

Eşyanın tanımı
8801.00.10.00.00

Balonlar vc hava gemileri: planörler ve delta kanatlı planörler

8801.00.90.00.00

Diğerleri

8802.11.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler

8802.12.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler

8802.20.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar

8802.20.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.20.00.90.00

Diğerleri

8802.30.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar

8802.30.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.30.00.90.00

Diğerleri

8802.40.00.10.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.40.00.90.00

Diğerleri

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 4 – (1)  29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/8)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top