T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-622.01-00084106611

Konu : Sonradan Verilmiştir İbareli A.TR Dolaşım

Belgeleri

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ (UTİKAD)
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349
İstanbul

İlgi: 02/11/2022 tarih ve 597 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’nin Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair 1/2006 sayılı Karar’ın 7 nci maddesinin birinci fıkrasında A.TR Dolaşım Belgelerinin, eşyanın ihraç edilmesi sırasında ihracatçı ülkenin gümrük makamları tarafından vize edileceği ve ardından belgenin ihracatçıya verileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Karar’ın sonradan verilen A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin 15 inci maddesinde ise “eşyanın ihracatçısının, gümrük idaresine başvurusu üzerine A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan verilebileceği” koşullara yer verilmekte olup, anılan maddede de 7 nci maddeye atıfta bulunulması dolayısıyla, sonradan verilen dolaşım belgelerini vize etmeye yetkili idarenin de, ihracatçı gümrük idaresi olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan, 1/2006 sayılı Karar’da sonradan verilmiştir ibareli dolaşım belgelerinin ne zaman düzenleneceğine ilişkin kesin bir hükme yer verilmemekte birlikte, 2006/10895 Sayılı Karar‘ın 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Sonradan verilmiştir” kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgelerinin de, ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazının zorunlu olduğu düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, ilgide kayıtlı yazınızda yer verilen yoruma sebebiyet veren 2006/10895 Sayılı Karar‘ın ithalat sırasında ibraz edilemeyen dolaşım belgeleri ile ilgili hususlara yer veren 27 nci maddesi, eşyanın ülkemize ithali sırasında, anılan mevzuat kapsamında belirtilen gerekçelerle ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri kapsamı eşyaya uygulanacak vergiyi düzenlemektedir. Öte yandan, Gümrük Yönetmeliğimizin 416 ncı maddesi ise fiili ihracatın hukuksal mahiyetini düzenlemekte olup, bu iki mevzuatın birlikte yorumlanması uygun görülmemektedir.

Bu kapsamda, “sonradan verilmiştir” ibaresi taşıyan A.TR Dolaşım Belgelerinin ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği ülke tarafından düzenlenmesi gerekmekte olup; yukarıda atıfta bulunulan mevzuat hükümleri kapsamında eşyanın henüz AB Gümrük Birliği alanından çıkmadan evvel ilgili ihracat gümrük idaresi tarafından düzenlenen Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerimizce kabul edilmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGenelge 2023/3 – Florlu Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında
Sonraki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2023/20