T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
İklim Değişikliği Başkanlığı

İVEDİ
05.05.2023

Sayı : E-50038206-010.06.02-3288
Konu : Florlu Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında
Genelge

GENELGE
(2023/3)

Bilindiği üzere; 10 Kasım 2021 tarihinde taraf olunan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kigali Değişikliği kapsamında hazırlanmış olan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 29/6/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda hazırlanmış olan bu Genelge ile florlu sera gazlarının ithalat, ihracat, kullanım ve ülke içerisinde dağıtım faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişiler için asgari gereklilikler ve ilgili esaslar belirlenmiştir.

GENEL HÜKÜMLER

a) Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı (EKOMVET) Kaydına İlişkin Hükümler

1. EKOMVET’e “Entegre Çevre Bilgi Sistemi” (EÇBS) https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden F-gaz Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı (EKOMVET) linki ile erişilmektedir.

2. EKOMVET’e giriş yapabilmek için EÇBS kaydının olması gerekmektedir.

3. EKOMVET’in kullanımı ile ilgili bilgiler uygulama içinde yer alan “EKOMVET Kullanım Kılavuzu”nda bulunmaktadır.

4. Ekipman operatörleri, teknik personel ve Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kullanıcılardan yalnızca teknik servis firmaları EKOMVET üzerinden kullanıcı kılavuzunda belirtilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

5. Ekipman Operatörü, florlu sera gazı içeren ekipmanın kayıt edilmesinden ve kaydı yapılmış ekipmana ilişkin faaliyetlerin (kurulum, bakım veya teknik servis, onarım, devreden çıkartma ve sızıntı kontrollerinin ve florlu sera gazlarının ekipmandan geri kazanımının) EKOMVET üzerinden bildirilmesinden sorumludur.

6. Florlu sera gazı içeren ekipmana müdahale eden gerçek kişi EKOMVET’te “Teknik Personel” olarak adlandırılmaktadır. Teknik personel, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, 19UY0401-5 sayılı “Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” kapsamında ilgili faaliyet alanına göre verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesi”ne sahip olmalıdır. EKOMVET, teknik personelin T.C. kimlik numarası ile MYK sisteminden çevrimiçi olarak belge doğruluk kontrolünü yapar.

7. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip teknik personel EKOMVET’e kayıt olmakla yükümlüdür. Teknik personelin kayıt işlemi ekipman operatörü veya teknik servis firması tarafından EKOMVET üzerinden yapılır. Teknik personel EKOMVET kaydının yapılabilmesi için EÇBS üzerinden “Şahıs” kaydının olması gerekmektedir.

8. Ekipman Operatörü, ekipmana ilişkin faaliyetleri, bünyesinde sigortalı olarak çalışan Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip teknik personele yaptırabilir.

9. Teknik personel, müdahalede bulunduğu ekipmana ilişkin Ekipman Operatörü tarafından bildirilen faaliyetlerin doğruluğunu kontrol ederek onaylamakla yükümlüdür.

10. Teknik servis firmaları, TS13905 standardı kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “Hizmet Yeri Belgesi”ne sahip olmak zorundadır.

11. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin, birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; florlu sera gazları ve diğer florlu maddeler, yalnızca EKOMVET’e kayıtlı ekipman operatörlerine veya teknik servis firmalarına satılabilir veya ücretsiz temini yapılabilir.

12. Teknik servis firmaları ve ekipman operatörü “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 14 üncü maddesinin, ikinci ve üçüncü fıkralarında FARAVET üzerinden talep edilen yıllık raporlama yükümlülüğünü, ekipman kayıt ve müdahale işlemlerini EKOMVET üzerinden bildirmesi halinde
yerine getirilmiş sayılacaktır.

13. EKOMVET kullanıcıları, EKOMVET’te yayınlanan haberler, duyurular, bildirimler, otomatik sistem uyarıları ve kullanım kılavuzlarına göre gerekli iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

b) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET) Kaydına İlişkin Hükümler

1. FARAVET’e EÇBS üzerinden https://ecbs.cevre.gov.tr/ adresinden F-gaz Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET) linki ile erişilmektedir. FARAVET’e giriş yapabilmek için EÇBS kaydının olması gerekmektedir.

2. FARAVET’in kullanımı ile ilgili bilgiler uygulama içinde yer alan FARAVET Kullanım Kılavuzlarında bulunmaktadır.

3. FARAVET’e:

a) Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri; ürün, ekipman veya dökme halde kap içerisinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler,

b) Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri; dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerin kullanıcıları (Teknik Servis Firmaları ve Ekipman Operatörleri hariç) ve dağıtıcıları,

c) Florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin geri kazanılmasını, geri dönüştürülmesini, ıslah edilmesini veya imha edilmesini sağlayan gerçek veya tüzel kişiler,

kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

4. FARAVET’e kayıt yaptıracak kurum, kuruluş ve işletmeler:

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin noter onaylı suretini veya ticaret sicil tasdiknamesini veya oda kaydını veya sanayi sicil belgesini,

b) Noterden veya vergi dairesinden tasdikli vergi levhasını,

c) İmza sirkülerini veya noter onaylı imza yetki belgesini/vekaletnameyi (FARAVET üzerinden kurum, kuruluş ve işletmeler adına işlemleri gerçekleştiren gerçek kişi isminin talep edilen belgelerde yer almaması halinde kayıt onaylanmayacaktır.)

FARAVET’e yükleyecektir. Talep edilen belgelerin yüklenmesini takiben başvuru sistem tarafından elektronik ortamda oluşturulacaktır. Başvuru numarası kayıt esnasında belirtilen iletişim adreslerine gönderilecektir.

Bu maddede talep edilen belgelerin e-devlet üzerinden temini durumunda üzerinde barkod ve doğrulama kodu varsa kabul edilecektir.

5. FARAVET’e kayıt başvuruları uygulama üzerinden elektronik imza ile veya uygulama üzerinden erişilecek “Firma Başvuru Formu”nun doldurularak Başkanlığa “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” veya İklim Değişikliği Başkanlığı posta adresine gönderilmesi ile yapılacaktır.

6. Talep edilen bu bilgi ve belgeler tamamlanmadan FARAVET kaydı yapılmayacaktır. Başkanlık tarafından yapılan eksiklik bildirimini müteakiben başvurular reddedilir. Reddedilen başvurular için eksiklikler tamamlanarak yeniden başvuru yapılır.

7. FARAVET kaydı devredilemez.

8. FARAVET kaydının geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren 3 yıldır. Süresi dolan kayıtlar geçerliliğini yitirir. 3 yıl dolmadan kaydının iptal edilmesini isteyen kurum, kuruluş ve işletmeler Başkanlığa dilekçe ile başvuru yapar.

9. FARAVET kayıt yenileme işlemi 4 üncü maddede belirtilen usule tabidir.

c- İthalat Öncesi ve Sonrası Yapılması Gerekenlere İlişkin Hükümler

1. Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş, 2023/6 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin Ek-2’si ile Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ’in Ek-2’sindeki listenin birinci ve beşinci bölümlerinde belirtilen hidroflorokarbonları dökme halde kap içerisinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler her ithalat öncesi “Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi” almak zorundadır.

2. Kontrol belgesi almak için ithalatçı;
Gümrük işlemlerinde beyan edilecek fatura ve aslı gibidir kaşeli tercümesini (Dökme halde kap içerisinde yapılacak ithalat için fatura üzerinde malın menşei, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası, izin verilen miktar ile uyumlu olarak hidroflorokarbonun ton karbondioksit eşdeğeri ve kilogram cinsinden miktarı, ihracatçı firma kaşesi ve yetkili kişi imzasının bulunması gerekmektedir.

13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik veya 23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarınca verilen “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Yeterlilik Belgesine” sahip kişiler tarafından hazırlanmış Türkçe dilinde hidroflorokarbonun güvenlik bilgi formunu (SDS), Yetkili kişi tarafından imzalı iş bu Genelgenin Ek-1’inde bulunan beyanı,

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamına uygun olarak hazırlanmış etiketi ya da eşyanın üzerine yapıştırılmış halini gösteren fotoğrafı,

Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğü, Halk Bankası, Kurumsal Tahsilat Şubesi, Gelir kodu no:111’e yatırılacaktır. Banka dekontu üzerinde; firmanın açık ismi, vergi numarası, “Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi” ifadesinin bulunması zorunludur.)

FARAVET’e yükleyerek oluşturulacak başvuru formunu elektronik imzalı veya ıslak imzalı olarak “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” adresine veya İklim Değişikliği Başkanlığı posta adresine gönderilmesi ile kontrol belgesi talep edebileceklerdir. Başkanlık tarafından uygun görülen kontrol
belgeleri sistem tarafından elektronik olarak oluşturulacak ve uygulama üzerinden bildirim gönderilecektir. Bildirimde elektronik ortamda üretilen Tek Pencere Sistemi’nde (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ithalat esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde Gümrük İdarelerince aranır. Gerekli durumlarda gümrük beyannamesinin tescilinde kullanılmak üzere kontrol belgesinin bir nüshası uygulama üzerinden indirilebilecektir.

3. Firmaların kontrol belgesi başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Eksik bilgi ve belge olması durumunda, kontrol belgesi başvurusu eksikliklerin tamamlanmasına müteakiben en geç 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

4. Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbonların dökme halde kap içerisinde ithalatına ilişkin düzenlenen kontrol belgesi tek bir ithalat için geçerlidir. Birden fazla kimyasalın veya eşyanın aynı Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile ithalatı mümkündür.

5. Kontrol belgesi, başvuru sırasında Başkanlığa sunulan faturada belirtilen eşyanın ithalatı dışında kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın tek bir kontrol belgesi ile ithalatı durumunda, birden fazla fatura kullanılabilir. Aynı faturada farklı eşyaların yer alması ve bu eşyaların farklı tarihlerde
ithalatı durumunda, aynı fatura birden fazla kontrol belgesi başvurusunda kullanılabilir.

6. Gümrük beyannamesinin kapanmasını takiben kontrol belgesi geçerliliğini yitirir.

7. Kontrol belgesinin kapatma işlemi FARAVET üzerinden uygulama kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde ithalatçı firma tarafından ithalatın gerçekleşmesini müteakip en geç 15 takvim günü içerisinde yapılır. İthalatın gerçekleşmemesi durumunda da ithalatçı kapatmasını FARAVET
üzerinden yapar.

8. Kontrol belgesi başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.

9. Kontrol belgesi devredilemez.

10. 10/5/2023 tarihinden itibaren dökme halde kap içerisinde hidroflorokarbon ithal edecekler, her ithalat için kontrol belgesine sahip olmak zorundadır.

11. Dökme halde kap içerisinde geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbonların ithalatı için Başkanlık ek bilgi, belge talep edebilir.

ç- İhracat Öncesi ve Sonrası Yapılması Gerekenlere İlişkin Hükümler

1. Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş, 2023/6 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin Ek-2’sinde belirtilen hidroflorokarbonları ve bu maddeler içeren karışımları dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi her ihracat öncesi
Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi almak zorundadır.

2. Kontrol belgesi almak için ihracatçı;

Gümrük işlemlerinde beyan edilecek faturanın ihracatı yapacak gerçek veya tüzel kişi tarafından imzalı, kaşeli kopyasını ya da proforma faturayı,

Yetkili kişi tarafından imzalı iş bu Genelgenin Ek-2’sinde bulunan beyanı,

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanmış etiketi ya da eşyanın üzerine yapıştırılmış halini gösteren fotoğrafı,

FARAVET’e yükleyerek oluşturulacak başvuru formunu elektronik imzalı veya ıslak imzalı olarak “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” adresine veya İklim Değişikliği Başkanlığı posta adresine gönderilmesi ile kontrol belgesi talep edebileceklerdir. Başkanlık tarafından uygun görülen kontrol belgeleri sistem tarafından elektronik olarak oluşturulacak ve uygulama üzerinden bildirim gönderilecektir. Bildirimde elektronik ortamda üretilen Tek Pencere Sistemi’nde (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Kontrol belgesi ihracat esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde Gümrük İdarelerince aranır. Gerekli durumlarda gümrük beyannamesinin tescilinde kullanılmak üzere kontrol belgesinin bir nüshası uygulama üzerinden indirilebilecektir.

3. Firmaların kontrol belgesi başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Eksik bilgi ve belge olması durumunda, kontrol belgesi başvurusu eksikliklerin tamamlanmasına müteakiben en geç 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

4. Saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbonların dökme halde kap içerisinde ihracatına ilişkin düzenlenen kontrol belgesi tek bir ihracat için geçerlidir. Birden fazla kimyasalın aynı Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile ihracatı mümkündür.

5. Kontrol belgesi, başvuru sırasında Başkanlığa sunulan faturada belirtilen eşyanın ihracatı dışında kullanılamaz.

6. Kontrol belgesi, Gümrük beyannamesinin kapanmasını takiben geçerliliğini yitirir.

7. Kontrol belgesinin kapatma işlemi FARAVET üzerinden uygulama kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde ihracatçı firma tarafından ihracatın gerçekleşmesini müteakip en geç 15 takvim günü içerisinde yapılır. İhracatın gerçekleşmemesi durumunda da ihracatçı kapatmasını FARAVET
üzerinden yapar.

8. Kontrol belgesi başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.

9. Kontrol belgesi devredilemez.

10. 10/5/2023 tarihinden itibaren dökme halde kap içerisinde saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon ihraç edecekler, her ihracat için kontrol belgesine sahip olmak zorundadır.

11. Dökme halde kap içerisinde geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbonların ihracatı için Başkanlık ek bilgi, belge talep edebilir.

BİLDİRİM, DENETİM VE FİYATLANDIRMA

a-Bildirim
1. FARAVET’e kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler FARAVET kayıt işlemlerinde sundukları belgelerde oluşan herhangi bir değişikliği FARAVET üzerinden güncellemek zorundadır.

2. FARAVET’e kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen ithalat, ihracat ve ülke içerisindeki dağıtım, kullanım (ürün veya ekipman üretiminde kullanım, laboratuvarda kullanım, karışım oluşturma amaçlı kullanım vb.), geri kazanım, geri dönüşüm, ıslah ve imha gibi bir önceki
yıla ait faaliyetlerin yıllık olarak FARAVET’e raporlanması zorunludur.

3. Florlu sera gazı satan veya ücretsiz olarak tedarik edenler yapılan işleme ilişkin fatura vb. belgeleri düzenlemek, kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları 5 yıl süreyle muhafaza etmek, denetim sırasında hazır bulundurmak ve talep edilmesi durumunda Başkanlığa göndermekle yükümlüdür.

4. FARAVET uygulamasında yaşanılabilecek yazılım kaynaklı teknik bir aksaklık olması durumunda başvurular https://ozonturkiye.csb.gov.tr/ internet sitesinde yer alan ilgili formların doldurularak Başkanlığa “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” adresine (iklimdegisikligibaskanligi@hs0kep.tr) veya İklim Değişikliği Başkanlığı posta adresine (Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:64/2 06560 Yenimahalle/ANKARA) gönderilmesi ile
yapılabilecektir.

b- İdari Yaptırımlar
Bu Genelge hükümlerini yerine getirmeyenlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre idari yaptırım uygulanır.

c-Denetim
Florlu sera gazlarının ithalatında ve ihracatında gerek görülmesi halinde numune alınabilir. Bu durumda, analiz ücretleri ve diğer tüm giderler firma tarafından karşılanır. Numunenin analiz sonuçları, bu Genelgeye ve bu Genelgenin dayandığı mevzuata uygunluk yönünde yapılacak değerlendirmede esas alınır.

ç-Belge Ücretleri
Başkanlık tarafından düzenlenen belgelerin ücretleri 28.12.2011 tarihli ve 28156 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği çerçevesinde güncellenerek her yıl Döner Sermaye Müdürlüğü Birim Fiyat Listesinde ilan edilir.

Florlu sera gazlarının ithalat, ihracat, kullanım ve ülke içerisinde dağıtım faaliyetlerinin yukarıda ifade edilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamasının yapılması hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

EK-1: Eşyanın ithalatçısı tarafından firmanın antetli kağıdına düzenlenmesi gereken “İthalatçı Beyanı” örneği aşağıda yer almaktadır:

İTHALATÇI BEYANI

Tarih:… /… /……

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞINA

29 Haziran 2022 tarihli ve 31881 Resmi Gazete sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz ithalata ilişkin aşağıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. Sipariş, satın alma, ödeme ile bağlantılı tüm kayıtlarımızı Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün yerinde doğrulama araştırmasına açık tutmayı taahhüt ederim. Bu beyan, faturası, taşıma belgesi, eşyanın menşeini tevsik eden belge ile gümrük beyannamesinin birer nüshası ile geçerlidir.

Yetkili adı, soyadı, unvanı ve imzası
Firma Kaşesi

1 – İthalatçının;

a) Firma Unvanı:
b) İrtibat için yetkili kişinin adı, unvanı:
c) İletişim Bilgileri (Adres, telefon, faks, e-posta, varsa internet sayfası)
d) Vergi No:
e) Bağlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası:

2 – İthal edilecek eşyanın;

a) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu:
b) Tanımı ve kullanım alanı:
c) İçeriğindeki florlu sera gazı türü:
d) İçeriğinde florlu sera gazı miktarı (birim/kg):
e) Fatura tarih ve numarası:
f) Eşya tipleri ve miktarları:
g) Eşya tipleri ve CIF Değerleri:
h) Menşe ülke:
ı) Teslim Şekli:

3 – Eşyanın üreticisi ile ihracatçısının farklı olması halinde ihracatçının;

a) Firma unvanı:
b) Firmayı tanıtıcı vergi/kimlik vb. numara:
c) İletişim Bilgileri (Adres, telefon, faks, e-posta, varsa internet sayfası)

 

EK-2 Eşyanın ihracatçısı tarafından firmanın antetli kağıdına düzenlenmesi gereken “İhracatçı Beyanı” örneği aşağıda yer almaktadır:

İHRACATÇI BEYANI

Tarih:… /… /……

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞINA

29 Haziran 2022 tarihli ve 31881 Resmi Gazete sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz ihracata ilişkin aşağıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. Sipariş, satın alma, ödeme ile bağlantılı tüm kayıtlarımızı Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yerinde doğrulama araştırmasına açık tutmayı taahhüt ederim. Bu beyan, faturası, taşıma belgesi, eşyanın menşeini tevsik eden belge ile gümrük beyannamesinin birer nüshası ile geçerlidir.

Yetkili adı, soyadı, unvanı ve imzası
Firma Kaşesi

1 – İhracatçının;

a) Firma Unvanı:
b) İrtibat için yetkili kişinin adı, unvanı:
c) İletişim Bilgileri (Adres, telefon, faks, e-posta, varsa internet sayfası)
d) Vergi No:
e) Bağlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası:

2 – İhraç edilecek eşyanın;

a) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu:
b) Tanımı ve kullanım alanı:
c) İçeriğindeki florlu sera gazı türü:
d) İçeriğinde florlu sera gazı miktarı (birim/kg):
e) Fatura tarih ve numarası:
f) Eşya tipleri ve miktarları:
g) Eşya tipleri ve CIF Değerleri:
h) Menşe ülke:
ı) Teslim Şekli:

Orhan SOLAK
İklim Değişikliği Başkanı V.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2017/9 Ek
Sonraki İçerikSonradan Verilmiştir İbareli A.TR Dolaşım Belgeleri