Search
Close this search box.

Standart Dışı Akaryakıt Depoları Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-82308725-100-
Konu : Standart Dışı Akaryakıt Depoları

14.04.2022 / 73844675
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 08.06.2017 tarihli, 25652935 sayılı yazımız.
b) 18.02.2020 tarihli, 52429127 sayılı yazımız.
c) 19.02.2020 tarihli, 52461323 sayılı yazımız.
d) 18.03.2022 tarihli, 72983634 sayılı yazımız.

İlgi (d)’de kayıtlı yazımızda; Bağlantı idarelerimizde gerçekleşen olaylara ilişkin Bölge Müdürlüğümüzce yapılan tespitlerde; ağır vasıtalı araçları kullananların bir kısmının yaş şartı koşulunu sağlamadıkları, gerekli sürücü belgesi ve C türü yetki belgeleri olmadan Gümrük Kapılarımıza kadar gelerek yurt dışına ihracat ve/veya transit eşyası taşıdıkları durumların olduğu, standart dışı depolar taktırılan araçlarda yapılan değişikliğin tescil edilmemesi sebebiyle mevzuat gereği trafikten men edilmiş olması gereken araçların da yine trafikte seyrederek Gümrük Kapılarımıza kadar geldikleri ve buralardan yurtdışına çıkış ve tekrar yurda giriş yapmaya çalıştıkları durumların olduğu;

Bununla birlikte, söz konusu araçlarda tespit edilen standart depo dışı depolarda ayrıca yapılan gizli bölmelerde getirilmesi muhtemel muafiyet dışı kaçak mazotun yanı sıra aynı depoda mazot haricinde, ülke güvenliğini ve ekonomisini tehdit edebilecek unsurların da (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, silah, sigara, telefon, insan kaçakçılığı vs.) bulunması ihtimali de göz önüne alınarak;

Yaşanan sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması noktasında gerekli koordinasyonun sağlanması açısından Valilik Makamlarına iletilen yazımızın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.” denilerek Müdürlüğünüzce koordinasyonun sağlanması noktasında gereken hassasiyet ve kolaylığın gösterilmesi istenilmişti.

Bilindiği üzere ilgi (a)’da kayıtlı yazımız eki Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.06.2017 tarihli 25529798 sayılı yazısına özetle; Suriye’den giriş yapan Türk Plakalı araçlara standart depo muafiyetinin uygulanmasının uygun bulunmadığı belirtilmiş, İlgi (b) ve (e) yazılarımızda ise Bakanlık Makamının 12.02.2020 tarihli 51914375 sayılı onayı ile ayda on defayı geçmemek üzere söz konusu taşıtlara her seferinde 250 litre akaryakıt muafiyeti tanındığı ve bu doğrultuda gereğinin ve takibatının yapılması istenilmişti.

Suriye’de uzun süren iç karışıklık nedeniyle ülkemiz sınırlarını güvenlik altına almak ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devletimiz tarafından Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonlarla söz konusu bölge büyük oranda terörden arındırılmış ve hayat normale dönmeye başlamıştır. Bununla birlikte anılan bölgelerde devletimizin hizmetleri artmış ve ticaret canlanmıştır. Bu güne kadar hem ülkemiz ihracatı, hem Suriye tarafında yaşayanların ihtiyacı hem de devletimizin yaptığı hizmetler gözetilerek tüm bakanlık birimleriyle birlikte sınır kapılarımızda çalışan personellerimiz de günün şartlarına göre gerekli inisiyatifleri alırken aynı zamanda tedbir gerektiren hususlarda da son derece hassasiyet göstermiştir. Bunun sonucunda da yasal ticarette gerekli kolaylık, yasa dışı girişimlerde ise tüm gücüyle mücadele gösterilmiştir.

Ancak son zamanlarda tüm dünyada meydana gelen olumsuz yansımaları olması nedeniyle Suriye’den ülkemize vergisiz akaryakıt getirme tevessüllerinin arttığı gözlemlenmiştir. İlgi (d)’de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis Valiliklerine dağıtımlı 04.03.2022 tarihli, 72563259 sayılı yazımızda yurt dışına çıkış yapacak ticari araçlar ve sürücüler hakkında henüz gümrük kapısına gelmeden gerekli kontrollerin yapılması noktasında ilgili diğer kuramlarında harekete geçirilmesi talep edilmişse de; bu talebin gümrük idaresinin yapması gereken işler konusunda bir zafiyete meydan vermemesi açısından aşağıda belirtilen açıklamalara gerek duyulmuştur:

Bilindiği üzere, ulaşım araçları ve özel konteynerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağlara uygulanacak standart depo muafiyetine ilişkin düzenlemeler 2009/15481 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması hakkında kararın 95 ve 96 ncı maddelerinde hüküm altına alınmış olup, muafiyet aşımı olması halinde de uygulanacak müeyyideler belirlenmiştir.

Standart dışı veya ilave depolar hususu gümrük mevzuatında yer almamakla birlikte, bu düzenlemeler bazı konularda gümrük idaresine de yetki veren ulaştırma mevzuatında düzenlenmiştir. 08.01.2018 tarihli, 30295 sayılı resmi gazetede yayımlana Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin taşıtlarda tadilat ve yakıt depolan başlıklı 31. Maddesi:

“(1) Araçlarda yapılan tadilatların. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.

(2)Mülga

(3) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu bulundurulamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden ilave ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz.

Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar başlıklı 65. Maddesi;

(1) Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri, terminallerdeki belediye zabıta birimleri, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar.

Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar başlıklı 66. Maddesi;

(1) Kanunda yazılı idari para cezalarını uygulamaya Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir.

(2) İhlal tespit tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır:

a) Bakanlıkça yetkili kılınmış;

1) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli.

2) Bakanlık Bölge Müdürlükleri personeli.

b) Trafik polisi ve zabıtası.

c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.

ç) Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri.

d) Terminallerde görevli belediye zabıtası

(3) 213 sayılı Kanun uyarınca inceleme ve yoklama yapmaya yetkili olanlar, yaptıkları/yapacakları inceleme ve yoklamalarda, bu Yönetmelikte yer alan kurallara aykırı olarak yapılmış bir faaliyete istinaden düzenlenmiş fatura veya fatura yerine geçen belge tespit etmeleri halinde; ilgililer hakkında Kanunun öngördüğü idari para cezalarının uygulanmasını teminen bu durumu Bakanlığa bildirmekle görevlidirler.

(4) Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar, Kanun ve bu yükümlülükleri yerine getirmek ve denetimler esnasında tespit ettikleri eksiklikleri düzenlemekle yükümlüdür.

(5) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili idari ve adli mercilere bildirir.

İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi başlıklı 67. Maddesi;

(1) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen kusurları ve/veya ihlalleri işleyenler hakkında, 66 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından idari para cezası ve/veya ihlal tespitine dair tutanak düzenlenir.

(2) Tutanaklar, para cezası gerektiren kusurlar için idari para cezası karar tutanağı, uyarma gerektiren mevzuat ihlalleri için ihlal tespit tutanağı olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

(3) Birden fazla kusurun bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(4) Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal tespit tutanağı düzenlenir. Ancak, bu fıkra kapsamında ayrı ayrı düzenlenmesi gereken ihlal tespit tutanakları, yapılan ihlaller ve karşılığındaki uyarma adetleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle elektronik ortamda tek bir ihlal tespit tutanağı olarak düzenlenebilir.

(5) İdari para cezalarına ilişkin diğer hususlarda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan mevzuat esas alınır.

(6) Bu maddeye göre düzenlenecek tutanaklar, elektronik olarak da düzenlenebilir. Elektronik olarak düzenlenecek tutanaklara ilişkin hususlar, Bakanlıkça düzenlenir.

Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası başlıklı 68. Maddesi;

(1) Tutanak düzenleyenler tutanaklarla ilgili aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır. Buna göre:

a) Tutanaklara, mensubu olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.

b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgilerin bulunduğu kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.

c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.

ç) Tutulan tutanaklarda, tutanak tutulan yer, tarih, saat ve dakikayı belirtmek.

d) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak.

e) Zorunlu hallerde sorumlular için “gıyabında” yazarak kayıt koymak.

f) Tutanakların birer örneğini, tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde Bakanlığa göndermek.

(2) Fiziki ortamda basılmış olan idari para cezası ve/veya ihlal tespit tutanakları, 66 ncı maddede belirtilen kişilere bir tutanakla teslim edilir ve bu kişilerden yine bir tutanakla teslim alınır ve kontrolü yapılarak muhafaza edilir.

(3) Bakanlığa gönderilen tutanak nüshaları, Bakanlığın ilgili birimi tarafından incelenir, değerlendirilir ve tutanak scri/sıra numarasına göre muhafaza edilir. Tutanak serilerinde eksiklik bulunan nüshalar hakkında, ilgili birim nezdinde inceleme ve araştırma yapılır. Eksik olan nüshalara ilişkin kuşum bulunan personel hakkında, kurumlan nezdinde gerekli idari işlemler yapılır.

(4) Kanun ve bu Yönetmeliğe göre tespit edilen kusur ve/veya ihlallere ilişkin gereken yaptırımın yapılmadığının veya eksik yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, İdari Para Cezalarına ilişkin hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla, tespitin durumuna göre İdari Para Cezası veya İhlal Tespit Tutanağı gıyaben düzenlenir/düzenlettirilir.

Hükümlerine amirdir.

Ayrıca Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012/4 sayılı genelgesinin 18 maddesi:

(1) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 27 nci maddesi ve anılan Kanuna bağlı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 72 nci maddesi (mevcut yönetmeliğin 66ncı maddesi anlaşılmalı) ile Bakanlığımızın sınır kapılarında görev yapan gümrük muayene ve muhafaza memurları ile bunların amirlerince anılan Kanun’da yazılı para cezalarının uygulanması ve ihlal tutanağı düzenleyerek gerekli idari işlemler yapılır. Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili kusur ve/veya ihlallerin gümrük müdürlüğüne bildirilir.

a) Kusur ve/veya ihlalin sınır kapılarında tespiti halinde ilgili makamlarca gümrük personelinin ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

b) Kusur ve/veya ihlalin sınır kapıları haricindeki gümrüklü sahalarda tespiti halinde bu tespitler ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenmek üzere en yakın ulaştırma birimine intikal ettirilir.

Gümrük idarelerince yukarıda belirtilen yasal hükümler doğrultusunda yapılacak kontrollerde ve denetimlerde;

a) 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 95 ve 96 ncı maddeleri kapsamında yürütülen standart depo yakıt muafiyet limitleri ve bu limitlerin aşılması halinde uygulanacak cezai işlemler konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamaya devam edilmesi,

b) Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda araç tescil belgesine işlenmemiş standart dışı yahut ilave depo tespit edilmesi halinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 31 inci maddesi ve 67 nci maddesi ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012/4 sayılı Genelgesinin 18 inci maddesi uyarınca işlem tesisinin yanı sıra, tespiti yapanlarca tutulacak tutanağın, mevzuata uygun olmayan taşıtların yetki belgesi sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşürülmesini teminen, ilgili taşıtın kayıtlı olduğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne mutlaka gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak Suriye’de uzun süredir devam eden iç karışıklık ve bu zamana kadar bu yoğunlukta vergisiz akaryakıt getirme girişimi olmaması nedeniyle gerekli kontrollerin hem yetkili diğer kurumlar hem de bağlantı idarelerimizce yeterince denetlenmediği/denetlenemediği gözlemlendiğinden, idarelerinizin görev alanında bulunan ilgili kurum kuruluşlar (Ticaret odaları, İhracatçı birlikleri, UND temsilciliği, şoförler cemiyeti vb) ile nakliye şirketlerine gerekli bildirimin yapılması, ayrıca idarelerinizce oluşturulacak el ilanları ile idarelerinizden işlem yapan başta şoförler olmak üzere ilgili kişilerin bilgilendirilmesi, gümrük kapılarımızda da gerekli uygulama tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

Bu itibarla iş bu yazının idarenize ulaştığı andan itibaren yukarıda belirtilen bilgilendirme işlemine başlanılması ile araçların mevzuata uygun hale getirilmesini teminen 25.04.2022 tarihine kadar zaman tanınması ve bu tarihten itibaren gümrük kapılarımızda mevzuatın emrettiği hükümlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi, ancak yüklü olarak kapılarımıza yurt dışına gitmek için gelen araçlarla ilgili söz konusu durumun tespiti halinde ülkeye dönüş anında gerekli işlemlerin yapılması, Bölge Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim

Mehmet Tuncay BAYRAKTAR
Bölge Müdürü

Dağıtım:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine
Tüm Bağlantı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top