21.04.2022 Tarihli 31815 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5468

Ekli “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalanma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ
HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 18/5/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: İhracatçı birliklerini,

c) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esasları genelgesini,

ç) Harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş: Genelgede belirtilen şartlan haiz ve destek kapsamındaki marka adına harcama yetkisi verilen şirketi/kuruluşu,

d) İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşu ile sektörel çatı kuruluşunu ve hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

e) Marka: 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareti,

f) Sistem: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak bu Karara ilişkin başvuruların yapıldığı, bu başvuruların değerlendirildiği ve bildirimlerin yapıldığı sistemi,

g) Stratejik İş Planı: Destek kapsamına alman yararlanıcının mevcut bulunduğu konum, sahip olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri ile operasyon ve destek süreçleri, organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların yararlanıcıların stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alman yararlanıcının destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin uygulayacağı iş planına ilişkin gelişim yol haritasını içeren çalışmayı,

ğ) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketi,

h) TURQUAL1TY® Programı: TURQUALITY®’nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün/hizmet gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece program kapsamındaki yararlanıcı markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı,

ı) Yararlanıcı: Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşu,

i) Yurt dışı birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, depo ve ön tanı merkezini,

j) Yurt dışı etkinlik: Sanal ortamda veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

k) Yurt içi etkinlik: Yurt içinde fiziki olarak düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinlikleri,

l) 2015/9 sayılı Karar: Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/5/2015 tarihli ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararını,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Kararın ikinci bölümünün başlığı “Hizmet Sektörü TURQUALITY® Sekretaryası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) İşbirliği kuruluşlarının iştigal sahasına giren hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri, Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler;

a) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 6.000.000 TL,

b) (a) bendi kapsamı dışında kalan birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 3.000.000 TL,

c) Diğer işbirliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, desteklenir.

(2) Birden fazla birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alman projeler, birlik başına 3.000.000 TL desteklenir.

(3) İşbirliği kuruluşlarının aynı anda iki projesi desteklenebilir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) DDE 10- (1) Marka Destek Programı kapsamına alman yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket/kuruluşların;

a Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline/akreditasyona ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alman markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL,

b) Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirilen, Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL,

c) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alman markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak açtıkları yurt dışı birimlere ilişkin;

(1) Vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 7.200.000 TL,

(2) Kiralanan birimlerin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 3.600.000 TL,

ç) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı/büyük mağazalar/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stant vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin olarak vergi/resim/harç dahil brüt kira, belediye giderleri, komisyon ve konsept mimari çalışmaları harcamaları, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL,

d) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan ya da yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, hijyen, süreç, çevre, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaret/belge/sertifikaların yanı sıra; destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili ruhsatlandırma, test ve diğer işlemlerine yönelik Genelgede belirtilen giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL,

e) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alman markaları ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağazaya ilişkin;

ı) Kira giderleri %50 oranında ve anılan birimlerin her biri için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 600.000 TL,

2) Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları, %50 oranında ve birim başına en fazla 600.000 TL,

f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 3.600.000 TL,

g) Destek kapsamına alman markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak istihdam edilen ve nitelikleri Genelgede belirtilen personelin istihdamına yönelik giderleri, aynı anda en fazla 6 kişi için, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL,

ğ) Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dâhil olmak üzere %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL,

h) Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı etkinlik katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL,

ı) Destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen yurt içi etkinlik katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL,

ı) Destek kapsamına alman markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere yönelik gerçekleştirilen acente komisyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL,

ı) Uluslararası pazarda görünürlüğün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL,

ı) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara, destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetlerin yerleştirilmesine yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.400.000 TL,

tutarında desteklenir.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.”

MADDE 6- Aynı Kararın 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) TURÇUALITY® Destek Programı kapsamına alınan yararlanıcıların ve harcama yetkisi verilen şirket/kuruluşların;

a) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline/akreditasyona ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Programı kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri,

b) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan ya da yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, hijyen, süreç, çevre, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaret/belge/sertifikaların yanı sıra; TURQUALITY® Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili ruhsatlandırma, test ve diğer işlemlerine yönelik Genelgede belirtilen giderleri,

c) TURQU ALITY® Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak istihdam edilen ve nitelikleri Genelgede belirtilen aynı anda en fazla 10 personelin istihdamına yönelik giderleri,

ç) TURÇUALITY® Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirilen, Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları,

d) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQU ALITY® Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak;

1) Açtıkları, aynı anda en fazla 50 adet mağazaya ilişkin;

ı) Vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

ıı) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları (yurt dışı birim başına en fazla 2.400.000 TL),

2) Açtıkları ön tanı merkezi, ofis, depo, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekânı/büyük mağazalar/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stant vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

i) Vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,

ıı) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon /teknik donanım harcamaları (birim başına en fazla 2.400.000 TL),

3) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek en fazla 100 adet mağaza için;

i) Kira giderleri (anılan her bir birim için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 2.400.000 TL),

ii) Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları (birim başına en fazla 1.200.000 TL),

e) TURQU ALITY® Programı kapsamına alman markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dâhil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,

f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri,

g) TURQUALITY® Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı etkinlik katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderleri,

ğ) TURQUALITY® Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen yurt içi etkinlik katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderleri,

h) TURÇUALITY® Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere yönelik gerçekleştirilen acente komisyon giderleri,

ı) Uluslararası pazarda görünürlüğün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara üyelik giderleri,

i) Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara, TURÇUALITY® Programı kapsamına alınan markalı ürün/hizmetlerinin yerleştirilmesine yönelik giderleri,

%50 oranında desteklenir.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.”

MADDE 7- Aynı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonraki kısmında yer alan “15 milyon ABD Doları” ibaresi “180.000.000 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Kararın 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- (1) 11 inci maddede düzenlenen destek unsurlarından faydalanmak isteyen yararlanıcı, markası için Bakanlığa müracaat eder. Yararlanıcıya yönelik ön inceleme yapılır ve yapılan değerlendirme sonucunda yararlanıcının markası Bakanlık tarafından TURQUALITY® Destek Programına alınır.”

MADDE 9- Aynı Kararın 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Stratejik İş Planı çalışması

MADDE 16- (1) Yararlanıcıların desteklerden yararlanabilmeleri için, Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan markalarına ilişkin olarak bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık firmalarınca gerçekleştirilecek Stratejik İş Planı çalışması yaptırmaları zorunludur. Stratejik İş Planı, ilgili markanın destek kapsamına alındığı tarihten itibaren beş yıllık süreyi kapsar. Yararlanıcıların bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar bir defaya mahsus olmak üzere %50 oranında ve en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Yararlanıcılar tarafından belirlenen hedef pazarlara ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için, her bir hedef pazarın Bakanlık tarafından incelenip onaylanması gerekir.”

MADDE 10- Aynı Kararın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Karar çerçevesinde TURQUALITY® Destek Programına alınan yararlanıcılar;

a) 15 inci madde çerçevesinde kapsama alınan her bir markası için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen desteklerden münhasıran hedef pazarlara yönelik olanlar ile aynı fıkranın (a), (ç), (d), (e) ve (h) bentlerinde düzenlenen desteklerden, her bir pazar için destek süresi en fazla beş yıl olacak şekilde yararlandırılabilir. Beş yıllık destek süresi, söz konusu hedef pazarda gerçekleştirilen ve destek kapsamında değerlendirilen en eski tarihli ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

b) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlık giderlerine ilişkin destekler ile (c), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen desteklerden, 15 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren yalnızca ilk beş yıl yararlandırılabilir.

c) (a) bendinde belirtilen süre kısıtlan, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen destekler için uygulanmaz. TURQUALITY® Destek Programına alman yararlanıcılar Program kapsamında kaldığı süre içinde 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen desteklerden yararlandırılabilir.”

MADDE 11- Aynı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2) Yararlanıcı ile birlikte yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup yararlanıcıyla organik bağı tevsik edilen ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirket/kuruluşun destek kapsamına alınan marka için gerçekleştirdiği harcamalar da destek kapsamında değerlendirilebilir. Ancak, destek ödemesi her halükarda yararlanıcıya yapılır.”

MADDE 12- Aynı Kararın 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklık yapısı ve yabancı markalar

MADDE 21- (1) Program kapsamına girdikten sonra, yararlanıcının çoğunluk hisselerinin (%50’den fazlası) satılması halinde, Marka/TURQUALITY® Destek Programı çerçevesinde desteklenen markanın program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceği ve programın amaçları doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği; yararlanıcı tarafından en geç iki ay içerisinde taahhüt edilir. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi hallerinde; ilgili marka, destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilir.

(2) Satın alınan yabancı markalar bu Karar hükümleri çerçevesinde desteklenmez.”

MADDE 13- Aynı Kararın 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Kararın 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dâhil olmak üzere Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası olarak, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınmak suretiyle Türk Lirası olarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri için “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda da yer almayan ülke para birimleri çevrilirken ise, Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.”

“(3) Bu Karar kapsamında yer alan destek limitleri, her takvim yılı başında (Ortalama TÜFE + Ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.”

MADDE 15- Aynı Kararın 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- (1) Marka/TURQUALITY® Destek Programına alınan yararlanıcıların ilgili markalarına yönelik performans denetimi Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Marka/TURQUALITY® Destek Programına alınan yararlanıcıların ilgili markalarına yönelik desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.

(3) Bakanlık, performans raporunu Genelgede belirtilen usulde sunmadığını veya söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, Stratejik iş Planında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediğini, sağlanan desteği etkin kullanmadığını ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği işbirliği kuruluşu ve yararlanıcıyı destek süresinin her aşamasında destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir ya da yapılacak destek başvurularını kısıtlayabilir.”

MADDE 16- Aynı Kararın 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) Bu Karar kapsamında yararlanıcılar veya işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı belge ibraz edildiğinin veya beyanda ya da taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz. Yararlanıcı veya işbirliği kuruluşu, dosyasının değerlendirmeye alınmayacağına ilişkin bildirim yazısı tarihini takip eden altı aylık döneme ait faaliyetleri veya harcamaları için destek başvurusunda bulunamaz. Ayrıca, anılan bildirim tarihinden önce başvurusu yapılmış olan ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyaları reddedilir.

(2) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Hakkında bu fıkra hükümlerine göre işlem başlatılan yararlanıcı veya işbirliği kuruluşu, geri ödeme bildirimi yapılan yazının tarihini takip eden bir yıllık döneme ait faaliyetleri veya harcamaları için destek başvurusunda bulunamaz. Ayrıca, anılan bildirim tarihinden önce başvurusu yapılmış olan ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalan reddedilir.

(3) Birinci veya ikinci fıkralarda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları reddedilir ve yararlanıcı veya işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılır.”

MADDE 17- Aynı Kararın 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- Aynı Kararın 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33- (1) Yararlanıcılar, bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alman markalarına ilişkin olarak; destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan diğer “ihracata yönelik devlet yardımı kararlarında yer alan aynı destek unsurlarından yararlandırılmazlar.

(2) Bu Karar hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirketler/kuruluşlar, destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için destek süresi içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından uygulanan diğer “ihracata yönelik devlet yardımı kararlarında yer alan aynı destek unsurlarından yararlandırılmazlar.

(3) Bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan işbirliği kuruluşları, destek kapsamına alınan projelerine ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan diğer “ihracata yönelik devlet yardımı kararlarında yer alan aynı destek unsurlarından yararlandırılmazlar.”

MADDE 19- Aynı Kararın 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34- (1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin Genelgeyi belirlemeye; uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye; uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep hallerini belirlemeye ve ihtilaftan söz konusu sebepleri ve haklı durumları gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya; bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak hizmet sektörleri ile işbirliği kuruluşu ve yararlanıcıların ilgili strateji, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye; yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının sahip olması gereken nitelikleri, destek kapsamında yer alan harcamaları ve faydalanacakları destek unsurlarını belirlemeye; mücbir sebep hallerinde iki yılı aşmamak üzere ilave destek süresi vermeye; Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu bütçesinin etkin, adil ve bu Kararın amaçlan doğrultusunda yönetilebilmesi amacıyla veya izleme ve performans değerlendirmesi sonucuna göre ya da hedef ülke stratejileri doğrultusunda yararlanıcılara ve işbirliği kuruluşlarına sağlanacak desteği oran, tutar, süre ve sektör itibarıyla sınırlamaya, bu Kararda belirtilen sınırlan aşmamak kaydıyla kademelendirmeye veya farklılaştırmaya; yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkartmaya ve ödenecek destek tutarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 20- Aynı Kararın EK-1 ve EK-2 sayılı ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCÎ MADDE 6- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 15 inci madde kapsamında TURÇUALITY® Destek Programında bulunan yararlanıcılar; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerinde yer alan desteklerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle yararlandırılır.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddeyi ihdas eden Karar ile yurt dışı birim tanımından çıkarılan lokanta/kafelere ilişkin olarak; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (!) numaralı alt bendi çerçevesinde sağlanan yurt dışı birim desteği ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ve 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendi çerçevesinde sağlanan franchise desteğine ilişkin harcamalar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki altı aylık döneme ait faaliyetler ve harcamaya ilişkin ödemeler bakımından ilgili madde hükümleri saklı kalmak üzere desteklenir.

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 14 üncü madde çerçevesinde Marka Destek Programı kapsamında bulunan ve yararlanıcılar tarafından satın alınmış olan yabancı markalar; 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve koşullarda desteklenir. Söz konusu yararlanıcılar tarafından 18 inci madde kapsamında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 15 inci madde çerçevesinde TURQUALITY® Destek Programı kapsamında bulunan ve yararlanıcılar tarafından satın alınmış olan yabancı markalar; Bakanlıkça onaylanmış bulunan mevcut hedef pazarları bakımından 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde; kurumsal alt yapı oluşturmaya yönelik danışmanlık destekleri ile istihdam, uluslararası kuruluşlara üyelik ve ürün yerleştirme destekleri bakımından ise 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen süre ve koşullarda desteklenir. Söz konusu markalar için yeni hedef pazar onay işlemi yapılmaz. 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreleri dolduran yararlanıcılar destek programı kapsamından çıkarılır.”

MADDE 22- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikStandart Dışı Akaryakıt Depoları Hakkında Yazı
Sonraki İçerikYatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Kararı 5478