Search
Close this search box.

Süs Bitkilerinin KDV Oranı Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-156.02-00061246718
Konu : Süs Bitkileri KDV

05.02.2021/61246718
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 06.01.2021 tarihli ve E-85593407-156.02-00060394613 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 02.01.2021 tarihli ve 302 sayılı yazıdan bahisle, TGTC’nin 0602.90.45.00.11 GTİP numarasında tanımlanan (Çelikler) ve ticari hayatta köklü çiçek fidesi (lisianthus fidesi) olarak yükümlüsünce beyan edildiği ifade edilen eşyanın, “Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar” sınıflandırmasında yer aldığı ve dolayısıyla mamul halde bulunmadığı anlaşıldığından süs bitkileri ile çiçek olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle, söz konusu eşyanın ithal ve tesliminde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerektiği belirtilmişti.

Konu ile ilgili olarak adı geçen Bakanlıktan alınan ve bir örneği ilişik 04.02.2021 tarihli ve E-50169878-200.03[6720-27]-E.15653 sayılı yazıda, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (s) bendi uyarınca, bu BKK eki (II) sayılı listenin A/4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, TGTC’nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerinin KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e indirildiği, 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla da bu uygulamanın süresinin 1/1/2021 tarihinden itibaren 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı,

Diğer taraftan, söz konusu BKK’nın (2/1) maddesinde, bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğunun hüküm altına alındığı,

Bu çerçevede, 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GTİP bazlı bir belirleme yapılmadığı, ancak bu Karar öncesinde de söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin A/4 üncü sırasında yer alması nedeniyle %8 oranında KDV’ye tabi olan mallar hariç tutularak, 6 no.lu fasılda yer alan süs bitkileri ve çiçek teslimlerinin KDV oranlarının indirildiği,

Buna göre, konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda, TGTC’nin 06.01 gümrük tarife pozisyonunda yer alan çiçek soğanları hariç olmak üzere, açık hava bitkileri ve oda bitkileri ile bunların çelik ve fidanlarının mamul olarak nihai tüketicilere de teslim edilebildiği anlaşıldığından, bu ürünlerin 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (s) bendi kapsamında olduğu ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca da 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal ve teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanması gerektiğinin mütalaa edildiği,

Belirtilmektedir.

Bilgi ve yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER :
Ek1- Yazı örn

DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top