T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-23999624-454.19
Konu : Taahhüt Hesabının Kapatılması Hk.

10.11.2022/79890510
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 01.11.2022 tarihli ve E-23999624-454.19-00079609564 sayılı yazı.

Bilindiği üzere; ilgi’de kayıtlı yazımızda, Destek Yönetim Sistemi DİR Modülünün 19.09.2022 tarihi itibariyle devreye alındığı belirtilerek Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüt kapatma işlemlerini gerçekleştiren Bölge Müdürlüklerimizce belirli nedenlerle kapatma işlemlerinin bekletildiğinin tespit edildiği; söz konusu tespite ilişkin olarak “sistemle ilgili geliştirmeler yapılmakla beraber, taahhüt kapatma başvurusu bekleyen dosya sayısının azaltılması ve firmalarımızın teminat iade süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen şartlar dahilinde taahhüt kapatma işlemlerinin ikinci bir talimatımıza kadar DİR Otomasyon Uygulaması verileri de dikkate alınarak ve gerekli görülen hallerde ekran görüntülerinin DYS’ye aktarılması kaydıyla tamamlanabilmesi uygun görülmüştür.” denilerek belirtilen şartlar dahilinde kapatma işlemlerinin tamamlanabilmesi uygun görülmüştü.

Bu defa; söz konusu şartlardan “DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi” ifadesinin uygulanmasında tereddüt hasıl olduğuna dair Bakanlığımıza ulaşan bilgiler muvacehesinde, bahse konu şartın “DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi (gerçekleşen sarfiyat tablosu, ihracat ve ithalat listelerinin aynı olması kaydıyla)” şeklinde uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Erbülent KURŞUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İhracat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.