Search
Close this search box.

Tahsilat Takip Programı – Güncelleme

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 80571967-155.99
Konu : Tahsilat Takip Programı – Güncelleme

25.03.2020 / 53469311
DAĞITIM YERLERİNE

Tahsilat Takip Programını geliştirme çalışmaları kapsamında aşağıda yer alan düzenlemeler yapılarak gerçek ortamda devreye alınmıştır;

1) Programın Ek Tahakkuk, Ceza, Geri Verme – Kaldırma, İtiraz ve Tecil Taksitlendirme Modülleri üzerinde “EBYS İşlem Sonlandır” işlemi sırasında alınan uyarı nedeniyle statüsü ilerletilemeyen kararlara ilişkin olarak, EBYS barkod numarasının ilgili kararı düzenleyen birim tarafından amir onayına istinaden (Tahsilat Takip Amir Profili) güncellenmesi ile kararın statüsünün ilerletilebilmesi sağlanmıştır.

2) Programın Ek Tahakkuk, Ceza, Geri Verme – Kaldırma, İtiraz ve Tecil Taksitlendirme Modülleri üzerinde “Karar Tarihi” alanında yer alan kontrolün, ilgili Kararın EBYS’ye ilk aktarıldığı tarih bazında yapılması sağlanarak, karar tarihi seçiminde yaşanan sıkıntı giderilmiştir.

3) 7/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 ila 15 inci maddeleri ile 4458 sayılı Kanunun “Cezalar” başlıklı On Birinci Kısım hükümlerinde yapılan değişiklikler uyarınca Tahsilat Takip Programının Ceza Kararları Modülünde;

– “Dayanak Madde” başlığı altındaki alanlar güncellenmiştir.

– Dayanak maddesinin “4458/234-2” olarak seçilmesi durumunda, ceza tutarının ilgili ek tahakkuk kararında yer alan vergilerin yarısı oranında Ceza Kararları Modülüne yansıtılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

– Dayanak maddesinin “4458/234-3” olarak seçilmesi durumunda tahakkuk eden ceza tutarının %10 oranında hesaplanması sağlanmıştır.

4) 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1947 sayılı Karar uyarınca, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı Programın Ek Tahakkuk Modülü üzerinde %1,6 olarak güncellenmiştir.

5) “Kapandı” statüsündeki ek tahakkuk ve/veya ceza kararlarının amir onayına istinaden (Tahsilat Takip Amir Profili) ilgili Gümrük Müdürlüklerince iptal edilebilmesi sağlanmış olup söz konusu işlemin yapılabilmesi için öncelikle ilgili kararlar kapsamında Programın Geri Verme – Kaldırma Modülü üzerinde bir geri verme kararının düzenlenmiş olması koşulu eklenmiştir.

6) Tahsilat Takip Programı üzerinde tanzim edilmiş olan ek tahakkuk ve ceza kararlarına karşı itiraz edilmesi ve itiraza konu işlemin zımnen ret gerekçesiyle dava konusu olması halinde, Programın Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Modülleri üzerinde kararlara ilgili Gümrük Müdürlüğü personellerince zımni ret davası bilgisi girilebilmesi sağlanmıştır.

7) Ek tahakkuk ve ceza kararlarına yapılan itirazların reddedilmesini müteakip dava açılması üzerine, davanın idare aleyhine sonuçlanarak istinaf yolu açık olmak üzere işlemin iptaline karar verilmesi durumunda, Program üzerinde iptal edilen ek tahakkuk ve ceza kararlarının, istinaf veya temyiz aşamasında aksi yönde karar alınarak, tekrar takibatının yapılmasının gerektiği haller göz önüne alınarak, Programın Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Modüllerinde davaların safahatına göre veri girişinin yapılmasına imkan verecek şekilde düzenleme yapılmıştır.
Söz konusu işlem adımlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalar Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Modüllerine yönelik olarak hazırlanan Kullanım Kılavuzlarına işlenerek bilahare iletilecektir.

8) Tahsilat Takip Programı Ek Tahakkuk, Ceza Kararları, Geri Verme – Kaldırma ve İtiraz Modüllerinde Beyan/Vergi sekmesinde yer alan “Excelden veri aktar” seçeneğinden yapılan vergi türü seçiminde “ÖTV I”, “ÖTV II”, “ÖTV 111” ve “ÖTV IV” sayılı listeler de dahil olmak üzere, Bakanlığımızca tahakkuk ettirilen tüm vergi türlerinin seçilebilmesi sağlanmıştır.

9) Tahsilat Takip Programında tanzim edilen kararların elektronik ortamda muhatabına tebliğ edilmesi halinde, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesi uyarınca, kararın tebliğ tarihinin tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gün olarak sisteme işlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, EBYS üzerinde akış işlemi tamamlanarak onaylanan kararlara ilişkin sisteme tebliğ tarihi girişi yapılırken, veri giriş işlemin yapıldığı tarihten daha ileri bir tarih seçilememesi yönündeki sıkıntı giderilerek, anılan Kanun maddesi uyarınca tebliğ tarihinin güncellenebilmesi sağlanmıştır.

10) Tahsilat Takip Programı Geri Verme – Kaldırma Modülünde birden fazla belgeye (beyanname, ek tahakkuk, ceza kararı vb.) ilişkin olarak düzenlenen geri verme – kaldırma kararları kapsamında, limit kontrollerinin belgelerin kalem verisinde yer alan tutarlar için de çalıştırıldığı tespit edilmiş olup söz konusu hata giderilerek, yetki limitlerine ilişkin sistem kontrolünün her bir belge bazında ayrı ayrı yapılması sağlanmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top