Search
Close this search box.

RO-RO Gümrüklerinde U-NET İşlemlerinin Yapılması ve NCTS

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100
Konu : RO-RO Gümrüklerinde U-NET İşlemlerinin Yapılması ve NCTS
Uygulamasında Yapılan Diğer Düzenlemeler

26.03.2020 / 53507101
DAĞITIM YERLERİNE

NCTS Uygulaması üzerinde; RO-RO türü taşımacılık kapsamı işlemler ile yurtdışından kara sınır kapıları üzerinden Türkiye’ye giriş yapacak araçların ulaştırma belgelerine ilişkin işlemlerin söz konusu uygulama dahilinde sistem üzerinden yapılabilmesi, transit beyannamelerinde müzekkere kapsamı işlemlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi, şoför bilgisi ile transit beyannamesi üzerinde yer alan plaka bilgilerinin irtibat servisi personelince (İS profili) düzeltilebilmesi hususlarına yönelik olarak sistem üzerinde düzenleme yapılmış olup, söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağı ve iş akışlarının nasıl olacağına dair bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

I) RO-RO Gümrüklerinde Ulaştırma Belgesi İşlemleri RO-RO işlemleri yapılmakta olan gümrük idarelerinde yurtdışına çıkış/giriş yapacak araçların ulaştırma belgelerine ilişkin işlemlerin, yurtdışına çıkış yönünde hareket gümrük idarelerinde olduğu üzere NCTS Uygulaması ile entegre bir şekilde yapılabilmesini teminen BİLGE Sistemi üzerinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda NCTS Uygulaması üzerinde “çıkış gümrüğü” alanı eklenmiş olup, söz konusu çıkış gümrüğü bilgisi aşağıda yer alan iş akışlarında belirtilen durumlarda olduğu üzere mükellef tarafından NCTS Uygulaması üzerinde transit beyanı verilmesi aşamasında girilecek ve ilgili memur tarafından da işlemlerin yapılması sırasında kontrol edilecektir.

1. İç Gümrük Hareketli ve RO-RO Gümrük İdaresi Varışlı Ulusal Transit Beyannameleri
İç gümrük idaresi hareketli olup RO-RO işlemi ile yurtdışı edilecek olan ulusal transit rejim türündeki tüm transit beyannamelerinde, ulaştırma işlemlerinin yapılabilmesini teminen “çıkış gümrüğü” bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Bu durumda, ulaştırma işlemleri hareket gümrük idaresinde NCTS Uygulaması üzerinden yapılacak olup, varış gümrük idaresinde BİLGE Sistemi tarafından ulaştırma işleminin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.

İç gümrük idaresi hareketli olup, RO-RO gümrük idaresinde RO-RO işlemine tabi tutulmayacak ve yurtdışı edilmeyecek olan ulusal transit rejim türündeki transit beyannamelerinde “çıkış gümrüğü” alanının doldurulmaması gerekmektedir.

2. İç Gümrük Hareketli ve RO-RO Gümrük İdaresi Çıkışlı T1 Transit Rejim Türündeki Transit Beyannameleri

• Herhangi bir RO-RO gümrük idaresinde işlem görerek yurtdışı edilecek tüm T1 transit rejim türündeki transit beyannamelerinde çıkış gümrüğü bilgisinin girilmesi zorunlu olup, ulaştırma işlemleri bu bilgiye istinaden hareket gümrük idaresinde yapılacaktır. Bu durumda, RO-RO gümrük idaresince ayrıca “sınır gümrüğü çıkış ulaştırma işlemleri” NCTS Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

3. RO-RO Gümrük İdareleri Hareketli T1 Transit Rejim Türündeki Transit Beyannameleri

RO-RO gümrük idarelerinde yurt dışına çıkış yönünde tescil edilen ortak transit sözleşmesi kapsamı transit beyannamelerinde çıkış gümrüğü bilgisinin girilmesi zorunludur. Bu kapsamda ulaştırma işlemleri hareket gümrük idaresinde NCTS Uygulaması üzerinden ilgili memur tarafından yapılacaktır.

4. RO-RO Hareketli Kara Sınır ve Diğer RO-RO Gümrük İdaresi Varışlı Ulusal Transit Rejim Türündeki Transit Beyannameleri

RO-RO gümrük idaresinden hareket edip, başka bir RO-RO gümrük idaresinden veya kara sınır gümrük idaresinden yurtdışına çıkacak olan araçların ulaştırma işlemleri hareket RO-RO gümrük idaresince NCTS Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

II) Sınır Gümrüklerinde NCTS Uygulaması Üzerinden Yapılacak Olan Diğer Ulaştırma İşlemleri Yurtdışından gelerek kara sınır kapıları üzerinden Türkiye’ye giriş yapacak araçlar ile ülkemizi transit olarak geçecek araçların ulaştırma belgelerine ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği üzere NCTS Uygulaması üzerinde yapılacaktır.

1. Yurtdışından Gelip Yurtdışına Çıkacak Olan T1 Transit Rejim Türündeki Transit Beyannameleri

Yurtdışından gelip, giriş yaptığı kara sınır kapısı hareket gümrük idaresi olarak T1 transit rejim türünde açılan transit beyannamelerinde ulaştırma işlemleri; hareket gümrük idaresi olan giriş kara sınır kapsında NCTS Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

2. Yurtdışından Gelen İç Gümrük Varışlı T1 Transit Rejim Türündeki Transit Beyannameleri
Yurtdışından gelen iç gümrük varışlı T1 transit rejim türündeki transit beyannamelerinde RO-RO ve kara sınır gümrük idaresince ulaştırma işlemleri sınır geçiş bildirimi esnasında NCTS Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

RO-RO gümrük idaresi varışlı T1 transit rejim türündeki transit beyannamelerinin işlemleri tamamlandıktan sonra bir iç gümrük idaresine sevk edilmek üzere ulusal transit rejim türündeki bir transit beyannamesi açılarak sahadan çıkarılacak olmaları durumunda, söz konusu beyanname kapsamı eşyayı taşıyan aracın ulaştırma işlemleri NCTS Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

II) NCTS Uygulaması Üzerinde Yapılan Diğer Düzenlemeler

Transit geçiş yapan araçlar için müdür ve müdür yardımcıları tarafından yapılan şoför bilgisi değişikliği kabul memurlarınca da (İS–irtibat servisi profili) yapılabilecektir.

NCTS Uygulaması üzerinde müzekkere ekranı oluşturulmuş olup, söz konusu uygulama üzerinde oluşturulan müzekkere ekranlarına ilişkin kılavuz ve iş akışları ekte gönderilmektedir. Bu kapsamda NCTS Uygulaması üzerindeki müzekkere işlemleri sistem üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde NCTS Uygulaması üzerinde yapılan düzenlemeler Pendik ve Mudanya Gümrük Müdürlüklerinde 01.04.2020 tarihinde pilot olarak devreye alınacaktır.

Düzenlemelere ilişkin olarak herhangi bir sistemsel sorunun tespit edilmemesi halinde söz konusu düzenlemeler ülke genelinde 13.04.2020 tarihinde gerçek ortama aktarılacaktır.
Bu kapsamda bağlantı gümrük idarelerinizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ile uygulamanın pilot olarak başlatılmasında sorun yaşanmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Ek: 1 Adet Kılavuz (Müzekkere İşlemleri)


NCTS MÜZEKKERE İŞLEMLERİ KILAVUZU
-2019-

Sarı hatta işlem görmek üzere kontrol kararı verilmiş (CTR_DEC) olan bir Transit Refakat Belgesine ilişkin müzekkere yazılmak istenmesi durumunda, Transit Refakat Belgesi numarasının üstüne sağ tıklanarak açılan “İlgili Kayıttan Yapılacak İşlemler” sekmesinden “Müzekkere Talebi Ekle/Onay/Ret” bölümü seçilir.

“Müzekkere Talep Gerekçesi” alanı belge kontrolü ile görevli memurca doldurulur. Söz konusu alana minimum 50 karakter girilmesi gerekmektedir. Müzekkereye ilişkin gerekçenin doldurulmasının ardından “Talep Ekle” butonu tıklanır.

“Talep Ekle” butonu ile müzekkere gerekçesi kaydedilir ve müzekkere idari amirin onayına sunulur.

“Müzekkere Talepleri ve Müzekkere Onay İşlemleri Listesi” bölümünden müzekkereye ilişkin tarihçe görüntülenebilir.

Bir önceki müzekkere talebi idari amir tarafından reddedilmeden aynı Transit Refakat Belgesi için yeni bir müzekkere talebi oluşturulamaz.

Müzekkere talebini onaylayacak olan idari amir, müzekkere talebi yazılmış olan Transit Refakat Belgesinin numarasını girmek suretiyle ekranına çağırır. İlgili belge numarasının üstüne sağ tıklanarak açılan “İlgili Kayıttan Yapılacak İşlemler” sekmesinden “Müzekkere Talebi Ekle/Onay/Ret” bölümü seçilir.

Müzekkere Onay veya Ret gerekçesi yazılmadan müzekkere işlemi tamamlanamaz.
“Müzekkere Onay/Ret Gerekçesi” alanına minimum 50 karakter girilmesi gerekmektedir. Müzekkereye ilişkin gerekçenin doldurulmasının ardından “Talep Ekle” butonu tıklanır.

Müzekkere onay durumu, talep eden memurun sicil numarası, onay/ret işlemini gerçekleştiren idari amirin sicil numarası, talep ve onay/ret tarihi, sarı hatta görevli memur ile müzekkere sonrasında atanan kırmızı hat muayene memurunun sicil numarası, talep gerekçesi ile onay/ret gerekçesinin, “Müzekkere Talepleri ve Müzekkere Onay İşlemleri” bölümünden görüntülenmesi mümkündür.

Resmi Yazının Orijinal Nüshasına ve Ekleri İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top