Search
Close this search box.

TAREKS Uygulaması 2009/15481 Sayılı Karar

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-106.04.03-
Konu : 2009/15481 Sayılı Karar Beşinci Kısım Hükümleri
Kapsamında TAREKS Uygulaması

12.05.2022/74582980
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
(Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat: 1-2-3 Tophane/İstanbul)

İlgi : a) 04.03.2021 tarihli ve 1029 sayılı yazınız,
b) 21.05.2021 tarihli ve 1946 sayılı yazınız,
c) 21.06.2021 tarihli ve 2211 sayılı yazınız,
ç) 06.08.2021 tarihli ve 2900 sayılı yazınız,
d) 10.11.2021 tarihli ve 4350 sayılı yazınız,
e) 24.02.2022 tarihli ve 928 sayılı yazınız,
f) 29.03.2022 tarihli ve 1745 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazılanız incelendi.

Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) nin 2021/26 sayılı Tebliğ ile değişik 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın Beşinci Kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacağı, ithalat işlemlerinin 10 uncu maddeye göre sonuçlandırılacağı,

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde de, 2009/15481 sayılı Kararın Beşinci Kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

2009/15481 sayılı Kararın Beşinci Kısım hükümleri ile, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller düzenlenmiş olup, 62 nci maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında tek ve maktu vergi uygulaması gösterilmiştir.

Aynı Kararın 126 ncı maddesinde ise, Bakanlığımızdan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar ile posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemleri takip edilip sonuçlandırılacak eşyaya yer verilmiştir.

Buna göre, 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde basitleştirilmiş gümrük beyannamesi, (b) bendinde de normal usulde detaylı beyan verilmesine ilişkin yetki düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 22/4/2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşman Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)”in 10 uncu maddesinin onuncu fıkrası, “Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında, aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin verilir. Beş taşıma senedi sayısının aşılması durumunda, aşan miktarın bir sonraki aya devredilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilmesine izin verilmez ve Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında işlem tesis edilir. ” hükmüne amirdir.

Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmü uygulanmakta olup, bu çerçevede Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında normal usulde beyan edilecek eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmü uygulanmayacaktır.

Bu itibarla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir ay içerisinde aynı kişi adına beş taşıma senedini aşan miktarda eşya gelmesi durumunda, aşan miktar basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilemeyecek ve Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü kapsamında operatör firmaca normal usulde detaylı beyana konu edilecek olup, söz konusu eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmü uygulanmayacağından, bu durumda Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’in 6/3 ve 10/3 maddeleri hükümleri de uygulanamayacak (menfi), ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Filiz KARADEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top