Search
Close this search box.

Tarım ve Orman Bakanlığına Tabi Ürünlere Tebliğ – 05.05.2020

Kaydet
Kapat

05.05.2020 Tarihli 31118 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler ile 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamındaki bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş gümrük idarelerini, belirli eşyanın ithalat gümrük idareleri ile 14/12/2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat kontrollerini yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlüklerini, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlüklerini tespit ve ilan etmektir.”

MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine, Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine, Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine ve Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 –  Aynı Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat kontrolleri, Ek-7’de yer alan listede belirtilen il tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu ürünlerin beşinci fıkrada belirtilen gümrük rejimleri kapsamındaki ithalat işlemleri, Ek-7’de yer alan listede belirtilen il tarım ve orman müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki gümrük müdürlükleri tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki Ek-1`de yer alan listedeki 39 numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

39

Muğla

Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Yetkili(1)

Yetkili

Yetkili

MADDE 5 – Aynı Tebliğin eki Ek-4`te yer alan listeye kırk birinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

42

Kastamonu

İnebolu Gümrük Müdürlüğü

MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki Ek-5`te yer alan listeye yirminci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

21

Kastamonu İl Tarım  ve Orman Müdürlüğü

MADDE 7 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-7 eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2013

28786

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2014

28962

2-

14/6/2015

29386

3-

18/11/2015

29536

4-

28/6/2016

29756

5-

11/3/2017

30004

6-

19/8/2017

30159

7-

28/10/2017

30224

8-

2/5/2018

                  30409 (Mükerrer)
9-

18/12/2018

30629

10-

24/7/2019

30841

Eki için tıklayınız.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top