Search
Close this search box.

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Kaydet
Please login

15.04.2022 Tarihli 31810 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “görevli;” ibaresinden sonra gelmek üzere “ürün güvenliği denetimleri müdürü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen sürenin hesabı, 30 Eylül tarihi esas alınarak gerçekleştirilir. Her bir bölge için tamamlanma yüzdesi hesabında, 1 yıl 360 gün ve 1 ay 30 gün kabul edilerek ve ay kesirleri tamamlanarak bölge hizmet süresi hesabı yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü” ibaresi “Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 1 inci hizmet bölgesinde çalışan personelden isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanan personel hariç, bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle atanan personel, atandığı hizmet biriminde en az iki yıl görev yaptıktan sonra zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırasına dâhil edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 11/5/2021 tarihinden önce, 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi tutulan bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan personel ve Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi tutulan personel, anılan yönetmeliklerde belirlenen hizmet süreleri doluncaya kadar yer değiştirmeye tabi tutulmazlar ve geçen süreleri anılan yönetmeliklerde belirlenen hizmet bölgesinden sayılır. Hizmet süreleri dolduktan sonra geçen süreleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 karantina sürecindeki personel

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Covid-19 hastalığı sebebiyle karantina süreci öngören ve hastalık iznine çevrilen sağlık raporunu haiz personel hakkında, her defasında sağlık raporunun en fazla 14 güne kadar olan kısmı için 8 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmü hizmet puanı bakımından uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan cetvelin birinci hizmet bölgesinin (73) numaralı satırında yer alan “Ürgüp Gümrük Müdürlüğü” ibaresi “Nevşehir Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş, aynı hizmet bölgesinin (79) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı hizmet bölgesine (79) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

79

Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü   2 40 ORTAK HİZMET BİRİMİ ŞANLIURFA GAP (GAZİANTEP)
80 Şanlıurfa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü   2 40 ŞANLIURFA

GAP (GAZİANTEP)

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan cetvelin üçüncü hizmet bölgesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

4 Gaziantep Laboratuvar Müdürlüğü 7 Gaziantep

GAP (GAZİANTEP)

 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan cetvelin birinci hizmet bölgesinin (1) numaralı satırında yer alan “Uludağ Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü” ibaresi “Bursa Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top