Search
Close this search box.

Ticari Kullanımdaki Taşıtları Gümrük Kanunu 238. Maddesi Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 72093537-225.01
Konu : Ticari Kullanıma Mahsus Taşıtları Gümrük Kanununun 238. Madde Uygulaması

31.01.2020 / 51905783
DAĞITIM YERLERİNE

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süresi içerisinde yurt dışına çıkış yapmaması durumunda, süresi içerisinde çıkış yapmama durumunun, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin (a) bendine göre rejim ihlali olarak mı yoksa (d) bendine göre süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumuna göre mi işlem yapılacağı konusunda gümrük idarelerinde tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

24.10.2019 tarihli, 7190 sayılı “Gümrük Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, mezkur Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun muhtelif hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, 7190 Sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesinde de düzenleme yapılmıştır.

4458 Sayılı Kanunun 238. maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendi, “dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı”;

(b) bendi, “Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde, gümrük vergileri tutarının dörtte biri”;

(d) bendi,” (b) bendinde belirtilen taşıtlar hariç olmak üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük vergileri ile rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar, idari para cezası verilir.” hükümlerini ihtiva etmektedir.

4458 sayılı Kanunun 238. maddesinin (d) fıkrasında, geçici ithal edilen eşyanın süresi içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda uygulanacak olan idari para cezası düzenlenmekte olup, söz konusu maddede geçici ithalat rejimi kapsamı eşyanın gümrük gözetiminde olup olmamasına göre bir ayrım yer almamaktadır. 22.04.2011 tarihli, 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No:1) 20. maddesinin üçüncü fıkrasında, taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması halinde Kanunun 238. maddesi uyarınca yapılacak tahakkuklarda özel tüketim vergisinin tahakkuka dahil edilmeksizin, taşıtın mevcut olmaması halinde ise özel tüketim vergisi dahil edilerek işlem yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Bu çerçevede, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süresinde yurtdışına çıkış yapmamaları durumunda, Kanunun 241. maddesinin üçüncü fıkrasının (l), dördüncü fıkrasının (g) ve beşinci fıkrasının (b) bentleri de dikkate alınarak 238. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanması, 238. madde uygulamasında, taşıtın gümrük gözetiminde olup olmamasına göre 1 Seri No.lu Tebliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen düzenlemenin dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Kanunun 238. maddesinin ikinci fıkrasında, “Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde belirtilen eşyanın, yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması hâlinde, ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süresi içinde yurtdışına çıkış yapmamaları nedeniyle 238. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında uygulanan idari para cezalarında, Kanun maddesinin ikinci fıkrasının da uygulanması ve Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 19.12.2019 tarihli, 50581400 sayılı yazımızın dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top