16.11.2022 Tarihli 32015 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİ KAPSAMINDA İTHALAT YOLUYLA YAPACAĞI TARIMSAL ÜRÜN ALIMLARI İLE BUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMLARI İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “taşra şube müdürlüklerini,” ibaresi “başmüdürlükleri,” şeklinde, (n) bendinde yer alan “Taşra şube müdürlüklerini,” ibaresi “Başmüdürlükleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü” ibaresi “Başmüdürlük” şeklinde, aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “şube müdür yardımcısı” ibaresi “başmüdür yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik 8/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

Resmi Yazının Orijinal Nüshası için tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.