Search
Close this search box.

TRT Bandrol Kararı Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : 85593407-641.04
Konu : TRT Bandrolü – Karar

02.07.2020/55501251
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 12.04.2018 tarihli ve 85593407-659/00033562538 sayılı yazı.

Bakanlığımıza 24/06/2020 tarihinde tebliğ edilen Danıştay 10. Dairenin 25/12/2019 tarihli ve E:2016/11681, K:2019/10917 sayılı kararı ile3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar’ın 9. maddesinin ikinci fıkrası ve 10. maddesinin iptaline” karar verilmiştir.

Söz konusu karar ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 


T.C.
DANISTAY
ONUNCU DAİRE
Esas No:2016/11681 Karar No : 2019/10917

DAVACI :Detay Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi Köyiçi Caddesi Şair Leyla Sokak No:2/3 Mutlu Han – Beşiktaş / İSTANBUL

DAVALILAR :1-Cumhurbaşkanlığı (Mülga Başkanlık) / ANKARA

VEKİLİ: Hukuk Hizmetleri Bsk.V. Evrim Akın Yazgan
Hukuk Müşaviri Feyza Ergün / aynı yerde
2-Ticaret Bakanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Cad. No:151 Kat:6
Çankaya / ANKARA

VEKİLİ:Av. Alperen Korkmaz / aynı yerde
3-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

VEKİLİ:Av. Güliz Gündoğan
TRT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
TRT Sitesi C Blok K:10 Or-An Çankaya / ANKARA

DAVANIN KONUSU :

09/07/2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/06/2015 tarih ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın 9. maddesinin ikinci fıkrası ve 10. maddesinin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI :

Dava konusu Kararın 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4. maddesine göre kararlaştırıldığı, anılan Kanunun 4. maddesinde; bu maddede belirtilen oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar indirmeye, (a) fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında bandrole tabi olan cihazları türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırmaya ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğunun belirtildiği, başkaca bir düzenleme yetkisinin verilmediği, 3093 sayılı Kanun kapsamında bulunan eşya için ödenen bandrol ücretinin, Gümrük idaresince tahsil edilse de Gümrük Kanunu’nun 9. Maddesinde tanımı yapılan “diğer eş etkili vergiler ve mali yükler” içinde yer almadığı, bu nedenle bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti üzerine 4458 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsilinin yapılması, ayrıca tespit edilen bandrol ücreti farklarına aynı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesinin kanuni dayanağının olmadığı, yine bandrol ücretinin uzlaşma konusu olmasının mümkün bulunmadığı, Gümrük Kanunu’nun 74. maddesinde; ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinin tamamlanmasının ne şekilde olacağının açıklandığı ve eşya ile ilgili bir kurumun diğerine bildirimde bulunmasına dair bir şarta bağlanmadığı, kanunla düzenlenmesi gereken bir hususun Bakanlar Kurulu kararıyla düzenlenmesinin hukuka aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle dava konusu işlemin iptali gerektiği ileri sürülmüştür.

DAVALILARIN SAVUNMALARI :

Davalı Cumhurbaşkanlığı (Mülga Başkanlık) tarafından, Gümrük müşavirlerince asıl ithalatçıların gümrük isleri dolaylı temsil suretiyle yerine getirildiğinden gümrük müşavirlerinin ve davacı Şirketin sübjektif dava ehliyetlerinin bulunmadığı, ithalde ödenen bandrol ücretini ithalat vergileri kapsamında değerlendiren düzenlemenin hukuka uygun olduğu, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının 9. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmün bandrol ücretini ileri bir tarihte ödemek isteyenlerin, teminat mektubu vermek suretiyle bandrol aldıklarının kurumca gümrük idaresine bildirilmesini sağlamak ve mükerrer tahsilat ile para cezasını engellemek amacına yönelik olduğu, hukuka aykırı bir düzenlemenin mevcut olmadığı, Gümrük Kanununun 74. maddesinde açıkça “Eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması” ibaresine yer verildiği, buna göre kurumun bildiriminin eşyanın serbest dolaşıma girişini tamamlayan işlem olmasına dair düzenlemenin de hukuka uygun olduğu, bu nedenlerle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı (Mülga) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından, davanın süresinde açılmadığının tespiti halinde süre aşımı yönünden davanın reddine karar verilmesi gerektiği, davacı Şirketin sübjektif dava ehliyetinin bulunmadığı, Bakanlar Kurulunun dava konusu düzenlemeleri yapma konusunda yetkisinin bulunduğu, bu nedenlerle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından, davacının huzurdaki davayı açmada ehliyetinin bulunmadığı, dava konusu kararın 2. maddesinde; Kararın, 3093 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddeleri ile 4458 sayılı Kanunun 10. maddesine dayanılarak hazırlandığının belirtildiği, anılan hükümlere göre idareye dava konusu düzenlemeleri yapma yetkisinin verildiği, 4458 sayılı Kanun bakımından “es etkili mali yükümlülük” olarak kurumun geliri olan bandrol konusunda Gümrük Kanununa göre işlem yapılmasında ve uzlaşma hükümlerine tabi olmasında hukuk aykırılığın söz konusu olmadığı, yine serbest dolaşıma girişin tamamlanması için bandrol ücretlerinin tahsil edildiği hususunun kurumca ilgili gümrük Müdürlüğüne bildirilmesine dair düzenlemenin Kanunun amacına uygun olduğu, bu nedenlerle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Bülent Demirtaşoğlu

DÜSÜNCESİ : Dava konusu işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI : Demet Özen

DÜSÜNCESİ : Dava; 09/07/2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe giren 15/06/2015 tarih ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olan “3093 Sayılı Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası ile 10’uncu maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının dayanağı olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanan, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun “Tahsilat” baslıklı 5’inci maddesinin (a) bendinde, “Bu Kanunun 1’inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4’üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler.

Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.”; (b) bendinde, “Bu maddenin (g) bendi kapsamı Dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on besinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılmasına İlişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.”; (d) bendinde ise, “Bu maddede belirtilen oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar indirmeye, (a) fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında bandrole tabi olan cihazları türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırmaya ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükümlerine yer verilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 9’uncu fıkrasında, ithalat vergileri deyiminin “Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer es etkili vergiler ve mali yükler” anlamında kullanıldığı hükmü; 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendinde, “Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına İlişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine İlişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

09/07/2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 15/06/2015 tarih ve 2015/5572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olan “3093 Sayılı Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında “(2) Bandrol ücretlerine İlişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin (g) bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır.” hükmü, 10’ncu maddesinde ise “(1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir.

İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir. (2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244’üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır. 3093 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin (g) bendi uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.” hükmü yer almıştır.

Görüldüğü üzere; 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (d) bendinde, Bakanlar Kurulu’na bu maddede belirtilen oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar artırma veya kanuni oranı sıfıra kadar indirme, (a) fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında bandrole tabi olan cihazları türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırma ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirleme konusunda yetki verilmiş, bunun haricinde düzenleme yapma yetkisi Kanunda yer almamış, ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10’uncu maddesinde de Bakanlar Kuruluna düzenleme yapabilme konusunda herhangi bir yetki verilmemiştir.

Bu durumda, Kanunla sınırları çizilen konular haricinde düzenleme yapma yetkisi bulunmadığı halde, Bakanlar Kurulu tarafından 09/07/2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/06/2015 tarih ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası ve 10’uncu maddesi ile düzenlenen konularda yeni bir hukuk kuralı koyma sonucunu doğuracak şekilde düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenlemelerin iptali gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :

09/07/2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/06/2015 tarih ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın 9. maddesinin ikinci fıkrası ve 10. maddesinin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE:

İlgili Mevzuat:

Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının dayanağı olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun “Tahsilat” baslıklı 5. maddesinin (a) bendinde, “Bu Kanunun 1’inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4’üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.”; (b) bendinde, “Bu maddenin (g) bendi kapsamı Dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on besinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.”; hükmüne anılan Kanunun dava konusu Kararın yürürlüğe konulduğu tarihteki haliyle 4. maddesinin (d) bendinde ise, “Bu maddede belirtilen oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranı sıfıra kadar indirmeye, (a) fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında bandrole tabi olan cihazları türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırmaya ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükümlerine yer verilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde, ithalat vergileri deyiminin “…Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer es etkili vergiler ve mali yükleri…” İfade ettiği kurala bağlanmış, 10. maddesinin 1. Fıkrasının fıkrasının (c) bendinde, “Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davalı idareler tarafından ileri sürülen usule itirazlar yerinde görülmemiştir. Yukarıda aktarılan Kanun hükümleri ve dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4. maddesinin (d) bendinde, Bakanlar Kurulu’na bu maddede belirtilen oranları topluca veya ayrı ayrı iki katına kadar artırma veya kanuni oranı sıfıra kadar indirme, (a) fıkrasının 10 numaralı bendi kapsamında bandrole tabi olan cihazları türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırma ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirleme konusunda yetki verildiği, bunun haricinde düzenleme yapma yetkisinin Kanunda yer almadığı, ayrıca dava konusu maddelerin içinde yer aldığı Bakanlar Kurulu Kararının “Dayanak” baslıklı 2. Maddesinde belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10. maddesinde de Bakanlar Kuruluna düzenleme yapabilme konusunda herhangi bir yetki verilmediği anlaşılmaktadır.

Bakanlar Kurulu, idari alanda sahip olduğu genel karar yetkisini “kanuna dayanmak” ve “Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak” kaydıyla gerekli gördüğü her alanda ve içerikte kullanmakta serbesttir. Bakanlar Kurulu tarafından, kanun ile yetki verilen hallerde takdir yetkisi çerçevesinde düzenleyici işlem yapılabileceği, ancak yetkisini kanundan almayan kararlarının hukuka aykırı olacağı izahtan varestedir.

Uyuşmazlıkta, Kanunla sınırları çizilen konular haricinde düzenleme yapma yetkisi bulunmadığı halde, Bakanlar Kurulu tarafından 09/07/2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/06/2015 tarih ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”ın 9. maddesinin ikinci fıkrası ve 10. maddesi ile düzenlenen konularda yeni bir hukuk kuralı koyma sonucunu doğuracak sakilde düzenleme yapması, hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Diğer yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 74. maddesinde, eşyanın serbest dolaşıma girişinin ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile tamamlanacağı belirtilmesine karsın Bakanlar Kurulu Kararının iptali istenen 9. Maddesinin ikinci fıkrası ile getirilen hüküm ile serbest dolaşıma girişin tamamlanması için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından eşyanın bandrol ücretinin alındığının gümrük idaresine bildirilmesi şartı getirilmiştir. Bunun yanında bandrol ücretinin tahsili ve takibine İlişkin olarak yapılacak işlemlerin 3093 sayılı Kanunun “Tahsilat” baslıklı 5. maddesinde ve yine cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satısını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idari para cezası verileceğine İlişkin “Ceza hükmü” baslıklı 18/06/2017 tarih ve 7033 sayılı Kanunla değişik 6. maddesindeki düzenlenmelere karsın Bakanlar Kurulu Kararının iptali istenen 10. maddesi ile getirilen hüküm ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edileceği ve yine ortaya çıkan farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

Aynı konuda hem 3093 sayılı Kanunun hem de Bakanlar Kurulu Kararının hükümlerinin uygulanması, hukuki belirlilik ve eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Ayrıca, bandrol ücretini gelir olarak tahsil eden Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve bandrol ücretinin tahsilinde aracılık eden gümrük idareleri tarafından ilgililer aleyhine farklı idari işlemlerin tesis edilmesi ve bu idari işlemlerin uygulanması halinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık söz konusu olacaktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Kararın 9. maddesinin ikinci fıkrasının ve 10. maddesinin üst hukuk normlarına ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Dava konusu “3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerin İlişkin Karar”ın 9. maddesinin ikinci fıkrası ve 10. maddesinin İPTALİNE,

2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 628,40 TL yargılama giderinin 530,30 TL’sinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, fazladan alındığı anlaşılan 27,00 TL harcın istek halinde davacıya iadesine,

3. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra yatıran tarafa iadesine, Bu kararın tebliğ tarihini izleyen otuz gün içerisinde Danıştay Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 25/12/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan Yılmaz AKÇİL (X)

Üye Abdullah ARTUNÇ

Üye Ali ÜRKER

Üye Ömer CİVRİ

Üye Hamdi ŞENLER

KARSI OY :

3093 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri ile 4458 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri ile 4458 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden serbest dolaşıma girişine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların hukuki dayanağının bulunmadığı ve iptali istenen düzenlemelerin mevzuata uygun olduğu ve davanın reddi gerektiği oyuyla aksi yöndeki Daire kararına katılmıyorum.

Üye
Ali
ÜRKER

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvuru Harcı :42,60 TL
Karar Harcı :57,60 TL
YD İstem Harcı :45,60 TL
YD İtiraz Harcı :98,10 TL
Posta Gideri :384,50 TL
TOPLAM :628,40 TL

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top