Türkiye-Arnavutluk Arasındaki STA Değişikliği (3766 Sayılı) Cumhurbaşkanı Kararı

Türkiye-Arnavutluk Arasındaki STA Değişikliği (3766 Sayılı) Cumhurbaşkanı Kararı

06.04.2021 Tarihli 31466 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 3766

23 Ocak 2020 tarihinde imzalanan ve 7265 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol İT yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararı”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

5 Nisan 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında
Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan
ORTAK KOMİTE’NİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret
Anlaşması’na ek “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine
ilişkin Protokol Il’nin yerini alacak olan

1/2020 Saydı KARARI

ORTAK KOMİTE,

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 22 Aralık 2006 tarihinde Tiran’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasını (bundan sonra “Anlaşma” olarak atıfta bulunulacaktır) ve onun özellikle 22. Maddesini dikkate alarak,

İşbu Anlaşmanın Ortak Komite’ye karar alma yetkisi veren 28. Maddesine göre,

İşbu Anlaşmanın Değişiklikler ile ilgili 34. Maddesini dikkate alarak,

İşbu Anlaşmanın Ortak Komite’ye işbu Anlaşmada değişiklik yapma yetkisi veren 35. Maddesine göre,

İşbu Anlaşma’ya ek “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol II’ yi (bundan sonra “Protokol II” olarak atıfta bulunulacaktır) dikkate alarak,

 • İşbu Anlaşmanın 22. Maddesinin, 30 Temmuz 2009 tarihli ve 1/2009 sayılı Ortak Komite Kararı[1] ile değiştirilen, “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerinin yer aldığı Arnavutluk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, AB ve Avrupa Birliği’nin İstikrar ve Ortaklık Sürecine[2] katılan ülke veya topraklar arasında menşe kümülasyonuna imkan tanıyan Protokol Il’ye atıfta bulunduğu,
 • Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyon’un[3] (bundan sonra “Konvansiyon” olarak atıfta bulunulacaktır), Taraf Ülkeler arasında sonuçlandırılan ilgili Anlaşmalar kapsamı ticarete konu eşyanın menşeine dair hükümlere yer verdiği ve halihazırda yürürlükte bulunan menşe kurallarına dair protokolleri tek bir hukuki metinle değiştirmeyi amaçladığı,
 • İşbu Konvansiyon’un İstikrar ve Ortaklık Süreci katılımcılarını pan-Avrupa- Akdeniz menşe kümülasyonu alanına dahil etmiş olduğu,
 • Arnavutluk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye  Cumhuriyeti’nin  işbu Konvansiyon’u sırasıyla 27 Haziran 2011 ve 4 Kasım 2011 tarihlerinde imzaladığı,
 • Arnavutluk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbu

Konvansiyon’un depoziterine kabul bildirimlerini sırasıyla 5 Mart 2012 ve 4 Aralık 2013 tarihlerinde yaptığı; sonuç olarak işbu Konvansiyon’un 10(3). maddesine uygun olarak, işbu Konvansiyon’un Arnavutluk Cumhuriyeti’ne ilişkin olarak 1 Mayıs 2012 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin olarak 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği,

 • Kümülasyon alamna dâhil tüm Akit Tarafların işbu Konvansiyon’ a aynı anda geçiş yapmadığı hallerde, bunun Protokol II kapsamında önceden mevcut duruma göre daha az lehte bir duruma neden olmaması gerektiği,
 • Bu nedenle Protokol H’nin işbu Konvansiyon’a atıf yapan yeni bir protokol ile değiştirilmesi gerektiği,

Göz önünde bulundurulduğunda,

AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KARAR ALMIŞTIR:

Madde 1
Menşe kuralları

işbu Anlaşmanın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol II’si ve Ekleri işbu Kararın Ek’inde yer alan metinle değiştirilir.

Madde 2
Yürürlüğe giriş

İşbu Karar, işbu Anlaşmanın 34. Maddesine uygun olarak yürürlüğe girer.
BUNUN KANITI OLARAK, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler işbu Kararı imzalamıştır.
23 Ocak 2020 tarihinde İngilizce dilinde iki asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.

EK

“Menşeli ürünler” kavramının tanımı ve
idari işbirliği yöntemlerine ilişkin
Protokol II

Madde 1
Geçerli menşe kuralları

 • İşbu Anlaşmanın uygulanmasında, pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyon’un[4] (Konvansiyon) Lahika I’i ve, uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri geçerlidir.
 • Konvansiyon’un Lahika I’inde ve Lahika II’sinin ilgili hükümlerinde “ilgili anlaşma”ya yapılan tüm atıflar, işbu Anlaşma anlamına gelecek şekilde yorumlanır.

Madde 2
Uyuşmazlıkların Halli

 1. Konvansiyon’un Lahika I’inin 32. Maddesindeki kontrol süreçlerine ilişkin olarak, kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri ile bu kontrolü gerçekleştirmekten sorumlu gümrük idareleri arasında çözümlenemeyen uyuşmazlıkların ortaya çıktığı hallerde, bunlar işbu Anlaşmanın 28. Maddesinde belirtilen Ortak Komiteye sunulur.
 2. İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasındaki uyuşmazlıkların halli her durumda o ülkenin mevzuatına göre gerçekleştirilir.

  Madde 3

Protokolde gerçekleştirilecek değişiklikler

İşbu Anlaşmanın 28. Maddesinde belirtilen Ortak Komite, işbu Protokolün hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir.

Madde 4
Konvansiyon ’dan çekilme

 1. Arnavutluk Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti’nden herhangi birinin işbu Konvansiyon’dan çekilme niyetini, onun 9. Maddesine göre işbu Konvansiyon’un depozitörüne yazılı olarak bildirmesi halinde, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti, işbu Anlaşmada uygulanması amacıyla menşe kurallarına dair müzakerelere derhal başlar.
 2. Yeni müzakere edilen bu tür menşe kuralları yürürlüğe girene kadar, çekilme esnasında geçerli olan, Konvansiyon’un Lahika I’inde yer verilen menşe kuralları ve, uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri, işbu Anlaşma açısından geçerli olmaya devam eder. Bununla birlikte, Konvansiyon’un Lahika I’inde yer verilen menşe kuralları ve, uygun olduğu hallerde, Lahika II’sinin ilgili hükümleri, çekilme anından itibaren sadece Arnavutluk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ikili kümülasyona imkân tanıyacak şekilde yorumlanır.

Madde 5
Geçiş hükümleri – kümülasyon

 1. İşbu Konvansiyon’un Lahika I’inin 3. Maddesine bakılmaksızın, Ortak Komite’nin 30 Temmuz 2009 tarihli ve 1/2009 sayılı Kararıyla[5] değiştirildiği şekliyle, işbu Anlaşmaya ek Protokol Il’nin 3 ve 4. Maddelerinde yer verilen kümülasyona dair kurallar, işbu Anlaşmaya ek Protokol Il’nin 3. ve 4. Maddelerinde sayılan tüm Taraflar açısından Konvansiyon’un yürürlüğe girmiş olduğu tarihe kadar, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında uygulanmaya devam eder.
 2. îşbu Konvansiyon’un Lahika Finin 16(5). ve 21(3). Maddesine bakılmaksızın, menşe kümülasyonuna sadece Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri, Faroe Adaları, Türkiye ve AB’nin İstikrar ve Ortaklık Süreci katılımcılarının dahil olduğu durumlarda menşe ispat belgesi bir EUR.l dolaşım belgesi veya bir menşe beyanı olabilir

DECISION No 1/2020 of the JOINT COMMITTEE

established by the Free Trade Agreement between
the Republic of Turkey and the Republic of Albania

Replacing Protocol II to the Free Trade Agreement between the Republic of Turkey
and Republic of Albania concerning the definition of the concept of “originating
products” and methods of administrative co-operation

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Free Trade Agreement between the Republic of Turkey and the Republic of Albania, (hereinafter referred to as “this Agreement”) signed in Tirana on 22 December 2006, in particular its Article 22,

Pursuant to Article 28 of this Agreement, empowering the Joint Committee to take decisions,

Taking into account Article 34 of the Agreement concerning the Amendments

Pursuant to Article 35 of this Agreement, empowering the Joint Committee to make amendments to this Agreement,

Having regard to Protocol II to this Agreement concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative co-operation (hereinafter referred to as “Protocol II”),Whereas;

 • Article 22 of this Agreement refers to Protocol II which is replaced by Decision No 1/2009 of the Joint Committee of 30 July 2009!, lays down the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative co-operation, and provides for cumulation of origin between the Republic of Albania, Republic of Turkey, the EU and any country or territory participating in the European Union’s Stabilization and Association Process[6] [7].
 • The Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin[8] (hereinafter referred to as “the Convention”), lays down provisions on the origin of goods traded under relevant Agreements concluded between the Contracting Parties and aims at replacing the protocols on rules of origin currently in force among them with a single legal act.
 • The Convention has included the participants in the Stabilisation and Association Process in the pan-Euro-Mediterranean zone of cumulation of origin.
 • The Republic of Albania and the Republic of Turkey signed the Convention on 27 June 2011, and on 4 November 2011, respectively.
 • The Republic of Albania and the Republic of Turkey deposited their instruments of acceptance with the depositary of the Convention on 5 March 2012 and 4 December 2013 respectively. As a consequence, in application of Article 10(3) of the Convention, the Convention entered into force in relation to the Republic of Albania on 1 May 2012 and in relation to the Republic of Turkey on 1 February 2014.
 • Where the transition towards the Convention is not simultaneous for all Contracting Parties within the cumulation zone, it should not lead to any less favourable situation than previously under the Protocol II.
 • Protocol II should therefore be replaced by a new protocol making reference to the Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1
Rules of origin

Protocol II of this Agreement and its Annexes, concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative co-operation, shall be replaced by the text set out in the Annex to this Decision.

Article 2

Entry into force

This Decision shall enter into force in accordance with Article 34 of this Agreement.

IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Decision.

Done on 23 January 2020 in two authentic copies in the English language.

Ministry of Finance and Economy

ANNEX

Protocol II
Concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of
administrative co-operation

Article 1
Applicable rules of origin

 1. For the purpose of implementing this Agreement? Appendix I and, where appropriate, the relevant provisions of Appendix II to the Regional Convention on pan-Euro- Mediterranean preferential rules of origin[9] (the Convention), shall apply.
 2. All references to the “relevant agreement” in Appendix I and the relevant provisions of Appendix II to the Convention shall be construed so as to mean this Agreement.

Article 2
Dispute settlement

 1. Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 32 of Appendix I to the Convention, which cannot be settled between the customs authorities requesting the verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification, they shall be submitted to the Joint Committee provided for in Article 28 of this Agreement.
 2. In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall take place under the legislation of that country.

Article 3
Amendments to the Protocol

The Joint Committee provided for in Article 28 of the Agreement may decide to amend the provisions of this Protocol.

Article 4
Withdrawal from the Convention

 1. Should either the Republic of Albania or the Republic of Turkey give notice in writing to the depositary of the Convention of their intention to withdraw from, according to Article 9 thereof, the Republic of Albania and the Republ^bf Turkey.sha^ immediately enter into negotiations on rules of origin for the purpose 
 2. Until the entry into force of such newly negotiated rules of origin, the rules of origin contained in Appendix I and, where appropriate, the relevant provisions of Appendix II to the Convention, applicable at the moment of withdrawal, shall continue to apply to this Agreement.’ However, as of the moment of withdrawal, the rules of origin contained in Appendix I and, where appropriate, the relevant provisions of Appendix II to the Convention shall be construed so as to allow bilateral cumulation between the Republic of Albania and the Republic of Turkey only.

Article 5
Transitional provisions – cumulation

 1. Notwithstanding Article 3 of Appendix I to the Convention, the rules on cumulation provided for in Articles 3 and 4 of Protocol II to this Agreement, as amended by Decision No 1/2009 of the Joint Committee of 30 July 2009[10], shall continue to apply between the Republic of Albania and the Republic of Turkey until the Convention has entered into application with relation to all Parties listed in Articles 3 and 4 of Protocol II to this Agreement.
 2. Notwithstanding Article 16(5) and 21(3) of Appendix I of the Convention, where cumulation of origin involves only the European Union, EFTA States, the Faroe Islands, Turkey and the participants in the EU’s Stabilization and Association Process, the proof of origin may be a movement certificate EUR.l or an origin declaration.
 1. “Arnavutluk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi”, Sayı 7, 20.03.2012 ve “Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi”, Sayı 27947 (mükerrer), 28.05.2011.
 2. Nisan 1997 tarihli Genel İşler Konseyi Sonuçlarında ve Mayıs 1999 tarihli Batı Balkan ülkeleriyle İstikrar ve Ortaklık sürecinin kurulmasına ilişkin Komisyon Bildiriminde tanımlandığı üzere.
 3. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 54, 26.2.2013, s. 4.
 4. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L54,26.2.2013, s.4.
 5. “Arnavutluk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi”, Sayı 7,20.03.2012 ve “Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi”, Sayı 27947 (mükerrer), 28.05.2011.
 6.   “Official Gazette of the Republic of Albania”, No 7,20,03.2012 and “Official Gazette of the Republic^fTui^ey^No^M? (bis.), 28.05.2011.
 7. As defined in the Conclusions of the General Affairs Council in ApriJ|>f997 aru^Cpmmilsjon Commu^j8şBon>oî(May,.41999ı.’ on the establishment of the Stabilisation and Association process wit]fWesJEeit Balkan cbunnjes,
 8. The European Union Official Journal L 54,26.2.2013, p.4.
 9. The European Union Official Journal L 54, 26.2.2013, p.4.
 10. “Official Gazette of the Republic of Albania”, No 7, 20.03.2012 and “Official Gazette of the Republic of Turkey”, No 27947 (bis.), 28.05.2011.

  Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Linke Tıklayınız.

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!