T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-106.04.03-
Konu : Posta Veya Hızlı Kargo Taşımacılığı
Yoluyla Gelen Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar

26.02.2021 / 61790354
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 21.10.2020 tarihli ve E-18723479-010.06.02-00058387950 sayılı yazımız.
b) Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.02.2021 tarihli ve 61553281 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazımız ekinde Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı konulu, 19.10.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Genelge gönderilmiştir.

Söz konusu Genelgenin 10 uncu maddesinde, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün ilgi (b) yazısında, yaşanılan süreçte ihtiyaçlar ve günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar doğrultusunda kişisel kullanım amacıyla yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla SIM (Subscriber Identity Moduie-Abone Kimlik Modülü} kart takılabilen cep telefonu olmayan, ancak teknik özellikleri gereği cep telefonu özelliği taşıyan akıllı saat ve tablet bilgisayar siparişi verilebildiği, son zamanlarda SİM kartlı akıllı saat ve tablet bilgisayarların posta yoluyla sipariş verilme hızında bir artışın meydana geldiğinin gözlemlendiğinden bahisle, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen elektronik kimlik bilgisini haiz (akıllı saat tablet bilgisayar, diz üstü bilgisayar gibi) cihazların, yaşanan sıkıntıların önlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından 2020/25 sayılı Genelge kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, 12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Daire Yönetmelik“in “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsadığı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olan ithalatçı veya imalatçının, ilgili mevzuat çerçevesinde ithal veya imal ettiği cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması, 14 üncü maddesinde, yolcu beraberinde getirilen cihazın kayıt altına alınmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Bu çerçevede, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’in 13 ve 14 üncü maddeleri ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 4 üncü maddesi düzenlemesine göre, söz konusu cihazların bireysel kayıtları ancak yurt dışından yolcu beraberinde getirilmesi durumunda mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize getirilen, SİM kart takılabilen tablet bilgisayar ve diz üstü bilgisayarların yukarıda bahsi geçen Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde bireysel kayıtlarının yapılması mümkün bulunmamakla birlikte söz konusu cihazlar SİM kart özellikleri dışında asli fonksiyonları gereği bilgisayar olarak kullanılabileceklerinden, 2009/15481 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde teslimi mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, elektronik kimlik bilgisini haiz akıllı saatlerin bireysel kullanım amacıyla posta ve posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi durumunda, 2020/25 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesi kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-77289931-106.04.03-
Konu : Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşya

17.02.2021 / 61553281
TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğüne)

Bağlantımız Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 09.02.2021 tarihli, 61345436 sayılı yazıda; posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın gümrük işlemlerinin 2009/15481 sayılı Kararın Beşinci Kısım hükümleri ile Makamlarının 2020/25 sayılı Genelgesi kapsamında yerine getirildiği.

Söz konusu genelgenin 10 uncu maddesinde; Cep telefonunun muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, dolayısıyla, yolculuk öncesi veya sonrasında gönderilen yolcu beraberi eşya kapsamı dâhi/ olmak üzere, cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir surette getirilmesi mümkün bulunmadığı, bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası hâlihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve bu telefonların Kararın 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun  http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu. php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde muafen teslim edilmesinin mümkün o/duğu, bu durumda sistemde YLCO muafiyet kodu kullanılarak beyanın yapılacağı, düzenlendiği,

Ancak yaşanılan süreçte ihtiyaçlar ve günümüz teknolojisinin sunduğu imkânlar doğrultusunda kişisel kullanım amacıyla yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla SIM (Sunscriber Identity Moduie-Abone Kimlik Modülü) kart takılabilen, cep telefonu olmayan, ancak teknik özellikleri gereği cep telefonu özelliği taşıyan akıllı saat ve tablet bilgisayar siparişi verilebildiği, Son zamanlarda SİM kartlı akıllı saat ve tablet bilgisayarların posta yoluyla sipariş verilme hızında bir artışın meydana geldiğinin gözlemlendiği,

Konu ile ilgili olarak, Müdürlüklerince söz konusu cihazların gümrük işlemleri 2020/25 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesi gereği cep telefonu olarak değerlendirilerek ilgili maddede belirtilen şartlar çerçevesinde işlem yapıldığı, ancak 2020/25 sayılı Genelgede sadece cep telefonu ifadesinin geçmesi, SİM kartlı akıllı saatlerin Genelgenin 10 uncu maddesine istinaden verilemeyeceğine dair mevzuat hükümleri ilgili kişilerce ikna edici karşılanmadığı, sıkıntı yaşandığı, keza yine cep telefonu ile aynı 8517.12.00.00.11 GTİP’te sınıflandırılan SİM kartlı akıllı saatler için 2021 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yeni bir sınıflandırma yapılarak 8517.12.00.00.01 GTİP’de ve Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç) olarak ismen yer verilmesi, söz konusu değişiklik ile akıllı saatlerin cep telefonu GTİP’den (8517.12.00.00.09) ayrılarak ismen başka bir GTİP’te yer alması, 2020/25 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesinde ise “cep telefonu” ifadesinin geçmesi ve SİM kartlı akıllı saatlere ismen yer verilmemesi ilgili kişilere tarife mevzuatı açısından anlatılmasında da sıkıntı yaşandığı,

Diğer taraftan, 8471.30.00.00.00 GTİP’de yer alan Portatif otomatik bilgi işlem makinaian olarak Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılan SİM kartlı tablet bilgisayarların aynı zamanda cep telefonu özelliklerine haiz olmasından dolayı posta yoluyla geldiği durumda 2020/25 sayılı Genelgenin 10 uncu maddesine istinaden ilgili kişilere verilememekle birlikte, aynı sim kartlı akıllı saatlerde olduğu gibi benzer sıkıntılar yaşandığı, zira SİM kartlı tablet bilgisayarın cep telefonu olarak kullanılmayacağı, asıl kullanım amacının portatif bilgisayar makinesi olduğu yönünde beyanda bulunulduğu,

Belirtilen sıkıntılara ilaveten Elektronik Kimlik Bilgisini (İMEİ) haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınması gerektiği bilgisi ilgili kişilere aktarıldığı, ancak söz konusu cihazların kayıt altına alınmasının şahsi bir problem olduğu, posta ve hızlı kargo yoluyla gelen SİM kartlı cihazların verilmemesi yönünde bir mevzuat düzenlemesi olmadığı gibi karşı savunmalara maruz kalındığı, konu ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunca çıkarılan ve 12.07.2014 tarihli, 29058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi; İMEİnumarasına haiz cihazların bireysel kayıtlarının ancak yolcu beraberinde getirilmesi durumunda e-devlet üzerinden yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren yüz yirmi gün içinde yapılması gerektiğini ve e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, bilgi ve belgelerin doğruluğundan başvuru sahibinin sorumlu olduğu şeklinde düzenlendiği belirtilerek, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve Elektronik Kimlik Bilgisini haiz (akıllı saat, tablet bilgisayar, diz üstü bilgisayar gibi) cihazların 2020/25 sayılı Genelge kapsamında değerlendirilebilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması açısından Bölge Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla, Bölge Müdürlüğümüzce de posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve Elektronik Kimlik Bilgisini haiz (akıllı saat, tablet bilgisayar, diz üstü bilgisayar gibi) cihazların, yaşanan sıkıntıların önlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından Makamlarının 2020/25 sayılı Genelgesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Havva EKSİLMEZ
Bölge Müdürü

Ek: 1 Adet yazı örneği.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.