T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-106.05-00062698645
Konu : TPS – İzin Süresi Dışında İhracat – G.K. 241

26.03.2021/62698645
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3/(h) ile 4/(h) bentleri uyarınca, dâhilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarın iki katı, izin verilen süresinin bitimini takiben iki ay içerisinde söz konusu işlemlere tabi tutulması halinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarın dört katı para cezası uygulanmaktadır.

Dahilde işleme izinleri kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 3/(h) ve 4/(h) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde işlem tesis edilebilmesini teminen Tek Pencere Sisteminde Dahilde İşleme İzni için verilen orijinal sürenin (ve bu süreyi müteakip varsa 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında verilecek ek sürelerin) sonunda bir defaya mahsus olmak üzere, gümrük idaresince herhangi bir işleme gerek olmaksızın sistem tarafından otomatik olarak 2 aylık ilave işlem süresi tanınmakta olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 3/(h) ve 4/(h) bentlerinde yer alan cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla bu ilave 2 aylık süre içerisinde izin kapsamında beyanname tescil edilmesine sistem tarafından izin verilmekte, söz konusu 2 aylık sürenin bitimini müteakip beyanname tesciline izin verilmemektedir.

Öte yandan, izin süre sonundan itibaren beyanname tescil edilmesine sistem tarafından otomatik olarak izin verilen 2 aylık sürenin, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 21 ila 27 nci maddelerinde yer alan ek süreler ile karıştırılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.