image_pdfimage_print

07.01.2022 Tarihli 31712 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5083

8 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6 Ocak 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÜÇLÜ KOMİTE TESİS EDİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Hükümeti adına Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi ve Gürcistan Hükümeti adına Gürcistan Gelirler İdaresi (bundan böyle münferiden Taraf, müştereken Taraflar olarak anılacak olan);

Taraflar arasındaki sağlam işbirliği ilişkisini TEYİT EDEREK;

Gümrük sınırlarının korunmasında ve ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümenin desteklenmesinde gümrüğün önemini KABUL EDEREK;

Tarafların bilgi alışverişinde bulunma çabalarının iki taraflı eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynakları akışının geliştirilmesine katkıda bulunduğunu KAYDEDEREK;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

GENEL HÜKÜMLER

1) Taraflar, işbu Protokol ile (bundan sonra “Komite” olarak anılacak olan) Gümrük Konularında Üçlü Komiteyi kurmuş bulunmaktadır.

2) Taraflar arasındaki ilgili tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, Komite ve çalışma grupları bünyesinde yürütülecektir.

MADDE 2

KOMİTENİN GÖREVLERİ

1) Komite, Taraflar arasında gümrük konularında yapılan işbirliğini koordine ve teşvik etmesinin ve geliştirmesinin yanı sıra işbirliğinin ana alanlarını ve yönünü tanımlar.

2) Komite, Taraflar arasında aşağıdaki alanlarda işbirliğini koordine eder:

a) Taraflar arasında gümrük konularında işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak yöntem ve imkânların araştırılması;

b) Sınır geçişlerini kolaylaştırmak, basitleştirmek, güvenli hale getirmek ve gümrük işlemlerinin etkin olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba sarf etmek suretiyle işbirliği yapılması;

c) Gümrük politika ve usulleri, kolluk görevleri, modernizasyon programları ve tedarik zincirinin güvenliğine ilişkin mevcut bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması;

d) Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğru olmasını sağlamak amacıyla gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;

e) Gümrük kontrollerinin etkinliğini artırmaya ve bilgi alışverişi yoluyla gümrük işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik projelerin uygulanması;

f) Gümrük muhafaza konularında ve kaçakçılığa karşı karşılıklı acil ortak tedbirler uygulanması konusunda işbirliği

g) Fikri mülkiyet haklarının korunması;

h) Gümrük kontrolü için risk yönetimi sisteminin geliştirilmesi alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımı;

i) Gümrük konularında diğer işbirliği alanları.

MADDE 3

KOMİTENİN YAPISI

1) Taraflar, kendi Komite üyelerini usulüne uygun olarak tayin eder ve herhangi bir değişiklik durumunda, birbirlerini haberdar eder

2) Tarafların Gümrük İdarelerinin başkanları, Komitenin eş başkanları olacaktır.

3) Gümrük İdarelerinin ilgili yapısal birimlerinin başkanları, uygun görülen şekilde Komitenin çalışma gruplarına başkanlık eder.

4) Taraflar, çalışma gruplarında herhangi bir değişiklik olması durumunda birbirlerini haberdar eder.

5) Komite dâhilinde tesis edilen çalışma grupları aşağıdaki şekildedir:

a) Gümrük konularında iyileştirme çalışma grubu;

b) Uluslararası işbirliği ve eğitim çalışma grubu;

c) Veri değişimi çalışma grubu;

d) Gümrük muhafaza konularında işbirliği çalışma grubu;

e) Risk yönetimi ve istatistik çalışma grubu;

6) İşbirliğini geliştirmek amacıyla ve başka alanlarda işbirliğinde bulunmanın gerekli olması durumunda ilaveten başka çalışma grupları da tesis edilebilir.

7) Çalışma grupları, işbu Protokol ve Komite toplantılarında alınan kararlar rehberliğinde hareket eder ve yaptıkları çalışmadan elde edilen sonuçları düzenli olarak Komiteye rapor eder.

MADDE 4

KOMİTE TOPLANTILARI

1) Komite toplantıları, yılda bir defa olacak şekilde dönüşümlü olarak gerçekleştirilir.

2) Toplantının tarihi ve gündem maddeleri, toplantıdan en az bir ay önce Taraflar arasında müzakere edilir. Diğer hususlar, Komite Eş-Başkanlarınca teklif edilebilir ve müzakerelerde gündeme getirilebilir.

3) Gerekli görülmesi halinde, Taraflardan her biri Komite bünyesinde ele alınan konularla ilgili diğer kamu kuruluşu temsilcilerini ve uzmanları toplantıya katılmaya Tarafların rızası ile davet edebilir.

4) Tarafların temsilcileri, Komitenin olağan toplantılarının dışında ivedi konularda istişarelerde bulunup ortak kararlar alabilir ve bu kararları Komitenin bir sonraki toplantısının Protokolüne derç edebilir.

5) Komite toplantılarında kabul edilen her karar, Komite toplantılarının sonunda Komite Eş-Başkanları tarafından imzalanacak olan tutanağa geçirilir. Toplantı tutanakları, İngilizce üç nüsha halinde hazırlanır.

MADDE 5

KOMİTENİN MALİ GİDERLERİ

1) Komite toplantılarının hazırlanması ve organizasyonuyla ilgili giderler, ev sahibi Tarafça karşılanır. Katılımcıların seyahat giderleri Tarafların kendileri tarafından karşılanır.

2) Her bir Taraf, Komite toplantılarına katılım sağlayan katılımcılarının giderlerini bizzat kendisi karşılar.

MADDE 6

DİĞER ANLAŞMALAR

İşbu Protokolün hükümleri, Tarafların bizzat kendilerinin taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

MADDE 7

ANLAŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ

İşbu Protokol’ün yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıklar, Taraflar arasında müzakereler ve istişareler yoluyla çözülecektir.

MADDE 8

EKLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

Tarafların yazılı rızasıyla işbu Protokol’e ekleme ve Protokol’de değişiklik yapılabilir. Bu ekleme ve değişiklikler, işbu Protokol’ün mütemmim cüzü olan ayrı protokoller şeklinde gerçekleştirilir ve işbu Protokol’ün 9. Maddesi hükümleri gereği yürürlüğe girer.

MADDE 9

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, SÜRE VE FESİH

1) Taraflar, depozitör ülkeye yazılı olarak diplomatik kanallar aracılığıyla Protokol’ün yürürlüğe girişi için gerekli olan iç prosedürlerini tamamladığını bildirir. İşbu Protokol, depozitör ülkenin Tarafların bu Protokol’ün yürürlüğe girişi için gerekli olan iç prosedürleri tamamlandığını diğer Taraflara bildirdiği tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

2) İşbu Protokol süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan her biri, işbu Protokol’dan cayma niyetini içeren yazılı bildirimi diplomatik kanalları aracılığıyla göndermek suretiyle, işbu Protokol’dan cayabilir. Bu durumda yazılı bildirim tarihinden üç ay sonra bu Protokol feshedilir. Protokolün feshedilmesi, halihazırda devam etmekte olan faaliyetleri ve projeleri etkilemeyecektir.

3) Türkiye, işbu Protokol ile işbu Protokol’ün depozitör ülkesi olarak tayin edilmiş bulunmaktadır. Depozitör ülke, tüm Taraflara işbu Protokol’ün onaylı bir nüshasını sağlayacaktır.

8 Ekim 2021 tarihinde, İzmir’de üç asıl nüsha halinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olacak şekilde Türkçe, Azerice, Gürcüce ve İngilizce imzalanmıştır. İşbu Protokol’ün yorumlanmasında farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerlidir.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print