image_pdfimage_print

07.01.2022 Tarihli 31712 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5082

7 Temmuz 2021 tarihinde Batum’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6 Ocak 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTINA İLİŞKİN ANLAŞMA

 

Bundan böyle, ayrı ayrı ifade edildiklerinde “Taraf”, birlikte ifade edildiklerinde “Taraflar” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti,

13 Ocak 1994 tarihinde Ankara`da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İşleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardıma İlişkin Anlaşmaya uygun olarak;

Tarafların Devletlerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla, Taraflar arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayarak;

Tarafların Devletleri arasında hareket eden eşya ve taşıtların tabi tutulduğu gümrük kontrolünün etkinliğinin arttırılmasına yönelik ihtiyacı dikkate alarak;

Tarafların Devletleri arasında hareket eden eşya ve taşıtların gümrük kontrollerinin basitleştirilmesine ilişkin şartların oluşturulması ve uygulanması amacıyla;

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı`nın (BGH) geliştirilmesi ve hattın güvenliğinin tesis edilmesini sağlamak amacıyla;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1

Taraflar, işbu Anlaşma`nın uygulanması hususunda Tarafların aşağıda belirtilen Gümrük Makamlarını yetkili kılmışlardır (Bundan böyle Gümrük Makamları olarak anılacaktır):

– Türkiye Cumhuriyetinde: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı

– Gürcistan`da: Gürcistan Gelir İdaresi, Gürcistan Maliye Bakanlığı

AMAÇ

MADDE 2

Taraflar, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak amacıyla Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (bundan böyle “BGH” olarak anılacaktır) tesis edilmesinde mutabık kalmışlardır.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH); taşıtlara ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, taraflardan birinden diğerine ihraç edilen eşya ile ilgili önemli bilgilerin Tarafların Gümrük Makamları arasında bilgi paylaşım teknolojileri ile uyumlu şekilde paylaşımına dayanmaktadır.

KAPSAM

MADDE 3

 1. Paylaşılan bilgilerin içeriği, Anlaşma`nın ayrılmaz bir parçası olan işbu Anlaşma Ekine göre oluşturulur.
 2. Bilgi paylaşımı, BGH`den yararlanan ticaret erbabının gerçekleştirdiği sevkiyatlara dayalı olarak yürütülecektir.
 3. BGH, tüm taşımacılık yöntemleri ve her tür eşya için geçerli ortak bir uygulama olacaktır.
 4. BGH, Türk ve Gürcistan firmalarına gönüllülük temelinde uygulanacaktır.
 5. İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü bu hattın gönüllülük esasına zarar verebilecek nitelikte tanımlanamayacaktır.
 6. BGH, şeffaf, öngörülebilir ve herkese eşit yaklaşılan bir niteliğe sahip olacaktır. BGH uygulamaları haksız rekabete yol açmayacaktır.

FİRMALARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

MADDE 4

Firmalar aşağıdaki imkânlardan BGH çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde yararlanacaklardır:

a) Tarafların ulusal mevzuatına uygun şekilde gümrük noktalarında öncelik;

b) Uygulanabilir olması halinde, gümrükleme süresini kısaltacak şekilde ayrı hatların kullanımı gibi kolaylaştırılmış gümrük işlemleri,

c) Olası gümrük suçları ve kaçakçılık durumları haricinde, gümrük kontrol noktalarında gümrük muayenesinin azaltılması.

BİLGİ VE BELGELERİN KULLANIMI

MADDE 5

 1. Tarafların Gümrük Makamları, işbu Anlaşma çerçevesinde elde edilen bilgilerin, Tarafların Devletleri arasında dolaşımı gerçekleşen eşya ve taşıtların gümrüklemesini ve gümrük kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmasını sağlayacaklardır.
 2. Tarafların Gümrük Makamlarının elde ettiği bilgiler, münhasıran gümrükle ilgili uygulamalar doğrultusunda kullanılacaktır ve bilgileri sağlayan Taraf Devletin Gümrük Makamının önceden yazılı rızası alınmadan üçüncü taraflara iletilemez. Bu hüküm, işbu Anlaşmanın feshinden ya da sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır.
 3. Tarafların Gümrük Makamları, Devletleri arasında dolaşımı gerçekleşen eşya ve taşıtlara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda paylaşımının düzenlenmesi sırasında, Birleşmiş Milletler`in, Dünya Gümrük Örgütü`nün norm, standart ve tavsiyelerinden, Tarafların ulusal mevzuatından ve bilgi paylaşımına ilişkin en iyi uluslararası uygulamalardan faydalanacaktır.
 4. Tarafların ulusal gümrük mevzuatlarının ihlali durumunda, Tarafların Gümrük Makamları, Taraflar arasındaki Bilgi Değişimine ilişkin Teknik Hükümler Belgesine uygun olarak, bilgi değişimi sırasında alınan verilerdeki önemli uyumsuzluklar ve/veya yanlışlıklar hakkında birbirlerini bilgilendirecektir.

VERİ DEĞİŞİMİ UYGULAMA SÜRECİ

MADDE 6

 1. Tarafların Gümrük Makamları aşağıdaki amaçlarla doğrudan irtibat sağlama konusunda yetkili gördüğü gümrük memurlarının listesini belirleyecektir:

a) Veri Güvenliği Gerekliliklerinin yanı sıra, veri işleme ve iletimi teknolojileri ile Bilgi Değişimine ilişkin Teknik Hükümler Belgesi oluşturmak ve üzerinde mutabık kalmak;

b) işbu Anlaşma’nın uygulanması sırasında ortaya çıkan teknik sorunları çözüme kavuşturmak;

2. İşbu Anlaşma`da öngörülen bilgi paylaşımı teknolojilerini detaylandırmak amacıyla; Taraflar, Anlaşma’nın imzalanmasından sonraki altı (6) aylık süre zarfında, süresi Tarafların Gümrük Makamlarının karşılıklı yazılı rızası ile uzatılabilecek bir pilot proje organize edip yürüteceklerdir.

Pilot Projenin ilk üç (3) ayı süresince, Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık olacaklardır:

a) bilgi paylaşımının temel teknolojik koşullan;

b) iletilecek olan verilerin listesi, yapısı ve formatı;

c) bilgi güvenliği gereksinimleri;

d) Taraflar arasındaki işbirliğini düzenleme prosedürü;

3. Anlaşma kapsamında taşınan eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin gerçekleştirileceği ilgili İdarelerin gümrük mercilerinin belirlenmesi;

a) Taraflar, pilot projeye başlamaya hazır olduklarını ve projeye katılım sağlayacak gümrük birimlerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir.

b) Takip eden 3 (üç) ay içerisinde, Anlaşmanın fiilen uygulanmasını temin edeceklerdir.

c) Taraflar arasındaki bilgi paylaşımı, Bilgi Değişimine ilişkin Teknik Hükümler Belgesi uyarınca gerçekleşecektir.

DİĞER ANLAŞMALAR

MADDE 7

İşbu Anlaşma`da yer alan hükümler, Taraftarın taraf olduğu diğer uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

MADDE 8

 1. İşbu Anlaşma`nın yorumlanmasından ya da uygulanmasından kaynaklanabilecek anlaşmazlıklar, işbu Anlaşmanın Taraflarınca uygulanmasını sağlamak amacıyla öncelikle yetkili makamlar arasında yapılacak müzakere ve istişarelerle çözüme kavuşturulur. Bu süreç boyunca çözümlenemeyen sorunlar diplomatik kanallarla çözüme kavuşturulur.
 2. Taraflardan her biri, işbu Anlaşma`nın yorumlanması, uygulanması ve tadil edilmesi veya doğabilecek muhtemel anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması ile ilgili olarak diğer Tarafla istişarede bulunmayı talep edebilir.
 3. Taraflar arasında bu Madde`nin 1 ya da 2. Fıkrası kapsamında yürütülecek müzakere ya da istişareler, aksi yönde bir karar alınmadığı sürece, yazılı talebin alınmasından sonraki yirmi (20) gün içerisinde başlayacaktır.

EKLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 9

 1. İşbu Anlaşmaya yapılabilecek eklemeler ve Anlaşma`da yapılabilecek değişiklikler Tarafların karşılıklı yazılı rızası ile gerçekleştirilebilir.
 2. Bu ekleme ve değişiklikler bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçası olup ayrı Protokoller şeklinde düzenlenir ve bu Anlaşma’nın 10. Maddesi hükümleri gereği yürürlüğe girer. Bununla birlikte, Bilgi Değişimine İlişkin Teknik Hükümler Belgesi, yalnızca, Tarafların Gümrük Makamlarının yazılı rızası ile değiştirilebilir.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

MADDE 10

 1. İşbu Anlaşma, Tarafların Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
 2. İşbu Anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir ve Taraflardan her biri, Anlaşma`yı feshetme niyetini yazılı olarak diplomatik kanallardan bildirmek suretiyle işbu Anlaşma`yı feshedebilir. Bu durumda, işbu Anlaşma, bu bildirimin alındığı tarihten üç ay sonra feshedilecektir. Anlaşma’nın feshine dair bildirim, hali hazırda başlamış olan transit işlemlerine halel getirmez. Anlaşma’nın feshi, fesih sırasında devam etmekte olan ve işbu Anlaşma hükümleri gereği tamamlanması gereken işlemlere halel getirmez.

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, aşağıda imzası bulunanlar Hükümetleri tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş olarak işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

İşbu Anlaşma, Batum`da 07 Temmuz 2021 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Gürcüce ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde imzalanmıştır.

Yorum farklılığı olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                GÜRCİSTAN

HÜKÜMETİ ADINA                                     HÜKÜMETİ ADINA

RIZA TUNA TURAGAY                                   LEVAN KAKAVA

 

EK

PAYLAŞILAN BİLGİLERİN İÇERİĞİ

– İhracat gümrük idaresi kodu

– Göndericinin/İhracatçının ismi/ ID Numarası

– Eşya Kalemleri

– Toplam Ambalajlar

– Referans Numarası ve tarihi

– Alıcı

– Hareket gümrük idaresindeki taşıma aracının kimliği, tabiiyeti

– Konteyner

– Teslimat Şartları

– Sınırı geçen aktif taşıma aracının kimliği ve tabiiyeti

– Para birimi ve faturalandırılan toplam tutar

– Çıkış gümrük idaresinin kodu

– Eşyanın ambalajları ve cinsi (markalar ve sayılar, konteyner no., sayısı ve türü)

– Eşya kalem no.

– Eşya kodu (10 hane)

– Ülke menşe kodu

– Brüt kütle-kg

– Net kütle

– Ek (tamamlayıcı) öğeler

– İlave bilgi / Üretilen belgeler / Sertifika ve izinler

– Hareket Gümrük İdaresi Kodu

– Faturanın sayısı ve tarihi

– Taşımacılık belgesinin adı ve sayısı

– Ekli belgelerin sayısı

– Taşımacılık belgesinin tarihi

– Menşe ülke verisi

– Gümrük kıymeti

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print