24.04.2022 Tarihli 31819 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5521

24 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan ve 7372 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma” nın ilişik Notalarla birlikte onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

23 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FAS KRALLIĞI ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI TADİL EDEN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı (bundan böyle uygun olduğu yerde “Taraflar”, “Türk Tarafı” veya “Fas Tarafı” olarak anılacaktır);

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında Serbest Ticaret Alanı kuran, 7 Nisan 2004’te imzalanmış Serbest Ticaret Anlaşmasını (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) göz önünde bulundurarak;

Anlaşmamın yönetimi için bir Ortak Komite kuran Anlaşmamın 30 ve 31 inci Maddelerini dikkate alarak;

Tarafları Anlaşma’yı değiştirmek için yetkilendiren Anlaşma’nın 36 ve 37 nci Maddelerini göz önünde bulundurarak;

Fas Tarafının, Fas Krallığı Tun Türkiye Cumhuriyeti ile olan ticaret açığını ve Fas Krallığımın bebek endüstrileri ile pazar bozulması riski altındaki endüstrilerinin daha fazla korunması ihtiyacım göz Önünde bulundurarak. Anlaşma’nın 4 üncü Maddesinden sapma olarak Türkiye Cumhuriyeti menşeli bazı sanayi ürünlerine yeniden gümrük vergisi konulması şeklinde sınırlı süreli önlemlere dair talebini dikkate alarak;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde 1

Fas Tarafı, istisnai bir önlem ve Anlaşma’nın 1 ve 4 üncü Maddelerinden sapma olarak, işbu Anlaşma’nın 1 sayılı Ekinde listelenen Türkiye Cumhuriyeti menşeli sanayi ürünlerine işbu Anlaşma’nın 2 nci Maddesinde belirtilen gümrük vergilerini 5 yıllık bir dönem boyunca yeniden uygulayacaktır.

Madde 2

İşbu Anlaşma’nın 1 inci Maddesinde belirtilen gümrük vergileri, yürürlükteki En Çok Kayırdan Ülke (MFN) gümrük vergilerinin % 90’ı olacaktır.

Madde 3

 1. Fas Tarafı, işbu Anlaşma’nın I sayılı Ek’inde listelenen ürünler için Türkiye Cumhuriyeti menşeli ithalata gümrük vergileri ile eş etkili vergiler koymayacaktır.
 2. Fas Tarafı, bu Maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine halel getirmeksizin, işbu Anlaşmamın I sayılı Ek’inde listelenen ürünler de dahil olmak üzere. Türkiye Cumhuriyeti menşeli ithalata Anlaşmamın 18 ve 19 uncu Maddeleri doğrultusunda önlem uygulayabilir.

Madde 4

Fas Tarafı, Anlaşma’nın 7 nci Maddesi hükümlerine uygun olarak, işbu Anlaşmadım I sayılı Ek’inde listelenen ürünler için Türkiye Cumhuriyeti menşeli ithalata hiçbir miktar kısıtlaması uygulamayacaktır.

Madde 5

 1. Fas Tarafınca GATT 1994Tin XIX uncu Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması kapsamında korunma önlemlerine tabi tutulan işbu Anlaşmamın II sayılı Ek’inde listelenen ürünler, anılan korunma önlemlerinin sona ermesini müteakip işbu Anlaşmanın I sayılı Ek’ine dahil edilecek ve dolayısıyla işbu Anlaşma’nın 2 inci Maddesinde belirtilen gümrük vergilerine tabi olacaklardır.
 2. Fas Taralı, işbu Anlaşma’nın I sayılı Ekindeki ürünlerle ilgili korunma önlemlerinin sona ermesinden üç ay önce, korunma önlemlerinin sona ereceğine ilişkin olarak Türk Tarafına yazılı bildirimde bulunacaktır.

Madde 6

Ortak Komite, ilk 5 yıllık dönemin sona ermesinden üç ay önce, ikinci bir 5 yıllık döneme ihtiyaç olup olmadığım iyi niyetli bir şekilde değerlendirmek üzere toplanacaktır. Ortak Komite, karşılıklı mutabakat ile ilk 5 yıllık dönemi 5 yıl uzatabilir.

Madde 7

 1. İşbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesini takip eden altı ay sonrasında, Ortak Komite ikili ticaretin gelişimini yıllık olarak değerlendirecektir. Ortak Komite, karşılıklı mutabakat ile işbu Anlaşma’nın uygulanmasını. I sayılı Ek’indeki ürün kapsamının azaltılması veya uygun görüldüğünde, işbu Anlaşma’nın 2 nci Maddesinde belirtilen gümrük vergilerinin düşürülmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması açısından da gözden geçirecektir.
 2. Taraflar, ihtiyaç olduğunda, Ortak Komite Kararı ile işbu Anlaşma’nın I sayılı Ek’ine ilave ürünler eklemeye de karar verebilirler.

Madde 8

 1. Anlaşma’nın 17 nci Maddesi değiştirilmiş olup aşağıdaki şekilde okunur:

“MADDE 17”

GEÇİCİ UYUM ÖNLEMLERİ

 1. Taraflar, 4 ncü Madde hükümlerinden sapma olarak, sınırlı bir süre için, gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde geçici uyum önlemleri ihdas edebilir.
 2. Bu önlemler, ancak bebek endüstriler veya yeniden yapılanmakta olan veya ciddi güçlüklerle karşılaşan endüstriler bakımından söz konusu olabilecektir.
 3. Taraf ülkeler menşeli ürünlerin ithalatında, bu önlemler kapsamında uygulanabilecek gümrük vergileri, ad valorem %30 düzeyini geçemeyecek ve Taraf ülkeler menşeli ürünler için tercih unsurunu koruyacaktır. Bu önlemlere tabi ürünlerin toplam ithal kıymeti, 3 ncü Maddede tanımlanan sanayi ürünlerinin diğer Taraftan toplam ithalatının, istatistiklerin temin edilebildiği son yıl itibariyle %15’ini geçemeyecektir.
 4. Bu önlemler, Ortak Komite tarafından daha uzun bir süreye izin verilmedikçe 5 yılı aşmayacak bir dönem için uygulanacaktır.
 5. Bir ürüne ilişkin olarak bu Maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen önlemlerin kaldırılmasından itibaren üç yıldan fazla bir zamanın geçmiş olması halinde söz konusu ürüne karşı bu tür önlemler ihdas edilemeyecektir.
 6. Taraflar, almayı düşündükleri istisnai önlemler hakkında Ortak Komiteyi bilgilendirecekler ve Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, bu önlemler ve uygulanacakları sektörler konusunda. Önlemlerin uygulanmasından önce. Ortak Komite ’de danışmalarda bulunulacaktır. Taraflar söz konusu önlemleri alırken, Ortak Komite’ ye. bu Madde kapsamında ihdas edilen gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaklardır. Söz konusu takvim, bu vergilerin, yürürlüğe konulmalarından en geç iki yıl sonra başlamak üzere, eşit oranlarda tedricen kaldırılmalarım sağlayacaktır. Ortak Komite farklı bir takvime karar verebilir

2. Anlaşma’ nın, işbu Anlaşma ile değiştirilen 17 nci Maddesinin 5 inci fıkrası. Taraflarca, Anlaşma’ nın 17 nci Maddesine bağlı olarak işbu Anlaşma’ nın yürürlüğe girmesinden önce uygulanan önlemleri kapsamamaktadır.

 1. İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesi için iç yasal gereklerin yerine getirildiğini bildiren son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.
 2. İşbu Anlaşma, 7 Nisan 2004’te imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının tamamlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır.

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.

İşbu Anlaşma Rabat’ da,      /     /2020 tarihinde, bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha olarak yapılmıştır. İşbu Anlaşma’nın yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti                                                       Fas Krallığı
          Adına                                                                         Adına

   Ruhsar PEKCAN                                                   Moulay Hafıd ELALAMY
    Ticaret Bakam                                                 Sanayi, Ticaret ve Yeşil ve
                                                                                Dijital Ekonomi Bakam

FAS’IN AS Kodlarına Göre Fas Krallığına İthalatları Durumunda Yeniden Konulan Gümrük Vergileri Şeklinde Sınırlı Süreli Olarak İstisnai Önlemlere Tabi Olacak Türkiye Cumhuriyeti Menşeli Ürün Listesi İçin Tıklayınız.

Ek-I

39269092905702100000580127100061043300006107990080
42021210925702320000580136100061043900206108110010
42021990905702390010580136210061043900906108110090
42029210915702390090580137100061044100006108190010
42031090005702420000580190100061044200006108190020
54074399305702490010600110992961044300006108190090
54075399305702490090600192991961044400006108210000
54076199705702500010610120000061044900006108220020
54076999705702500020610130001061045200006108220080
54077397305702500091610130009061045300006108290020
54078399915702500099610190000061045900006108310010
54082399315702910000610220000061046100006108310090
54083399915702920000610230001061046200006108320011
55121190105702990010610230009061046300006108320019
55122190105702990090610290000061046900006108320090
55129990105703100010610310000061051000006108390010
55141190105703100091610322000061052000106108390090
55141290105703100099610323000061052000906108910000
55141980105703200010610329000061059000106108920000
55142190105703200091610332000061059000906108990010
55142390105703200099610333000061061000006108990090
55142990105703300010610339009061062000106109100010
55143010205703300091610341001061062000906109100091
55143030205703900010610341009061069000106109100099
55144190105703900091610342001061069000206109900010
55144390105703900092610342009061069000906109900092
55144990105703900099610343001061071100006109900093
55151190105704100000610343009061071200106109900099
55151290105704200000610349001061071200906110110010
55151390105704900000610349009161071900006110110020
55151990105705000010610349009961072100106110110091
55152190105705000029610413000061072100906110110099
55152290105705000030610419001061072200116110120020
55152990105705000040610419008061072200196110190010
55159190105705000051610422000061072200906110190020
55159980105705000059610423000061072900106110190091
55162390205705000060610429001061072900906110190099
57011000905705000090610429008061079100006110200010
57019000905801261000610432000061079900106110200091
61102000996114900080620319002062045100006208920098
61103000106115290013620319009062045200006208990010
61103000216115300019620322000062045300006208990080
61103000296115941010620323000062045900106209200010
61103000916115941090620329001062045900906209200020
61103000996115959090620329008062046100106209300010
61109000106115961099620331000062046200106209300020
61109000206115991000620332000062046200906209900015
61109000996115999010620333000062046300106209900025
61112000106116100010620339001062046300906209900055
61112000306116100020620339009062046900116210100011
61112000806116100094620341002062046900196210100015
61113000106117100020620341009062046900916210100017
61113000316117100090620342001062046900996210100030
61113000396117801010620342002062052000006210100041
61113000806117802100620342009062053000106210100042
61119000406117802900620343001062053000906210100049
61119000506117809100620343002062059000006210100050
61119000606117809910620343009062063000006210100061
61119000926117809990620349001162064000006210100069
61119000986117900000620349001362069000006210100071
61121100006201110000620349001962071100006210100072
61121200006201120010620349009162071900106210100073
61121900006201120090620349009362071900906210100079
61122000106201130010620349009962072100006210100081
61122000206201130090620411000062072200106210100082
61123100106201190000620412000062072200906210100089
61123100906201910000620413000062072900006210100091
61123900196201920000620419001062079100106210100092
61123900906201930000620419009062079100906210100099
61124100906201990000620421000062079900206210200010
61124900116202110000620422000062079900806210200091
61124900196202120010620423000062081100106210200092
61124900906202120090620429001062081100906210200093
61130000156202130010620429009062081900106210200099
61130000226202130090620431000062081900906210300010
61130000246202190000620432000062082100006210300092
61130000286202910000620433000062082200106210300093
61130000806202920000620439001062082200906210300099
61130000916202930000620439009062082900006210401000
61130000996202990000620442000062089100106210409011
61142000906203110000620443000062089100806210409019
61143000906203120000620444000062089200106210409030
61149000206203190010620449009062089200926210409042
62104090436211390015621490009063029100106306290000
62104090496211390017621510000063029100906306300000
62104090916211390023621600100063029390906306400010
62104090926211390027630130001063031200006306400090
62104090996211390040630130009063031900106306900010
62105010006211390080630140100063031900806402200011
62105090106211420011630140901063039100106402910094
62105090216211420012630140909063039100206403400020
62105090296211420019630190100063039100916404209012
62105090356211420020630190909063039100996404209019
62105090366211420030630210001063039200106405100029
62105090376211420040630210002063039200206813810090
62105090386211420090630210009063039200917007111000
62105090936211430011630221001063039200997007193000
62105090956211430012630221009063039900107320101000
62105090976211430019630222901063039900207326909998
62111100106211430020630222909063039900918409993010
62111100906211430030630229001163039900998409995000
62111200106211430040630229001963041100108418100011
62111200906211430091630229009163041100208418100019
62112000116211430099630229009963041100908418210010
62112000126211490013630231001063041990108418210093
62112000136211490015630231009063041990908418210099
62112000196211490017630232901063042000008421239000
62112000926211490023630232909063049100108421291000
62112000936211490027630239001163049100408421310000
62112000996211490050630239001963049100908484100000
62113200116211490080630239009163049200108484200000
62113200126212100010630239009963049200908484900000
62113200196212100090630240001063049300108507100010
62113200216212200090630240002063049300218507800500
62113200296212300000630240009063049300298536501300
62113200306213200010630251001163049300908536691000
62113200906213200091630251001263049900118538100000
62113300116213900012630251001963049900198708301000
62113300126213900018630251009163049900918708309091
62113300196213900092630251009263049900928708911020
62113300216214100000630251009963049900938708939200
62113300296214200010630253901063049900998708993000
6211330030621420009063025390906306120000
6211330091621430000063025900206306190010
6211330099621440000063025900806306190080
6211390013621490001063026000006306220000

Ek-II

44101120117208389010720925001072111300217211290010
44101120197208389020720925009072111300297211290031
44101120907208389031720926001072111300307211290039
44101130117208389039720926009172111300407211290040
44101130197208389090720926009972111300517211290061
44101130907208391000720927001072111300597211290062
44101992117208399010720927009072111300907211290063
44101992197208399020720928001072111400107211290064
44101992907208399031720928009072111400217211290069
44101993117208399039720990100072111400227211290090
44101993197208399090720990201072111400297211901000
44101993907208400010720990209072111400317211902010
72081000107208400091720990900072111400397211902020
72081000917208400099721020100072111400407211902090
72081000997208510010721020210072111400507211909000
72082500107208510090721020220072111400617212301000
72082500207208520010721020290072111400697212302100
72082500317208520091721020900072111400907212302900
72082500397208520099721041100072111900107212309100
72082500907208530010721041200072111900207212309200
72082600107208530020721041900072111900317212309300
72082600207208530090721049100072111900397212309400
72082600317208540010721049200072111900417212309900
72082600397208540020721049900072111900497212401000
72082600907208540030721061100072111900517212403100
72082700107208540041721061200072111900597212403990
72082700207208540049721061900072111900607212409100
72082700317208540090721069100072111900717212409900
72082700397208901000721069200072111900727212501000
72082700907208902010721069900072111900737212503100
72083600107208902090721070100072111900747212503200
72083600207208909010721070210072111900797212503300
72083600317208909090721070290072111900907212503900
72083600397209150010721070900072112300217212504000
72083600907209150090721090100072112300297212505100
72083710007209160010721090291172112300307212505200
72083790107209160091721090291972112300517212505900
72083790207209160099721090299972112300527212506100
72083790317209170010721090901072112300537212506200
72083790397209170090721090902072112300547212506900
72083790907209180010721090909072112300597212509000
72083810007209180090721113001072112300907212601000
72126021007225309900722611003972262000517226999091
72126029007225401000722611004072262000527226999099
72126030007225402000722611005072262000597305311000
72126091107225409000722611009172262000617305319900
72126091907225501000722611009972262000697306191090
72126099007225509000722619001072262000917306199900
72139190007225921000722619002172262000997306301099
72142090007225929010722619002972269100107306309900
72149991007225929091722619003172269100207306501090
72253011007225929099722619003972269100917306509900
72253012007225991010722619004072269100927306611000
72253019007225991091722619005072269100997306619000
72253021007225991099722619009172269200107306691000
72253022007225999010722619009972269200917306699000
72253029007225999091722620001172269200997306901090
72253031007225999099722620001972269920007306909900
7225303200722611001072262000217226999011
7225303900722611002172262000297226999019
7225309100722611002972262000307226999020
7225309200722611003172262000407226999030

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.