Search
Close this search box.

GY 196/1-A Kapsamı Eşyanın Hat Yönlendirmesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-21655650-351.01-
Konu : GY 196/1-A Kapsamı Eşyanın Hat
Yönlendirmesi

25.04.2022 / 74161287
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, GY 196/1-a bendinde “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05, 2709.00.90 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi durumunda laboratuvar tahlili yapılır. ” düzenlemesi mevcut bulunmaktadır.

Bu kapsamda, GY 196/1-a bendi kapsamında yer alan GTİP’lerden dökme olarak gerçekleştirilen ithalat işlemleri hâlihazırda kırmızı hattan takip edilmektedir. Ancak YYS ve OKS 42/A firmalarının gerçekleştirdiği ithalat işlemleri doğrudan kırmızı hatta sevk edilmemekte, sarı hattan da işlem görebilmekteydi. Diğer taraftan, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin (GİKY) 144/2 fıkrasına istinaden YYS firmaların bu kapsamdaki beyannameleri yeşil hatta da sevk edilmemektedir.

Genel Müdürlüğümüze muhtelif tarihlerde, 196/1-a bendinde belirtilen eşyanın sarı hatta işlem görmesi halinde muayene memuru tarafından müzekkere yazılarak idare amirinin onayı ile kırmızı hatta sevk edildiği, bu kapsamdaki eşyanın sayıca fazla olması ve her seferinde müzekkere yazılarak kırmızı hatta sevk edilmesinin işleyişi yavaşlattığı yönünde gümrük idarelerinden ve ayrıca bu durumun zaman/maliyet kaybına neden olduğu yönünde firmalardan çeşitli şikayetler intikal etmektedir.

Bu doğrultuda, bahsi geçen eşya grubunun dökme olarak ithalinde havale hattının sarı hat olması halinde, ilgili gümrük idaresinde müzekkere yazılarak kırmızı hatta sevk edilmesi durumunun yarattığı zaman ve maliyet kayıpları ile iş yükünün önüne geçilmesi ve tüm idarelerde uygulama birliğinin sağlanmasını teminen YYS ve OKS 42/A firmalarının da mezkur işlemlerinin doğrudan kırmızı hatta sevk edilmesini sağlayacak düzenleme yapılmıştır.

GY 196/2-c bendinde “39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen ve (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir. ” düzenlemesi mevcut bulunmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.03.2019/42960754 tarih sayılı “0803 ve 0804 Kodlu Laboratuvar Tahlil Raporları (Emsal)” konulu yazılarında, yükümlüsünce 44 no.lu hanede belirtilen 0804 kodlu Laboratuvar Tahlil Raporunun (Emsal) GY 196/2-c bendine uygun koşulları taşıyıp taşımadığının muayene memurunca kontrol edilmesinin gerektiği, buna ilişkin BİLGE Sisteminde Muayene/Kontrol ekranında bloke kaldırırken muayene memuruna gelecek bir uyarı mesajının konulduğu, ilgili mevzuat gereği sadece YYS ve OKS sahibi firmaların BİLGE Sisteminde 0804 kodlu emsal raporu beyan edebildiği, beyanname tescil tarihi esas alınarak en fazla 6 ay öncesine dayanan emsal raporun beyan edilebilmesi ve yükümlüsünce bu sürelerden daha eski emsal raporun beyan edilmeye çalışılması durumunda ise sistemin uyarı vermesinin sağlandığı belirtilmektedir.

Bu düzenlemeye uygun olarak, YYS ve OKS firmalarının 0804 kodlu emsal raporu beyan etmeleri halinde 39.01-39.15 tarife pozisyonlarından dökme olarak gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinin kırmızı hatta sevk edilmemesi sağlanmıştır.

Bilgi alınması ve söz konusu emsal tahlil raporunun YYS ve OKS firmalarca beyanname ekine eklenmesi durumunda 39.01-39.15 tarife pozisyonlarından gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinin sarı hatta sevk edileceğine ilişkin yapılan düzenleme konusunda ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ayhan TURNA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top