01.11.2022 Tarihli 32000 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 6342

26 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7403 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

31 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti, (bundan böyle müştereken “Taraflar” ve münferiden “Taraf’ olarak anılacaktır) eşitlik ve karşılıklı fayda esası ile

Karşılıklı yarar temelinde ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak çıkarları dikkate alarak,

İki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirme ve işbirliğini pekiştirme kararlılığı ile

Ticari ve ekonomik işbirliğinin gelişiminin her iki ülkedeki hızlı kalkınma stratejisinin temel bileşeni olduğunu bilerek,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

MADDE I
TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Taraflar, kendi iç hukuklarına ve taraf oldukları uluslararası antlaşma, sözleşme ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine uygun olarak, ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğini teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı taahhüt etmişlerdir.

Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliğini güçlendireceklerdir:

i. Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesi
ii. Eğitim ve Sağlık
iii. Enerji ve Mineral Kaynaklar
iv. Balıkçılık
v. Karşılıklı Yatırım
vi. Bilim ve Teknoloji
vii. Ticareti Geliştirme

MADDE II
EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE MUAMELESİ

Taraflar, iki ülke arasında mal ihracatı ve ithalatına konu gümrük vergileri ve diğer masraflara ilişkin birbirlerine En Çok Kayrılan Ülke statüsü tanıyacaklardır.

Bu madde hükmü, serbest ticaret alanı, gümrük birliği ve diğer bölgesel anlaşmalar kapsamında üçüncü ülkelere hâlihazırda tanınan ya da gelecekte sağlanacak ayrıcalık ve avantajlar ile gelişme yolundaki ülkeler ile yapılan özel anlaşmalar ve sınır ticareti konularına uygulanmayacaktır.

MADDE III
TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

Taraflar, I. Madde altında yer alan yükümlülüklerim yerine getirmek ve ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla ilgili firma ve kuruluşlarını, sergi, fuar ve diğer tanıtıcı faaliyetlere mümkün olduğu ölçüde katılmalarının yanı sıra karşılıklı ticaret heyetleri ve işadamı ziyaretleri düzenlemeleri işin teşvik edeceklerdir.

Taraflardan her biri, kendi ülkesinde diğer Tarafın gerçekleştireceği milli sergi organizasyonlarını mümkün olduğu ölçüde kolaylaştıracaktır.

İşbu Anlaşma çerçevesinde ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin üzerinde mutabık kalman projelerin uygulanması, iki ülkenin ilgili özel sektör kuruluşları ve/veya kamu kurumlan arasında imzalanacak sözleşmeler veya diğer düzenlemeler temelinde gerçekleştirilecektir.

MADDE IV
ÖDEME YÖNTEMİ

İki ülke arasında mübadele edilecek mal ve hizmetlere ilişkin tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyo kanunları ve yönetmeliklere uygun olarak serbest konvertibiliteye sahip para birimleri üzerinden yapılacaktır.

MADDE V
GEÇİCİ İTHALAT

Taraflar, yürürlükte otan ulusal mevzuatlarına uygun olarak, fuarlar, sergiler, heyetler ve seminerler gibi ticari tanıtım Maliyetlerinde kullanılmak Üzere geçici olarak ithal edilen mal ve ekipmanların, ticari işlemlere tabi tutulmaması ve sergilendikten sonra tekrar ihraç edilmesi kaydıyla, gümrük vergileri ve diğer masraflardan muaf tutulması konusunda mutabık kalmışlardır.

MADDE VI
BİLGİ TEATİSİ

Taraflar, aralarındaki ikili ticareti artırmak ve çeşitlendirmek ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla özellikle ilgili mevzuatlarını ve ekonomik programlarına ilişkin bilgi teatisini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı kararlaştırmışlardır.

Taraflar ayrıca ticari ve ekonomik işbirliğine dair özel sektör işletmelerine ve kamu kurumları arasındaki temasları teşvik etme konusunda mutabık kalmışlardır.

MADDE VII
KARMA EKONOMİK KOMİSYON

Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için Bakanlar düzeyinde bir Türkiye-Güney Sudan Karma Ekonomik Komisyonunu (Komisyon) bu Anlaşma ile kurarlar.

Komisyon, bu Anlaşmanın yerme getirilmesini denetleyecek, İkili ticaretin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi ile bu çalışmalarda ortaya çıkabilecek zorlukların çözümü için gerekli teklifleri yapacaktır.

Komisyon, dönüşümlü olarak Türkiye ve Güney Sudan’da, Taraflardan birinin talebi üzerine toplanacaktır.

MADDE VIII
ULUSLARASIYÜKÜMLÜKLÜKLER VE ULUSAL MEVZUAT İLE UYGUNLUK

Bu Anlaşma çerçevesinde Taraflar arasındaki işbirliği, her iki ülkede yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecek ve Tarafların uluslararası yükümlülükleri ile uyumlu olacaktır.

Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, herhangi bir Tarafa, Anlaşmama imzalandığı tarihte yürürlükte olan mevzuatını değiştirme yükümlülüğü getirecek şekilde yorumlanamayacaktır.

MADDE IX
ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

Bu Anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanmasına ilişkin olarak Taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, makul olmayan bir gecikmeye mahal vermeksizin karşılıklı istişareler ve görüşmeler yoluyla dostane bir şekilde çözülecektir.

MADDE X
DÜZELTMELER

Bu Anlaşma üzerinde herhangi bir değişiklik ya da tadil diplomatik kanallardan yapılacak ve söz konusu değişiklik ya da tadil Tarafların söz konusu değişiklik ya da tadilin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal prosedürlerin tamamlandığına dair birbirlerine diplomatik kanallarla yaptığı son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

MADDE XI
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE GEÇERLİLİK

Bu Anlaşma, Tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal prosedürlerinin tamamlandığına dair birbirlerine diplomatik kanallarla yaptıkları son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma beş (5) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve İşbu Anlaşmanın XII. Maddesi uyarınca feshedilmediği takdirde, Anlaşmanın geçerliliği bir (1) yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenecektir.

MADDE XII
ANLAŞMANIN FESHİ

Taraflardan biri Anlaşmayı sona erdinne niyetini diğer Tarafa yazılı olarak altı (6) ay önce bildirmek kaydıyla İşbu Anlaşmayı feshedebilir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, Anlaşmanın sona ermesi İşbu Anlaşmanın maddeleri veya ona bağlı olarak akdedilmiş ayrı bir protokol, akit ya da anlaşma maddeleri ile başlatılan ve hâlihazırda devam eden tamamlanmamış faaliyet ve projeleri etkilemeyecektir.

Kendi Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilen aşağıdaki imza sahibi temsilciler tarafından İşbu Anlaşma Türkçe ve İngilizce dillerinde eşit derecede geçerli iki orijinal metin halinde imzalanmıştır. Metinlerin yorumlanmasında herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda İngilizce nüsha esas alınacaktır.

Ankara’da, 26 Nisan 2017 tarihinde düzenlenmiştir.

   Türkiye Cumhuriyeti                                   Güney Sudan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına                                                 Hükümeti Adına

   Nihat ZEYBEKCİ                                      Stephen Dhieu Dau Ayık             
   Ekonomi Bakanı                              Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.