Search
Close this search box.

Türkiye ile Macaristan – Yolcu ve Eşya Taşıma Anlaşması 5702

Kaydet
Please login

06.06.2022 Tarihli 31858 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5702

7 Kasım 2019 tarihinde Budapeşte’de imzalanan ve 7370 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli ” Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma“nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti bundan sonra “Akit Taraflar” olarak anılacaktır) İki ülke arasında karayoluyla gerçekleştirilen yolcu ve eşya taşımacılığının ve transit “trafiğin; karşılıklılık, işbirliği ve ortak menfaatler temelinde düzenlenmesi ve geliştirilmesi arzusu ile,

Aşağıda belirtilen konularda anlaşmıştır:

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLER

Madde 1

(1) Bu Anlaşma, transit olarak veya iki ülke arasında ya da bir üçüncü ülkeye/üçüncü – ülkeden; Akit Taraf ülkelerinden birinin topraklarında kayıtlı otobüs ile uluslararası yolcu : taşımacılığı ve Akit Taraf ülkelerinden birinin topraklarında kayıtlı taşıt ile eşya taşımacılığı faaliyetlerinde uygulanır.

(2) Bu Anlaşma, Akit Tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemez. Bu Anlaşma, Macaristan’ın bir Avrupa Birliği Üyesi Ülke olarak yükümlülüklerine halel getirmez ve söz konusu yükümlülüklere tabidir. Dolayısıyla, işbu Anlaşmanın hükümlerinin tümüne veya bir kısmına; bunları geçersiz ; kılmak, değiştirmek veya Macaristan’ın Avrupa Birliği’ne Giriş Anlaşması, Avrupa Birliği’ni kuran Anlaşmalar ile Avrupa Birliği’nin birincil ve ikincil kanunlarından doğan ‘ sorumluluklarını başka şekilde etkilemek amacıyla başvurulamaz veya yorumlanamaz.

Madde 2

Bu Anlaşma’da aşağıdaki terimler şu anlamları ifade eder:

(1) “taşımacı”:

Türkiye Cumhurİyeti’nin veya Macaristan’ın ilgili ulusal mevzuatına uygun olarak, kendi hesabına veya ücret karşılığı olarak; uluslararası karayoluyla yolcu ve/veya eşya taşımacılığı yapmaya yetkili kişi;

(2) “otobüs”:

Yolcu taşıyan ve mekanik olarak yürütülen, Akit Tarafların teknik şartlarına uygun, 9’dan (sürücü dahil) fazla kişi ve bagaj için römork taşımaya uygun karayolu aracı;

(3) “motorlu taşıt”:

Akit Taraflardan birinin topraklarında kayıtlı olan, Akit Tarafların teknik şartlarına uygun, eşya taşımacılığına uygun, refakatindeki römork veya yarı-römorku kapsayan taşımacının mülkiyeti olarak veya kiralama veya leasing sözleşmesi ile çalıştırdığı, mekanik olarak yürütülen karayolu aracı;

(4.1) “ikili taşımacılık”:

Dolu veya boş taşıtlarla Akit Taraflardan birinin topraklarında başlayıp, diğer Akit Taraf topraklarında son bulan taşımacılık faaliyeti;

(4.2) “transit taşımacılık”:

Akit Taraflardan birinde kayıtlı taşıtlarla yükleme/boşaltma olmaksızın diğer Akit Taraf şl toprakları üzerinden geçerek yapılan taşımacılık faaliyeti;

(4.3) “üçüncü ülke taşımacılığı”:

Akit Taraflardan birinin topraklarında yerleşik bulunan bir taşımacının, yerleşik olmadığı üçüncü bir ülkenin topraklarından diğer Akit Taraf topraklarına yaptığı taşıma, veya diğer 1 Akit Taraf topraklarında yerleşik olan taşımacının, Akit Taraflardan birinin topraklarından yerleşik olmadığı bir üçüncü ülke topraklarına yaptığı taşıma;

(5) “kabotaj”:

Yolcuların veya eşyanın bir Akit Taraf topraklarında kayıtlı otobüs veya taşıt tarafından, p diğer Akit Taraf toprakları içinde bulunan kalkış noktası ile varış noktası arasında taşınması;

(6) “otobüs ile transit yolcu taşımacılığı”:

Bir Akit Taraf topraklarında kayıtlı otobüs ile, yolcuların indirme/bindirme yapılmaksızın diğer Akit Taraf toprakları üzerinden taşınması;

(7) “düzenli yolcu taşımacılığı”:

Yolcuların; yalnızca önceden belirlenmiş duraklarda inebildiği veya binebildiği şekilde, Ş belirli sıklıkta, önceden belirlenmiş güzergahta ve verilen zaman çizelgesi ile ücret tarifesine göre herhangi bir Akit Tarafta kayıtlı otobüsle taşınması;

(8) “arızi yolcu taşımacılığı”:

Düzenli yolcu taşımacılığı kategorisine girmeyen yolcuların herhangi bir Akit Tarafta kayıtlı otobüsle taşınması.

II. YOLCU TAŞIMACILIĞI

Madde 3

(1) Düzenli yolcu taşımacılığı servisleri; kalkış, varış ve transit ülkesinin yetkili ; makamları tarafından verilen izin belgesi sistemine tabidir.

(2) Bu Maddenin birinci paragrafında belirtilen izin belgesi başvurusu, taşımacının yerleşik olduğu ülkenin yetkili makamlarına yapılmalıdır. Eğer yerleşik olunan ülkenin yetkili makamları başvuruyu onaylarsa, izin belgesi ev sahibi ülkenin yetkili makamlarına iletilir.

İzin belgelerine yönelik başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:

(2.1) başvuru sahibi taşımacının adı ve soyadı veya taşımacı firmanın adı ve merkezi,

(2.2) taşıma türü,

(2.3) izin belgesinin geçerlilik süresi,

(2.4) faaliyet süresi ve öngörülen sefer sıklığı,

(2.5) kesin güzergah, duraklar (yolcu indirme ve bindirme durakları, dinlenme yerleri, sınır geçiş noktaları),

(2.6) kilometre bazında güzergah uzunluğu: varış yeri ve dönüş arası,

(2.7) günlük güzergah uzunluğu,

(2.8) sürücülerin sürüş ve dinlenme süreleri,

(2.9) otobüslerin zaman çizelgesi,

(2.10) yolcu taşımacılığı ücretleri (tarife çizelgesi) ve seyahat koşulları.

Akit Taraf topraklarındaki düzenli transit yolcu taşımacılığı için izin belgeleri, toprakları transit taşımacılık için kullanılan Akit Tarafın yetkili makamları tarafından verilir.

Düzenli transit yolcu taşımacılığına yönelik izin belgesi başvurusu, bu Maddenin bu paragrafının (2.1), (2.2), (2.3), (2.5) ve (2.9) sayılı alt paragraflarında sıralanan bilgiler ile taşıma faaliyetinin gerçekleştiği ülkelerden alman izin belgelerinin örneklerini içerir.

(3) İzin belgesi, Akit Tarafların yetkili makamlarının ortak kararıyla verilir.

Bir izin belgesinin verilmesi veya reddi kararı, beklenmedik koşullar olmaması halinde, Akit Tarafların yetkili makamları tarafından, izin belgesi başvurusunun yerleşik bulunan ülkenin yetkili makamlarından alındığı günden itibaren 90 gün içerisinde verilir.

Beklenmedik koşullar olması durumunda, söz konusu son başvuru tarihi değiştirilebilir ve bu konuda yetkili makamlar birbirlerini bilgilendirir.

Bu Maddenin birinci paragrafında belirtilen izin belgesi en fazla beş yıl süreyle geçerlidir. : Düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışma koşullarını düzenler.

(4) Çalışma koşullarında değişiklik ve servisin iptaline ilişkin hususlar bu Maddenin 2. ve 3. paragraflarına uygun olarak belirlenir.

Servis için talep olmaması halinde taşımacı, izin belgelerini veren yetkili makamlar ile müşterileri bu Anlaşmanın 12. Maddesi, 2. paragrafı uyarınca kurulan Karma Komisyon tarafınca belirlenen süre içerisinde bilgilendirerek servisi iptal edebilir.

Madde 4

Arızi yolcu taşımacılığı faaliyetleri, Otobüs ve Otokarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması (INTERBUS Anlaşması)’na tabidir.

Madde 5

(1) Madde 3 ve Madde 4’te belirtilen taşıma izinleri kişiseldir ve başka taşımacılara î devredilemez.

(2) Kabotaj hizmetleri yasaktır. Aynı taşımacı tarafından yalnızca belli bir yere götürülen bir grup yolcu için düzenlenen yerel seyahatler; kontrol dokümanında belirtilmesi halinde, kabotaj olarak addedilmez.

(3) Madde 3 ve Madde 4’te belirtilen yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan arızalı otobüsün yerine geçen bir otobüs için izin belgesi gerekmez.

III. EŞYA TAŞIMACILIĞI

Madde 6

(1) Akit Tarafların toprakları arasında veya bu topraklar üzerinden transit olarak ve üçüncü ülkelere ülkelerden yapılan eşya taşımacılığı, Akit Tarafların yetkili makamları tarafından verilen geçiş belgeleri kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Akit Tarafların yetkili kurumlan geçiş belgelerinin türünü ve sayısını, basım sırasını ve kullanım süresini bu Anlaşma’ya göre kurulan Karma Komisyon yoluyla belirler.

(3) Teati yoluyla alman geçiş belgesi, taşımacının yerleşik olduğu ülkenin yetkili makamları tarafından taşımacıya verilir. Geçiş belgesi, sadece adına belge düzenlenen taşımacı tarafından kullanılabilir, ayrıca geçiş belgesi kişiseldir ve başka taşımacılara devredilemez.

(4) Geçiş belgesi her bir motorlu taşıt için verilir, motorlu bir taşıta verilen geçiş belgesi motorlu taşıta bağlı römork veya yarı-römork için de geçerlidir. Geçiş belgesi, yüklü veya boş bir taşıtın bir gidiş ve dönüş seferi için verilir.

(5) Geçiş belgeleri, diğer Akit Taraf topraklarında taşıma faaliyeti gerçekleştirilirken taşıt içinde bulundurulur ve yetkili makamın talebi üzerine ibraz edilir.

(6) Geçiş belgeleri mevcut takvim yılında geçerlidir, ayrıca bir sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar kullanılabilir.

(7) Kabotaj taşımasına sadece ev sahibi ülkenin yetkili makamının özel yetki belgesi ile izin verilir.

Madde 7

(1) Aşağıda belirtilen taşıma faaliyetleri, Akit Taraf topraklarında geçiş belgesiz yapılabilir:

1.1. tanıtım ve eğitim amaçlı eşyaların taşınması (örneğin fuar veya sergilerde > sunulmak üzere),

1.2. tiyatro, müzikal veya sinema amaçlı; spor organizasyonları, sirkler, sergiler veya fuarlar veya radyo veya televizyon yayınları veya sinema filmi yapımına yönelik ekipman ve aksesuarların taşınması; bunların yanısıra prodüksiyonla ilgili hayvanların taşınması,

1.3. hasarlı veya bozuk motorlu taşıtların dönüşü, arızalı tamirat taşıtlarının gidişi,

1.4. cenaze kalıntılarının ayaklı vazoda veya tabutlarda taşınması,

1.5. insani gönderiler ve tıbbi malzemeler,

1.6. taşınabilir mülkün yerleşme amaçlı taşınması,

1.7. posta taşımacılığı,

1.8. sanatsal eşya ve çalışmaların taşınması,

1.9. yolcu taşıyan otobüslerin römorklarındaki bagajların taşınması,

1.10. akit taraflardan birinde yerleşik taşımacılar için yurtdışından alman otobüs veya motorlu taşıtların transit olarak ilk boş seferleri.

(2) Bu Madde’de belirtilen taşıma faaliyetlerine yönelik olarak, sürücü yukarıdaki taşıma türlerinden birinin söz konusu olduğunu açık bir biçimde gösteren tüm evrak ve belgeleri bulundurmak zorundadır.

IV. GENEL HÜKÜMLER

Madde 8

(1) Akit Tarafların taşımacıları, diğer Akit Tarafın topraklarında gerçekleştirilen yolcu veya eşya taşımacılığı faaliyeti sırasında ilgili ulusal mevzuata uymakla yükümlüdür.

(2) Bu Anlaşma’nın veya diğer Akit Tarafın ulusal mevzuatının herhangi bir hükmü, Akit Taraflardan birinde yerleşik taşımacı tarafından ihlal edilirse, hükümlerin ihlalinin gerçekleştiği Akit Tarafın yetkili makamları, kendi yasal işlemlerini yürütmenin yanısıra, taşımacının yerleşik olduğu ve kendi ulusal mevzuatı uyarınca gerekli adımları atacak olan Akit Tarafın yetkili makamlarını bilgilendirir.

(3) Akit Tarafların yetkili makamları bu Maddenin (2). paragrafı gereğince uygulanan yaptırımlar hakkında birbirlerini bilgilendirir.

Madde 9

(1) Ağırlık ve boyut sınırlarına ilişkin olarak, Akit Tarafların yetkili makamları, eşya taşımacılığı geçiş belgesi olan diğer Akit Tarafın taşıtlarına, kendi topraklarındaki taşıtlara uyguladığından daha kısıtlayıcı kurallar koymayacağını taahhüt eder.

(2) Şayet taşıtın veya yükünün ağırlık ve boyutları, diğer Akit Tarafta müsaade edilen azami sınırları aşarsa, taşıma faaliyeti gerçekleşmeden önce anılan Akit Tarafın yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmalıdır.

(3) Diğer Akit Taraf topraklarında tehlikeli mal taşımacılığı, gerekli görülüyorsa, ulusal mevzuata uygun olarak söz konusu Akit Tarafın yetkili makamları tarafından verilen özel izin belgesi gerektirir.

(4) Bu Maddenin (2). ve (3). paragraflarında belirtilen özel izin belgelerine ilişkin olarak, yetkili makamlar taşıma faaliyetine sınırlamalar getirebilir veya önceden belirlenmiş taşıma güzergahının ve karayolu sınır geçişi noktasının kullanımını zorunlu tutabilir.

Madde 10

(1) Taşımacı, diğer Akit Tarafın topraklarına girerken, yetkili makamların talebi üzerine, diğer taraflara yapılan zararı karşılayan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasının geçerliliğini doğrulayan dokümanları ibraz eder.

(2) Bir otobüs veya motorlu taşıt, bu Maddenin (1). paragrafında adı geçen dokümanlara sahip değilse, taşımacı diğer Akit Tarafın topraklarına girerken, ev sahibi (ilkenin yürürlükteki ulusal mevzuatı uyarınca üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasını işletir.

Madde 11

(1) Her iki Akit Taraf da diğer Akit Taraf topraklarında kayıtlı bir taşıttan kendi toprakları dışında geçici olarak yaptığı taşıma faaliyeti için- aşağıdakiler hariç olmak üzere – ithalat veya ihracat vergisi almaz veya ücret (gümrük vergisi dahil) tahsil etmez:

a. Karayolu ağı alt yapısı için alınan ücretler (karayolu ve köprü ücretleri gibi),

b. Taşıtın ağırlık, boyut veya dingil ağırlığının, yüklü veya yüksüz olarak, akit Tarafların ulusal mevzuatında tanımlanan sınırları aşması halinde alman ücretler.

(2) Taşıtın standart yakıt deposundaki yakıt ve yağlar ile taşıtın tamiratı için yedek parka ve aletler, ev sahibi ülkenin topraklarındaki ithal vergilerden muaftır.

(3) Bu Anlaşma kapsamında uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunan ve seyir sırasında arızalanan motorlu taşıtın veya otobüsün tamiri amacıyla, Akit Taraflardan birinin topraklarına geçici olarak ithal edilen yedek parçalar ve aletler, gümrük makamlarının nezareti altında taşımacının sorumluluğunda ihraç veya imha edilir.

(4) Bu Anlaşmanın Madde 1, 2. paragrafı uyarınca, bu Anlaşma kapsamındaki taşımalara ilişkin olarak; Macaristan Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan gümrük mevzuatı ile bu mevzuatta yer alan prosedürler ve kurallar uyarınca, gümrük vergileri ve harçlarına, ithal ve ihraç kısıtlamalarına ve yasaklardan istisnalara muafiyet ve imtiyazlar verir.

Madde 12

(1) Bu Anlaşma’nın uygulanması için yetkili makamlar:

– Türkiye Cumhuriyeti adına: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü.

– Macaristan adına: Ulaştırmadan sorumlu Bakanlık ile karayolu taşımacılığından sorumlu diğer ilgili makamlar. .
Taraflar, yetkili makam değişikliğine ilişkin olarak birbirlerini bilgilendirir. Akit Tarafların yetkili otoriteleri bu Anlaşma’nın uygulanması için gerekli tüm adımlan atmakla yükümlüdür ve bu Anlaşma’nın uygulanmasını etkileyecek herhangi faydalı bir bilgiye veya karayolu taşımacılığı alanındaki ulusal mevzuattaki herhangi bir değişikliğe ilişkin olarak birbirlerini bilgilendirir.
(2) Yetkili makamlar bu Anlaşmanın uygulanması ve Akit Taraflar arasında karayolu taşımacılığı alanındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak; güvenlik, çevrenin korunması, taşıt ekibi, teknik konular ve karayolu taşımacılığı alanındaki işletmelerin teşviki, karşılıklı işbirliği ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hususlar dahil olmak üzere, tüm konuların görüşülmesi amacıyla bir Karma Komisyon kurar. Karma Komisyon toplantıları herhangi bir Akit Tarafın talebi üzerine dönüşümlü olarak Akit Tarafların topraklarında yapılır.

V. SON HÜKÜMLER

Madde 13

(1) Bu Anlaşma, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal yasal prosedürlerin tamamlandığına dair Akit Tarafların diplomatik kanallardan birbirlerini bilgilendirdiği son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Anlaşma, Akit Taraflardan birinin diplomatik kanallardan yazılı bir fesih bildirimi olmadıkça yürürlükte kalır. Bu durumda, Anlaşmanın feshi, diğer Akit Tarafın yukarıda bahsedilen fesih bildirimini aldıktan altı ay sonra gerçekleşir.

(3) Bu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Türkiye Cumhuriyeti ve Macar Halk Cumhuriyeti arasında 14 Eylül 1968 tarihinde Budapeşte’de imzalanan ve 21 Haziran 1976 tarihinde Budapeşte’de tadil edilen Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma geçersiz sayılır ve hükümsüz kalır.

Bu Anlaşma, tam salahiyetli kılınan ve aşağıda imzaları bulunan murahhaslar tarafından imza edilmiştir.

07/11/2019 tarihinde Budapeşte’de iki orijinal nüsha halinde, Türkçe, Macarca ve İngilizce dillerinde tüm metinler aynı derecede geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.

Anlaşma’nın yorumlanmasından kaynaklanacak ihtilaf veya görüş ayrılıklarında İngilizce metin geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına;

Mehmet Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Macaristan Hükümeti Adına;

Prof. Dr. Lâszlö PALKOVICS
Yenilik ve Teknoloji Bakanı

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top