Search
Close this search box.

Ukraynanın Ankara Büyükelçiliği Notası (ACELE)

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-18723479-240-
Konu : Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Notası ACELE

20.04.2022 / 73989471
DAĞITIM YERLERİNE

Dışişleri Bakanlığından alınan 8/4/2022 tarihli ve 00073683100 barkotlu yazıda özetle, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ da, Ukrayna’daki mevcut durum nedeniyle ülkelerine dönüş yapamayan Ukrayna’ya ait konteynerler gemileri ve yüklerinin gümrüklerimizde 45 günden daha fazla kalmalarına izin verilmesi hususunda yardım talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak. Gümrük Kanunun 46. maddesinin 2. fıkrası: “2. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler;
(a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırk beş gün,

(b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün, İçinde tamamlanır.” hükmünü amir olup,

Gümrük Yönetmeliğinin “süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;
(1) Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez.

(2) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir.” hükmü;
Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında: “Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreler ilgilinin doğrudan veya mutat haberleşme araçları ile kanuni süre veya verilen ek sürenin bitiminden önce yazılı başvurusu üzerine gümrük müdürlüklerince uzatılır. Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde, bu talebin gerekçesinin belirtilmesi şarttır.” hükmü;

Gümrük Genel Tebliği’nin (Süre Değişimi) Seri No: 2’nin “Süre uzatım taleplerinin değerlendirilmesi” başlıklı 2 nci maddesinde: “MADDE 2 – (1) Yukarıda bahsi geçen sürelere ilaveten, ilgilinin yazılı başvurusu üzerine;

a) Otuz güne kadar gerekçe aranılmaksızın,

b) Otuz günü aşan ek süre talepleri için ise gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması şartıyla, Gümrük Müdürlüklerince uzatılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak söz konusu gemi ve yüklerin Ukrayna’ya ait olduğunun teyit edilmesi suretiyle yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top