image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-16934678-724.01.02-
Konu : İngiltere STA

29.11.2021 / 69542845
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki ithalatta ibraz edilen menşe beyanlarının şekil ve içerik yönünden geçerliliğine ilişkin olarak ithalatçılar tarafından;

– fatura üzerine yapılan menşe beyanlarının çok büyük bir kısmında isim, unvan ve imzanın bulunmadığı ve İngiltere`deki ihracatçılardan yapılan bu yöndeki talebe karşılık “sistemsel olarak bu şekilde belge düzenlenebildiği ve durumun Anlaşmaya uygun olduğunun belirtildiği” ifade edilerek, bu bilgilerin aranıp-aranmayacağı ve

– fatura üzerine yapılan menşe beyanlarında metindeki ilgili boşluğa Anlaşmada öngörülen EORI numarasının girilmediği, söz konusu EORI numarasının faturanın firmaya ait isim, iletişim gibi başka bilgilerin yer aldığı diğer bölümlerinde belirtildiği dile getirilerek, bu durumun Anlaşmaya uygun olup olmadığı sorulmaktadır.

Bu kapsamda, İngiliz muhataplarımız ile de yapılan görüşmeler neticesinde;

30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15.03.2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin” 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası (b) bendine göre, menşe beyanının ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan ve herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilmektedir. Bu çerçevede, orijinal imza taşımayan ancak elektronik olarak imzalanan veya herhangi bir imza imajı içermeyip EORI numarasının belirtildiği menşe beyanlarının kabulünde bir engel bulunmamaktadır.

– İngiliz ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanlarının metninde ilgili alana EORI numarasının girilmesi zorunlu olup, EORI numarasının bu şekilde girildiği hallerde menşe beyanlarının imzalı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda, EORI numarasının menşe beyanı metnindeki ilgili alanda belirtilmediği, söz konusu alan dışında faturanın herhangi bir yerinde belirtilmiş olduğu menşe beyanlarının kabul edilmemesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gümrük idarelerimizce yukarıda belirtilen çerçevede işlem gerçekleştirilmesinin sağlanması hususunda gereğini arz/rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Gereği)
Gümrükler Genel Müdürlüğü (Bilgi

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

EORI (Economic Operators Registration and Identification Number)

EORI Avrupa Birliği (AB) Transit El Kitabı

image_pdfimage_print