T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-94997749-010.06.01-
Konu : Genelge

03.01.2022 / 70604630
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2022/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 31/12/2021 tarihli ve 31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu minvalde, anılan Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde takip edilecek usul ve esaslara dair hazırlanan Genelgeler ekte yer almaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1- Genelge 2022-21
2- Genelge-2021-22

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ’NE (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/21) AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı,31/12/2021 tarihli ve 31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Ticari kalite denetimlerinin kapsamı

MADDE 2- (1) Ticari kalite denetimlerinin kapsamı, Bakanlık tarafından belirlenerek Tebliğin ekli listelerinde yer verilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) dâhilindeki ürünlerden ibarettir.

(2) GTİP olarak Tebliğin ekli listelerinde belirtilmekle birlikte söz konusu eklerde yer alan teknik düzenlemeler kapsamına girmeyen ürünler, kapsam dışı olarak değerlendirilir. Ham (lampant) zeytinyağının ihracatına izin verilmez.

Standart dışı ihracat izni

MADDE 3- (1) Tebliğin 8 inci maddesi kapsamındaki uygulamalarda, standart dışı ihracat izin işlemleri, “ön izin” ve “denetim” olarak iki aşamalı şekilde yürütülür.

(2) Genel Müdürlükten alınacak ön iznin geçerlik süresi ve kapsamı (ihraç edilecek ürün miktarı, ürünün özellikleri vb.) dâhilinde ürün bir veya birden çok parti halinde ve farklı Denetim Birimlerine müracaat edilmek suretiyle ihraç edilebilir.

(3) Standart dışı ihracat ön izin başvuruları Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’te yer alan “standart dışı ön izin” bölümünden ürün bazında yapılır. TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında EK-1 Başvuru Formu ve eki belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru tarihini takip eden en geç 1 iş günü içinde
TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir ve firma tarafından ilgili Denetim Birimine sunulur.

(4) Ön izin başvuruları, sırasıyla ilgili Denetim Birimi, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından, firmanın beyan ettiği bilgi ve belgeler çerçevesinde TAREKS üzerinden değerlendirilir.

(5) Genel Müdürlük tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonucunda, ürünlerin standart dışı olarak ihraç edilebileceğinin tespit edilmesi durumunda, TAREKS vasıtası ile ön izin numarası oluşturulur.

(6) Genel Müdürlükten alınacak ön izin kapsamında ihraç edilecek her standart dışı ürün partisi için denetime en uygun Denetim Birimine TAREKS üzerinden denetim başvurusu yapılması gerekir.

(7) Denetim başvurusu esnasında ürünün standart dışı olduğu belirtilerek ürüne ilişkin ön izin numarası, proforma fatura veya fatura ve gerekli diğer veriler sisteme kaydedilir. TAREKS’te firma adına kayıtlı birden çok ön izin numarası bulunması durumunda, firma tarafından ihracata konu ön izin numarasının seçilmesi gerekir.

(8)Bitkisel yemeklik yağlarla ilgili Standart dışı başvurularında bu ürünlerde dış pazarlardaki rekabet gücümüzün olumsuz etkilenmemesini teminen tağşişli olduğu tespit edilen ürünlerin Standart Dışı başvurusu kabul edilmez.

(9) Standart dışı turunçgil ihracatına, dış pazarlarda rekabet gücümüzü ve alıcı ülke tüketicilerinin tercihlerini olumsuz etkilememek üzere, ancak asgari kalite şartlarını sağlayacak şekilde izin verilir. Bu kapsamdaki denetimlerde, başvuru konusu ürünlerin yapraksız, sapsız, boylanmış ve sınıflandırılmış olması şartı aranır.

(10) Standart dışı turunçgil ihracatında paketleme tesisinde mumlama ve koruyucu veya diğer maksatlarla herhangi bir kimyevi işleme tabi tutulmadan standart dışı olarak ihracatı öngörülen turunçgil meyveleri ile işlenmiş ürünler birbirine karıştırılamaz. Ayrıca işlenmemiş turunçgil meyvelerinin açık veya kapalı ambalajlar ya da tüketici ambalajları dışında
dökme halinde ihracına müsaade edilmez.

Standart dışı ithalat izni

MADDE 4- (1) Tebliğin 8 inci maddesi kapsamındaki standart dışı ithalat izin başvuruları EK2 Başvuru Formu ve eki belgelerle birlikte ilgili Denetim Birimine ürün bazında yapılır. Standart dışı ithalat izni sadece ithalatçı firmanın söz konusu ürünü doğrudan tüketicinin kullanımına sunmayacağı, hiçbir şekilde iç piyasaya sürmeyeceği ve bu ürünü kullanarak elde edeceği nihai ürünü DİR kapsamında ihraç edeceği taahhüdü çerçevesinde verilir.

(2) Başvurular sırasıyla ilgili Denetim Birimi, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından, firmanın beyan ettiği bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından yapılacak nihai değerlendirmenin sonucu ilgili Bölge Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

(4) Başvurunun sonucu firmaya bildirilmek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili Denetim Birimine yazılı olarak iletilir.

(5) Daha önce yapılan fiili denetim sonuçlarına göre ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen ürünler için standart dışı ithalat denetimi başvurusu yapılması durumunda, söz konusu başvuru yeniden fiili denetim yapılmaksızın sonuçlandırılabilir.

(6) İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarını karşılamayan ürünlerin standart dışı ithalatına izin verilmez.

(7) Bitkisel yemeklik yağlarla ilgili standart dışı başvurularında, tüketicilerin korunmasını ve yanıltılmasının önlenmesini teminen tağşişli olduğu tespit edilen ürünlerin Standart Dışı başvurusu kabul edilmez.

Denetim başvurusu

MADDE 5- (1) Ticari kalite denetimine konu ürünlerin denetim başvurusu, Tebliğde belirtilen şekilde TAREKS üzerinden yapılır.

(2) Defne yağının ihraç aşamasındaki ikinci denetimi için firma tarafından ilgili Denetim Birimine yazılı olarak başvurulması gerekir. Bal ikinci denetimi için ise TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

Numune alma işlemleri

MADDE 6- (1) Ticari kalite denetimleri kapsamında, Tebliğin ekli listelerinde yer alan ürünlerden numune alımı işlemlerinde ürünün niteliğine göre ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen esaslar dikkate alınır.

(2) Numuneler uygun ambalajlara konularak üzerlerine Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş Numune Kartı ve Ticaret Bakanlığı mührü takılır. Ticaret Denetmeni tarafından bu numunelerin ilgili laboratuvara gönderilmesi sağlanır. Söz konusu numuneler laboratuvara Denetim Biriminde görevli bir personel tarafından imza karşılığı teslim edilebilir veya bedeli ilgili firma tarafından karşılanmak üzere anlaşmalı kargo şirketi ile gönderilebilir.

(3) İthalata konu ürünlerden numune alımı sonrasında 2 nüsha İthalatta Numune Alma Tutanağı (EK-3) düzenlenir. Düzenlenen tutanakların bir nüshası firmaya teslim edilir, bir nüshası Denetim Biriminde saklanır. İhtiyaç halinde tutanak sayısı artırılabilir.

(4) Tebliğin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan yemeklik yağların dökme olarak ihraç edilecek olması durumunda, numune alınarak tanklar mühürlenir ve analiz sonucunun uygun olması durumunda mühür açılarak yükleme yapılır. Zeytinyağı ihracatına ilişkin denetimlerde, cam dışında malzemeden üretilmiş şişelerin özel üretim ve el yapımı olduğuna dair bir belgenin, faturanın veya sertifikanın tevsiki veya şişelerde el yapımı “hand made” ibaresinin görülmesi durumunda ve ihracatçı firmanın talep etmesi halinde, numune alımı esnasında ürünler firma tarafından sağlanacak kaplara alınarak el yapımı şişeler ihracatçı firma yetkilisine teslim edilir.

(5) Analizin Genel Müdürlükçe yetkilendirilen laboratuvarlarda (EK-4) veya firma tercihi doğrultusunda TS EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip bir laboratuvarda yaptırılacak olması halinde, numune alımı sonrasında 3 nüsha tutanak (Ek-6) düzenlenir ve tutanağın bir nüshası ilgili laboratuvara iletilmek üzere firmaya teslim edilir.

(6) Denetim esnasında numune alınması gerekmeyen ürünlerden, denetim sonucunun olumsuz olması ve firmanın sonuca itiraz etmesi durumunda tüm partiyi temsil edecek miktarda ambalaj, numune olarak alınır ve Tebliğin 22 ve 23 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

(7) Numunelerin firmalar tarafından teslim alınması esastır. Tebliğde belirtilen zaman zarfında geri alınmayan numunelerden; tüketime uygun olanlar Valilik ile koordinasyon halinde, sosyal amaçlı hizmet veren kamuya bağlı veya kamunun yönetiminde bulunan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak verilir, tüketime uygun olmayanlar ise usulüne
uygun olarak imha edilir.

(8) Denetim Birimlerinde/Laboratuvarlarda bulunan numunelerin niteliğinin bozulması (böceklenme, kurtlanma vb.) veya depolama alanı yetersizliği nedeniyle ilgili firmalar ile temas kurularak numunelerin Tebliğde belirtilen süreden önce alınması talep edilebilir. Firmaya tanınan sürede numunelerin alınmaması durumunda ilgili ürünler usulüne uygun
olarak imha edilir.

Bakanlık laboratuvarlarında yapılacak analizler

MADDE 7- (1) Ticari kalite denetimleri esnasında alınan numuneler, laboratuvar analizinin gerektiği durumlarda, Ticaret Denetmeni tarafından numunenin alındığı yere en yakın Laboratuvar Müdürlüğünce analize tabi tutulur. Analizlerin bu laboratuvarda /laboratuvarlarda yapılmasının mümkün olmaması halinde, analiz işlemleri ilgili Bölge 
Müdürlüklerinin eşgüdümü ile sonuçlandırılır.

(2) Analiz işlemlerinin başlatılabilmesi için, numuneyi alan Ticaret Denetmeni tarafından analizin yapılacağı Laboratuvara TAREKS üzerinden iş ataması yapılır. Söz konusu Laboratuvar tarafından yapılan analizin sonucu TAREKS üzerinden ilgili Ticaret Denetmenine iletilir ve denetim buna göre sonuçlandırılır.

(3) Ticari kalite denetimleri kapsamında laboratuvar hizmeti gerektiren ürünlerden bir defada kontrole sunulan ve çeşidi, markası, türü ve/veya boyu ve/veya sınıfı aynı olup, ambalaj çeşidi ve/veya ağırlıkları farklı olan ürünler tek bir başvuru şeklinde değerlendirilir ve laboratuvar analizleri buna göre ücretlendirilir.

(4) Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilecek olan kuru kayısı ürününün içermesi gereken azami kükürt dioksit miktarı 2000 ppm’dir. İhracat denetimi başvurusu sonucu fiili denetime düşen ihraç partileri %100 teste tabi tutulur ve laboratuvar analizi sonucunda 2000 ppm’in üzerinde çıkan kuru kayısı partilerinin AB ülkelerine ihracatına izin verilmez. Sınıflandırılan firmaların kuru kayısı partileri fiili denetime düşmediği durumlarda da kükürt dioksit analizlerinin bizzat firma tarafından yapılıp analiz sonuç raporunun TAREKS’e yüklenmesi gerekir. Fiili denetimler esnasında alınan numunelerin, özellikle renk yönünden tüm partiyi temsil edecek şekilde olması gerekir.

(5) Irak ve Suriye pazarına yönelik zeytinyağı ve ayçiçek yağı ihracatında sterol analizi yapılır.

Bakanlık dışı laboratuvarlarda yapılacak analizler

MADDE 8- (1) Tebliğin ekli listelerinde yer alan ürünlerden bazıları için gerekli analizler, Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda veya firmanın tercihi doğrultusunda TS EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlarda yaptırılabilir.

(2) Bakanlık, gerekli görülmesi halinde, Tebliğ kapsamı ürün ve ürün grupları için öngörülen kimyasal ve/veya fiziksel analizleri yapmak üzere Bakanlık laboratuvarları dışında laboratuvar yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlar için akreditasyon şartı aranmaz.

(3) Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında yapılacak laboratuvar yetkilendirmelerini belirleyeceği politikalar kapsamında yalnızca belli laboratuvarlarla veya ürünlerle sınırlandırma hakkını saklı tutar.

(4) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak sonucunu bir raporla tespit eder ve başvuru sahibi firmaya iletir. Rapor ticari kalite denetimlerinde değerlendirilmek üzere firma tarafından TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir. Bal denetiminde Doğal Arı Balı Analiz Belgesi’nin yanı sıra Ek-5 Doğal Arı Balı Üretim-İhracat Beyan Formu’nun da TAREKS’e elektronik ortamda yüklenmesi gerekir. Denetim, laboratuvar analizinin neticesine göre sonuçlandırılır.

(5) İhracata konu bal partilerinin analizi sonucunda düzenlenen Doğal Arı Balı Analiz Belgesi ile Doğal Arı Balı Üretimİhracat Beyan Formu ayrıca, ilgili Denetim Birimine, İhracatçı Birliğine ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğüne laboratuvar tarafından gönderilir.

(6) Çam ballarına yönelik Doğal Arı Balı Analiz Belgesi için yapılan testler kapsamında C4 ve C13 analizleri yapılır, ancak bu analizlerin sonucuna uygunluk aranmaz. Diğer taraftan, tağşiş şüphesi olması halinde bu durum analizleri yapan laboratuvar tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Bu durumda, ilgili partinin ihracına izin verilmez.

(7) Gerekli görülmesi halinde, yetkilendirilmiş laboratuvarlarda veya TS EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlarda analizi yapılan ürünler için Bakanlık laboratuvarlarında tekrar analiz yapılabilir. Bu durumda, Bakanlık laboratuvarında yapılan analiz geçerli sayılır.

(8) Özel bir talimat bulunmadığı hallerde, Tebliğ kapsamı ürün ve ürün grupları için Bakanlık internet sitesinde yayımlanan analizlerin, ilgili deney metotları çerçevesinde yapılarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlar veya TS EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporlarında,
Bakanlık internet sitesinde yayımlanan analiz parametrelerinin tamamının yer almaması, analizin ilgili deney metodu ile yapılmaması veya Tebliğ’in Ek-5’inde yer alan Laboratuvar Taahhütname Formu’nun doldurulmaması halinde, rapor geçersiz sayılır ve parti reddedilir.

(9) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar veya TS EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar tarafından düzenlenen ve firma tarafından TAREKS’e yüklenen analiz raporunun geçerliliği ve/veya laboratuvarın akreditasyon kapsamı konusunda tereddüt oluşması halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili laboratuvar veya Türk Akreditasyon Kurumu nezdinde araştırma ve inceleme yapılabilir. Bu durumun ortaya çıkması halinde, Genel Müdürlük gelişmelere dair ivedilikle bilgilendirilir.

İhracatta denetim yeri

MADDE 9- (1) İhracatta ticari kalite denetimine konu ürünlerin kontrolü, TAREKS’te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en geç 24 saat içerisinde depo, antrepo, liman veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında, Tebliğde belirtilen şekilde yapılır. Nakil vasıtası üzerinde denetim yapılmaz.

Bal ve defne yağı denetiminin ikinci aşaması

MADDE 10- (1) Ambalajların değiştirilip değiştirilmediğini kontrol amacıyla, Doğal Arı Balı Analiz Belgesi düzenlenmiş bal partileri Ticaret Denetmenleri tarafından gümrük aşamasında ikinci kez denetlenir. İkinci denetime ilişkin başvuru ve onaylama işlemleri TAREKS üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilir.

(2) Defne yağı partilerinin nakil vasıtalarına yüklenmesine, Ticaret Denetmeni tarafından nezaret edilir. Yükleme işlemi bittikten sonra nakil vasıtası geçici olarak mühürlenir ve ilgili gümrük sahasına bu şekilde gönderilmesi sağlanır.

(3) Nakil vasıtasına yükleme ya da gümrük aşamasında denetime konu olan ürünün, denetimi yapan ilk Denetim Biriminin görev alanı dışında bir yerde (gümrük idaresi vb.) olması halinde, denetimin yapılacağı en yakın Denetim Biriminden Ticaret Denetmenleri görevlendirilebilir.

(4) Nakil vasıtasına yükleme ya da gümrük aşamasında yapılan denetim sonucunun uygunsuz olması halinde, ürünün ihracına izin verilmez ve bu durum ilgili gümrük idaresine ve firmaya yazıyla ayrıca bildirilir.

İhraç partisinin geri çevrilmesi

MADDE 11- (1) Tebliğin 16 ncı maddesi uyarınca geri çevrilen ihraç partilerine ait başvurular TAREKS üzerinden “geri çevirme” seçeneği işaretlenerek sonuçlandırılır.

(2) Geri çevrildikten sonra ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilen ürünler için TAREKS üzerinden yeniden başvuru yapılması gerekir. Söz konusu başvuru geri çevirme işleminden en az 12 saat sonra yapılabilir.

İade edilen ürün

MADDE 12- (1) İthal edildikten sonra iade edilmek istenen ürünler için, söz konusu ürünlere yönelik daha önce alınan TAREKS referans numarası beyan edilmek suretiyle TAREKS üzerinden ilgili Denetim Birimine başvuru yapılması gerekir.

(2) Başvuru sırasında, ithalata esas TAREKS referans numarasının beyan edilmemesi ya da başvurunun iade edilecek ürün kapsamında olduğunun sonradan anlaşılması halinde, TAREKS’te geri çevirme işlemi uygulanır. Bu durumda, TAREKS üzerinden yeni başvuru yapılması gerekir.

(3) Başvuru sırasında, ürünü Türkiye’ye ihraç eden firmanın iade konusu ürünü geri alacağına dair yazı ve tercümesi TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir. TAREKS’e elektronik olarak yüklenen bilgi ve belgeler, talep edilmesi halinde ilgili Denetim Birimine sunulur.

(4) İade konusu ürünün denetimi, numune veya belgeler (ithalat beyannamesi, ticari sözleşme vb.) üzerinde yer alan bilgiler ışığında, sadece ürünün ithal edilen ürün olup olmadığının tespitini sağlayacak şekilde yapılır.

(5) Söz konusu ürünün, ülkemize ithal edilen ürün olduğunun tespit edilmesi halinde ürünün ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

İthalatta denetim yeri

MADDE 13- (1) İthalatta ticari kalite denetimine konu ürünlerin kontrolü, geçici depolama yerleri ve antrepolarda Tebliğde belirtilen şekilde yapılır. Ancak, ürünün denetim sonuçlandırılmadan gümrük sahası içinde uygun bir depolama yeri ya da antrepoya boşaltımının mümkün olmaması halinde ya da gerektirdiği saklama şartları dikkate
alınarak, nakil vasıtası üzerinde denetim yapılabilir.

İthal ürünün reddedilmesi

MADDE 14- (1) Tebliğin 18 inci maddesi uyarınca reddedilen ürünlere ait ithalat denetimi başvuruları TAREKS üzerinden “red” seçeneği işaretlenerek sonuçlandırılır.

(2) Bu durum, EK-7 Uygunsuzluk Yazısı ile firmaya ve ilgili gümrük idaresine iletilir.

(3) Reddedildikten sonra ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilen ürünler için TAREKS üzerinden yeniden başvuru yapılması gerekir. Söz konusu başvuru, red işleminden sonraki 30 gün içinde yapılmalıdır.

(4) Uygun hale getirilen ürünler için yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması halinde bu durum ilgili gümrük idaresine yazıyla bildirilir.

İthalatta denetime ilişkin özel durumlar

MADDE 15- (1) Bir gemi içinde aynı ithalatçı firmaya ait bulunan ve Tebliğin Ek-1A sayılı listesine göre TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) çerçevesinde denetime tabi tutulan GTİP’ler kapsamı bitkisel yağların, birden fazla parti halinde farklı gümrüklerden ithal edilmek istenmesi halinde, ithalatta ticari kalite denetimleri aşağıda
(2., 3.,4., 5., 6. ve 7. fıkralar) anlatıldığı şekilde sonuçlandırılır:

(2) Aynı gemide bulunan ürünlere ilişkin ilk ithalat işlemine yönelik denetim başvurusu sırasında, geminin 45 gün içinde gideceği diğer gümrüklerde yapılması gereken ithalat işlemleri için de firma tarafından TAREKS üzerinden denetim
başvurusu yapılabilir.

(3) Bunun için, firma tarafından;

a) Numunenin alınacağı Denetim Birimine TAREKS başvuru numarası belirtilmek suretiyle yazılı başvuru (EK-8) yapılmalı,

b) Ayrıca diğer gümrüklerde gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin numune işlemlerinin önceden yapılacağına dair ilgili Denetim Birimi/Birimleri yazılı olarak (EK-9) bilgilendirilmelidir.

(4) Başvuru durumunda, geminin ilk ithalat işleminin yapıldığı gümrükte denetim yapan Denetim Birimince (numune alınan Denetim Birimi) diğer gümrüklerde yapılacak her denetim için de ayrı numune alınır. Bu numuneler ilgili olduğu TAREKS başvuru numarası ile birlikte laboratuvara teslim edilir.

(5) Sonraki ithalat işlemleri için denetim yapacak Denetim Birimlerinde görevli Ticaret Denetmenlerince numunenin teslim edildiği laboratuvara TAREKS vasıtasıyla iş ataması yapılır ve bu laboratuvarın yapacağı analiz sonucuna göre denetim başvurusu sonuçlandırılır.

(6) Bir gemi içinde aynı ithalatçıya ait bulunan ve dökme olarak ithal edilen bitkisel yağların ithalat beyannamesindeki miktarının özet beyan miktarını aşması durumunda tekrar numune alınarak laboratuvar analizi talep edilmesine gerek bulunmamaktadır.

(7) Dökme palm yağı ithalatında Bakanlığımızca Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)’ndan farklı olarak talep edilen analiz parametrelerinin ithalatçı firmalar tarafından TOB’a sunulmak üzere yaptırılan analizler kapsamında ilgili laboratuvardan talep edilerek analiz raporunun TAREKS’e yüklenebileceği, bu çerçevede söz konusu ürün ithalatında mükerrer analiz ve numune alma süreçlerine gerek olmadığı değerlendirilmektedir.

Geri gelen ürün

MADDE 16- (1) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünler için, söz konusu ürünlere yönelik daha önce alınan TAREKS referans numarası beyan edilmek suretiyle TAREKS üzerinden ilgili Denetim Birimine başvuru yapılması gerekir.

(2) Başvuru sırasında, ihracata esas TAREKS referans numarasının beyan edilmemesi ya da başvurunun geri gelen ürün kapsamında olduğunun sonradan anlaşılması halinde, “red” işlemi uygulanır. Bu durumda TAREKS üzerinden yeni başvuru yapılması gerekir.

(3) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında;

a) Tebliğin ekinde yer alan Başvuru Formu ve eki belgeler,

b) Ürünün geri gelme nedenini içeren alıcı firma yazısı ile tercümesi,

c) İhracat (çıkış) gümrük beyannamesi, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru tarihini takip eden en geç 1 iş günü içinde TAREKS’e elektronik ortamda yüklenir. TAREKS’e elektronik olarak yüklenen bilgi ve belgeler, talep edilmesi halinde ilgili Denetim Birimine sunulur.

(4) Geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespiti için;

a) Numune alınması gereken ürünlerden firma ve gümrük yetkilisi ile birlikte ilgili teknik düzenlemede belirtilen miktarda numune alınarak EK-3’te yer alan formata uygun 2 nüsha tutanak düzenlenir. İhtiyaç halinde tutanak sayısı artırılabilir.

b) Geri gelen ürünün denetimi, numune ve belgeler üzerinde yer alan bilgiler ışığında, sadece ürünün ihraç edilen ürün olup olmadığının tespitini sağlayacak şekilde yapılır.

(5) Denetim sonucunun uygunsuz çıkması halinde, bu durum ilgili firma, Ticaret Denetmeni veya firmanın Sorumlu Denetçisinin ikaz edilebilmesini teminen ihracat aşamasında denetimin yapıldığı ilgili Bölge Müdürlüğüne yazıyla bildirilir.

(6) Geri gelen ürünün, ülkemizden ihraç edilen ürün olduğunun tespit edilmesi halinde ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

İhracatta Uygunluk Belgesi

MADDE 17- (1) Tebliğin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında kâğıt ortamında düzenlenecek Uygunluk Belgesi, denetimi gerçekleştiren Ticaret Denetmeni veya Ticaret Denetmeninin görevde olmadığı durumlarda ilgili Birim Amiri tarafından oluşturulur.

(2) Risk analizinden geçen partiler için Uygunluk Belgesi, başvuruda seçilen Denetim Birimi tarafından verilir. Söz konusu belge Denetim Birimi Amiri ya da gerekli hallerde Denetim Biriminde görevli bir Ticaret Denetmeni tarafından oluşturulabilir.

(3) Yeni bir Denetim Birimi kurulması, var olan bir Denetim Biriminin kapatılması veya Denetim Birimlerinin görev alanlarında değişikliğe gidilmesi gibi sebeplerle TAREKS üzerinden oluşturulan parti numaraları içerisinde yer alan Denetim Birimi kodları zaman zaman güncellenmektedir. Bu durumda ihracat işlemlerinde aksaklık yaşanmamasını
teminen ürün etiketlerinde eski Denetim Birimi kodlarını içeren parti numaralarının kullanımına bir ay süre ile izin verilir.

İhracatta Uygunluk Belgesi/TAREKS referans numarasının süre uzatımı

MADDE 18- (1) Tebliğin ekli listelerinde yer alan ürünlerin Uygunluk Belgesi/TAREKS referans numarası geçerlilik süreleri EK-10’da belirtilen şekildedir. Tebliğin 26 ncı maddesi kapsamında, Uygunluk Belgesi/TAREKS referans numarasının süre uzatımı talebi yapılan ihraç partisi, tekrar denetime tabi tutulur.

(2) Uygunluk Belgesinin süre uzatımı için yapılacak denetimlerde, süre aşımı nedeniyle malın bozulma ihtimali göz önüne alınarak açılması gereken ambalaj miktarının % 50 fazlası açılarak denetim yapılır.

(3) Yapılan denetim sonucunda ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunun tespiti halinde, başvuru konusu TAREKS referans numarasının geçerlik süresi kadar uzatma yapılır.

(4) Süre uzatımı başvurusuna istinaden yapılan denetim sonucunda, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunsuz olduğunun tespiti halinde, süre uzatımı talebi karşılanmaz ve başvuru geri çevrilir.

(5) Bitkisel yemeklik yağ ve bal gibi raf ömrü uzun olan ürünlere ilişkin süre uzatım başvurularında; Denetim Biriminde ürünlerin değiştirilmediğine dair kanı oluşması halinde ikinci kez laboratuvar analizi talep edilmeyebilir.

İkinci denetim

MADDE 19- (1) Denetlenmiş ürünler gerektiği takdirde yeniden denetlenebilir.

(2) İkinci denetim, Bölge Müdürü’nün görevlendireceği iki Ticaret Denetmeni tarafından gerçekleştirilir. Ancak, mümkün olması durumunda ilk denetimi yapan Ticaret Denetmeni de gözlemci olarak olay mahallinde bulundurulur.

(3) İkinci denetim sonucunda ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunsuz olduğunun tespit edilmesi durumunda, daha önce TAREKS referans numarası düzenlenen partinin kontrol edildiğini gösteren işaretler ve varsa mühür sökülür.

(4) Bu durum, Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili gümrük idaresine ve Genel Müdürlüğe yazı ile bildirilir. Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu partinin ilk denetimini yapan Ticaret Denetmeni hakkında idari işlem başlatılır.

Etiket ve işaretleme

MADDE 20- (1) İhracata konu ürünün üretimini ve/veya işlenmesini ve/veya ihracatını yapan firmanın birden çok işletmesinin bulunduğu durumlarda, etiket ve/veya işaretlemede Tebliğin 10’uncu maddesine göre ilgili işletme numarası ile oluşturulan parti numarası yer alacaktır.

İhracat İadesi İşlemleri

MADDE 21- (1) Bal, zeytin ve zeytinyağına yönelik olarak, “İhracat İadesi İşlemlerine Yönelik Denetimlere Dair Genelge” doğrultusunda yapılan marka denetimlerine ilişkin başvurularda, başvuru sahibinin bu denetime ilişkin başvuru makbuzunu ilgili Denetim Birimine ibraz etmesi gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Genelge 04/01/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Genelgeyi Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü yürütür

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

EK-1

STANDART DIŞI İHRACAT
ÖN İZİN BAŞVURU FORMU

Tarih: GG/AA/YYY


TİCARET BAKANLIĞI
……….. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ürün Güvenliği Denetimleri ………..

İlgili teknik düzenlemeye uygun olmadan ihraç etmek istediğimiz ürünler için ön izin numarası almak istiyoruz.

İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firma Yetkilisinin
Adı-Soyadı/Unvanı
İmza
Firma Kaşesi

İrtibat bilgileri :
Adres :
Telefon :
Faks :


EK: İthalatçı firma talebi ve noter onaylı tercümesi


EK-2

STANDART DIŞI İTHALAT
BAŞVURU FORMU

Tarih: GG/AA/YYYY

TİCARET BAKANLIĞI
… … … Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ürün Güvenliği Denetimleri … … …

İlgili teknik düzenlemeye uygun olmadan ithal etmek istediğimiz ürünler için izin almak istiyoruz.

İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firma Yetkilisinin
Adı-Soyadı/Unvanı
İmza
Firma Kaşesi

İrtibat bilgileri :
Adres :
Telefon :
Faks :


EKLER:
1- Faturanın aslı veya fotokopisi
2- Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)
3- Ürünün ilgili teknik düzenlemenin hangi hükümlerine uymadan ithal edileceğini ve kullanım amacını belirten yazı.
4- Dahilde İşleme İzin Belgesi
5- İthalatçı firmanın ürünü Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işleyerek ihraç edeceğine, hiçbir şekilde piyasaya sürmeyeceğine veya doğrudan tüketicinin kullanımına sunmayacağına dair taahhütname


EK-3

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

… …Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ürün Güvenliği Denetimleri … … …

İTHALATTA NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) çerçevesinde ithali yapılmak üzere … … … … … … … firması tarafından denetim başvurusu yapılan ürünlerden gerekli analizler yapılmak üzere aşağıda belirtilen sayıda mühürlü numune alınmıştır.

Parti No :
Ürün Adı :
Türü/Çeşidi/Grubu :
Sınıfı/Tipi :
Ambalaj Nevi :
Ambalaj Ağırlığı (Brüt veya Net) :
Ambalaj Adedi :
Açılan Ambalaj Adedi :
Antrepo Beyannamesi/Taşıma  
Belgesi Tarih ve No :
İthal Ülkesi :
Alınan Mühürlü Numune (miktar/adet)
 
Ticaret Denetmenleri…. Laboratuvar Firma
 
Geri Gelen Ürün Evet [  ]           Hayır [  ]

 

Denetimin Yapıldığı Denetimi Gerçekleştiren Ticaret Denetmeni Firma Temsilcisi
Tarih Saat
    Adı-Soyadı
İmza ve Mühür
Adı-Soyadı
İmza ve Kaşe

 


EK-4

YETKİLİ LABORATUVAR LİSTESİ

1. BAL

1.1. ARGEFAR Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarları
Adres : E.Ü. İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR ÇEG) 35100 Bornova / İZMİR
Tel. : 0 232 339 21 60 – 0 232 390 41 80
Faks : 0 232 374 23 90

1.2. MRL Merkez Kalıntı Araştırma Laboratuarı
Adres : Pirireis Mah. İsmet İnönü Bulvarı No: 51 Yenişehir /MERSİN
Tel. : 0 324 328 15 96 (pbx)
Faks : 0 324 329 47 22

1.3. A&G PÜR Analiz Laboratuvar Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Adres : Anadolu Caddesi No: 23/3A Salhane İş Merkezi B Blok Zemin Kat Bayraklı/İZMİR
Tel : 0 232 486 83 83
Faks : 0 232 486 85 58

2. DEFNE YAĞI

2.1. ARGEFAR Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarları
Adres : E.Ü. İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR ÇEG) 35100 Bornova / İZMİR
Tel. : 0 232 339 21 60 – 0 232 390 41 80
Faks : 0 232 374 23 90

2.2. Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji AR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi (MARGEM)
Adres : Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü 31034 ANTAKYA/HATAY
Tel. : 0 326 245-5907

3. ZEYTİNYAĞI

3.1. Hatay Gıda Kontrol Laboratuvarı
Adres : Akevler Mah. M. Yanaray Cad. No:4 31030 ANTAKYA / HATAY
Tel. : 0 326-216 27 73
Faks : 0 326-214 91 51


EK-5

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
… …Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ürün Güvenliği Denetimleri … … …

DOĞAL ARI BALI ÜRETİM-İHRACAT BEYAN FORMU


Tarih: GG/AA/YYYY

İhracatçı Firmanın

Unvanı :
Adresi :İhraç Edilecek Doğal Arı Balı Partisinin

Parti No :
Grubu : Salgı Balı ( ) / Çiçek Balı ( ) / Diğer ( )
Tipi : Petekli ( ) / Süzme ( ) / Diğer ( )
Ambalaj Nevi :
Ambalaj Ağırlığı (Brüt veya Net) :
Ambalaj Adedi :
İhraç Edileceği Ülke :
GTİP :

İlk Üretici

Sıra İsim İşletme Tescil No Üretim Yeri (Köy ve İl)
1      
     

Paketleyici

Sıra İsim Paketleme Yeri
1    
   

Firma Yetkilisinin
Adı-Soyadı/Unvanı
İmza
Firma Kaşesi


EK-6

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
… …Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ürün Güvenliği Denetimleri … … …

BAKANLIK DIŞI LABORATUVARLARDA YAPILACAK
ANALİZLER İÇİN NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) çerçevesinde ihracı/ithali yapılmak üzere … … … … … … … firması tarafından denetim başvurusu yapılan ürünlerden gerekli analizler … … … … … … … laboratuvarı tarafından yapılmak üzere aşağıda belirtilen sayıda mühürlü numune alınmıştır.

İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler sonuçlandırılıncaya kadar ürün üzerinde tasarrufta bulunmamak şartıyla, ürün partisi ambalajları mühürlü şekilde yed-i emin olarak firmaya teslim edilmiştir.

Bal denetimi için düzenlenen analiz raporunun başvuru sahibi firmaya iletilmesinin yanı sıra, adı geçen laboratuvar tarafından aşağıdaki kurumlara gönderilmesi gerekmektedir:

1- Ürün Güvenliği Denetimleri … … …
2- Tarım ve Orman Bakanlığı … … … İl Müdürlüğü
3- … … … İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği.

Parti No :
TAREKS Başvuru No :
Ürün Adı :
Türü/Çeşidi/Grubu :
Sınıfı/Tipi :
Ambalaj Nevi :
Ambalaj Ağırlığı (Brüt veya Net) :
Ambalaj Adedi :
Açılan Ambalaj Adedi :
İhraç/İthal Ülkesi :
   
   
Alınan Mühürlü Numune (miktar/adet)  
   
Ürün Güvenliği Denetimleri….. Laboratuvar Firma
   

 

Denetimin Yapıldığı Denetimi Gerçekleştiren Ticaret Denetmeni Firma Temsilcisi
Tarih Saat
    Adı-Soyadı
İmza ve Mühür
Adı-Soyadı
İmza ve Kaşe

EK:
1- Doğal Arı Balı Üretim-İhracat Beyan Formu (Yalnızca bal denetimi için) (3 nüsha)EK-7

UYGUNSUZLUK YAZISI ÖRNEĞİ

TİCARET BAKANLIĞI
… …Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ürün Güvenliği Denetimleri … … …

 

Tarih: GG/AA/YYYY

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

İthali yapılmak üzere firmanız /… . … … … … firması tarafından denetim başvurusu yapılan … … … … … … GTİP kapsamı ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) çerçevesinde ithali uygun değildir.

Uygunsuzluk Gerekçesi: … … …

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.


EK-8

BAŞVURU DİLEKÇESİ
(Numune Alacak Ürün Güvenliği Denetimleri….)

Tarih: GG/AA/YYYY

TİCARET BAKANLIĞI
… Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ürün Güvenliği Denetimleri … … …

… … … sefer sayısı ile seyahat eden gemi içinde bulunan firmamıza ait … … … GTİP/GTİP’ler kapsamı … … … ürününü … parti halinde ithal etmek istiyoruz. Söz konusu ürünler için … … … TAREKS başvuru numarası/numaraları ile Ürün Güvenliği Denetimleri … … … denetim başvurusu yapılmıştır. İthalat denetimine dair işlemler ilgili Denetim Birimince/Birimlerince yapılmak üzere söz konusu ürüne ilişkin numune alma işlemlerinin Denetim Biriminiz tarafından yapılması hususunda gereğini arz ederiz.

Firma Yetkilisinin
Adı-Soyadı/Unvanı
İmza
Firma KaşesiEK-9

BAŞVURU DİLEKÇESİ
(Denetim Yapacak Ürün Güvenliği Denetimleri….)

Tarih: GG/AA/YYYY

TİCARET BAKANLIĞI
… … Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ürün Güvenliği Denetimleri … … …

… … … sefer sayısı ile seyahat eden gemi içinde bulunan firmamıza ait … … … GTİP/GTİP’ler kapsamı … … … ürününü … parti halinde ithal etmek istiyoruz. Söz konusu ürünler için Denetim Biriminize … … … TAREKS başvuru numarası ile denetim başvurusu yapılmıştır. İthalat denetimine dair işlemler Denetim Biriminizce yapılmak üzere söz konusu ürüne ilişkin numune alma işlemleri için Ürün Güvenliği Denetimleri … … … … … … tarih ve … … … sayılı dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Bilgileri ve gereğini arz ederiz.

Firma Yetkilisinin
Adı-Soyadı/Unvanı
İmza
Firma Kaşesi


EK-10

UYGUNLUK BELGESİ/TAREKS REFERANS NUMARASI
GEÇERLİLİK SÜRELERİ

ÜRÜN GRUBU GEÇERLİLİK SÜRESİ
Ek-1/A – Bitkisel Yemeklik Yağlar 60 Gün
Ek-1/B – Kuru ve Kurutulmuş Ürünler 60 Gün
Ek-1/C – Yaş Meyve ve Sebzeler ( TS 796/Kuru Soğan ve TS/1222 Taze Patates Hariç) 10 Gün
Kuru Soğan ve Taze Patates 30 Gün
Ek-1/D – Yumurta 10 Gün
Ek-2 – Diğer Ürünler (Sofralık Zeytin Hariç) 60 Gün
Sofralık Zeytin 60 Gün

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü