29 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

“(7) Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.”

MADDE 4- Aynı Kararın 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Kararın Ek-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARÎYLE ASGARÎ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunun 29 sektör koduna karşılık gelen satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Kararın Ek-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda yer alan 29 sektör kodu, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarından çıkarılmış, 28 sektör kodu Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlara eklenmiş, 5 numaralı dipnotuna “6 ncı bölge hariç olmak üzere,” ibaresinden önce gelmek üzere “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile” ibaresi eklenmiş, 9 numaralı dipnotunun (f) bendinde yer alan “aynı organize sanayi bölgesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı dipnota aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları.”

MADDE 8- Aynı Kararın Ek-4 sayılı ve “TEŞVÎK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKÎ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) numaralı sırasında yer alan “Un” ibaresinden sonra gelmek üzere “(modernizasyon cinsindeki yatırımlar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Kararın;

a) 3 üncü maddesi 28/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikKumaş İthalatı Sonradan Kontrol Hakkında – GGM
Sonraki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2022/33 Ek