21.04.2022 Tarihli 31815 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5479

Ekli “Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YUNANİSTAN PLAKALI TİCARİ TAŞITLARA UYGULANACAK STANDART DEPO MUAFİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Karar, Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan’a girişleri esnasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek üzere, Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Gümrük işlemleri
MADDE 2– (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 350 litre olarak uygulanır. Bu miktarı aşan durumlarda aynı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 3-(l) 27/9/2010 tarihli ve 2010/945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında îthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.