Search
Close this search box.

Yurt Dışı Lojistik Ağlarını Desteklenme Hakkında Karar 5449

Kaydet
Kapat

20.04.2022 Tarihli 31815 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5449

Ekli “Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar”m yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ DESTEKLENMESİ
HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulması ve/veya işletilmesine yönelik olarak Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşlarına ve kullanıcılara sağlanacak desteklere ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Cep depo: Yurt dışı lojistik dağıtım ağımn parçası niteliğinde olup, farklı noktalardan gelen ürünlerin ayrıştırma ve/veya birleştirme işlemlerinin yapılarak, pazar veya nihai kullanıcıya ulaştırılmak üzere geçici olarak bekletildiği ve/veya işlem gördüğü depoları,

c) Genelge: Bu Karann uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeyi,

ç) İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafindan belirlenen; kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını, ilgili hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşları, yurt dışı lojistik dağıtım ağımn faaliyet gösterdiği veya göstereceği ülkede gümrükleme dâhil depoculuk ve taşımacılık hizmetlerinin tamamının yanı sıra dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren ve ilgili ülkede en az 5.000 metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye’de yerleşik lojistik şirketlerini ya da bunlar tarafından kurulan ve en az %51 oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketleri,

d) İşletici şirket: Yurt dışı lojistik dağıtım ağının kurulması veya işletilmesi amacıyla münhasıran işbirliği kuruluşları tarafından kurulan veya ortak olunan şirketleri ya da yurt dışı lojistik dağıtım ağımn işletilmesi amacıyla işbirliği kuruluşları tarafından veya üçüncü taraf olarak gümrükleme dâhil depoculuk ve taşımacılık hizmetlerinin tamamının yanı sıra dağıtım, katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birinin satın alındığı şirket veya şirketleri,

e) Kullanıcı: Yurt dışı lojistik dağıtım ağı tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan ticaret ve sanayi odalarım, sektör demekleri ve kuruluşlarım, imalatçıların kurduğu demek, birlik, kooperatifleri ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketleri, işletici şirkette veya işbirliği kuruluşunda ortaklığı bulunmayan şirketleri,

f) Yurt dışı stratejik varlık (YSV): Yurt dışı lojistik dağıtım ağının kurulması ve/veya işletilmesi bakımından Bakanlık tarafından uygun görülen stratejik mahiyetteki alan, tesis ve kuruluşları,

g) Yurt dışı lojistik dağıtım ağı (YLDA): İşbirliği kuruluşları tarafından yurt dışında kurulan, satın alman, kiralanan veya hizmet alınan ve ürünlerin dağıtımı ile ilgili depolama, yükleme, boşaltma, sevkiyat, elleçleme, tehlikeli madde hizmetleri, kargo birleştirme-bölme, soğuk depolama, dağıtım vb. faaliyetlerin kümelendirilerek gerçekleştirilebilmesi için uluslararası taşımacılık ve lojistik amaçlı düzenlenmiş, farklı taşıma modlarma (karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu) etkin bağlantıları olan ve en az iki veya daha fazla modlu taşımacılık imkanlarına sahip tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağını ve bu ağın işletilmesine yönelik yük konsolidasyonunu sağlayarak uçtan uca tüm lojistik sürecini yönetecek bilişim ve sair sistemlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Unsurları

YLDA’nın desteklenmesi

MADDE 4- (1) İşbirliği kuruluşları tarafindan Bakanlıkça destek kapsamma alman YLDA’nın faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve harcama kalemleri Genelge ile belirlenen;

a) Yurt dışında ilk kez kurulan tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini teminen bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının, cep depoların ve bu ağın işletilmesine yönelik kurulum, destek, bakım, bilişim sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon giderleri, yatırım, ruhsat ve izin giderleri, bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri ile YSV kiralanması ve işletilmesi giderleri %70 oranında ve YLDA başına en fazla 60.000.000 Türk Lirası,

b) Yurt dışında kiralanan veya üçüncü parti lojistik (3PL) hizmetlerinin satın alındığı Bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesisler için vergi/resim/harç dâhil olmak üzere brüt kira, ruhsat ve izin giderleri, komisyon harcamaları ve ilgili hukuki danışmanlık giderleri ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 24.000.000 Türk Lirası,

c) YLDA için yurt dışında yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri %50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 3.000.000 Türk Lirası, yurtiçinde yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ise %50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 1.200.000 Türk Lirası,

ç) YLDA’da yurt dışında istihdam edilen, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında (yıllık kişi başı 600.000 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla) ve YLDA başına yıllık en fazla 4.800.000 Türk Lirası,

tutarında desteklenir.

(2) Lojistik maliyetlerinin yıkıcı fiyat ve rekabet riskinden arındırılması, lojistik firmalarının finansman erişiminin kolaylaştırılması ve navlun işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere, Bakanlık tarafından uygun görülen navlun borsalannın kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderler %60 oranında ve en fazla 3.600.000 Türk Lirası tutarında desteklenir.

Kullanıcıların desteklenmesi

MADDE 5- (1) Bu Karar, YLDA tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketlerin, işletici şirkette veya işbirliği kuruluşunda ortaklığı bulunmayan ticaret ve sanayi odalarının, sektör demekleri ve kuruluşlarının, imalatçıların kurduğu demek, birlik ve kooperatiflerin ihracata yönelik devlet yardımları kararları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan destek programları kapsamında sağlanan destek unsurlarından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Kapsamına Alınma ve Denetim

Destek kapsamına alınma

MADDE 6- (1) YLDA’nın destek kapsamına alınması için, işbirliği kuruluşları tarafından fizibilite raporunu da içeren bir proje ile Bakanlığa başvuru yapılması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

(3) Bakanlık, proje başvurusu yapılmaması durumunda, belirlediği bölge ve ülkelerde, YLDA kurulmasına veya işletilmesine yönelik olarak duyuruya çıkabilir. Duyuru yöntemleri ile YLDA’nın destek kapsamına alınmasına, kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Genelge ile belirlenir.

Denetim

MADDE 7- (1) YLDA, Ticaret Müşavirliği, Ticaret Ataşeliği ve Bakanlık temsilcisi koordinasyonu ve denetimine tabidir.

(4) Ticaret Müşavirliği, Ticaret Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi; YLDA’yı ilk destek başvurusunda ve Genelgede belirtilen aralıklarla yerinde inceler ve gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğuna ilişkin rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar.

(5) Proje sahibi işbirliği kuruluşunun destek kapsamındaki YLDA’ya ilişkin faaliyetleri izleme ve değerlendirmeye tabi olup usulleri Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Bu Karar kapsamında YSV’nin devir veya kiralama işlemleri Bakanlık onayına tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destek Süresi ve Desteklenecek YLDA Sayısı

Destek süresi

MADDE 8- (1) İşbirliği kuruluşları, bu Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından en fazla 5 yıl süreyle yararlandırılır.

(7) Bakanlık, Genelge ile belirlenen performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme neticesinde, performans kriterlerini son üç yıl boyunca karşılayan YLDA’Iara 5 yılı aşmamak üzere ilave destek süresi verebilir. Toplam destek süresi 10 yılı aşamaz.

(8) Performans kriterlerini birbirini izleyen 3 yıl boyunca karşılayamayan YLDA’lar destek kapsamı dışında bırakılır.

Desteklenecek YLDA sayısı

MADDE 9- (1) Bu Karar kapsamında her yıl desteklenecek YLDA sayısı Bakanlık tarafından belirlenir. Yıllara sâri olmak üzere desteklenen YLDA sayısı toplam 8’i geçemez.

(2) Destek süresi dolmadan destek kapsamından çıkarılan YLDA’nın yerine Bakanlık yeni bir YLDA’yı destek kapsamına alabilir. Bu durum, desteklenecek YLDA sayısında artışa neden olmaz ve destek kapsamına alınan YLDA için destek süresi, kapsamdan çıkartılan YLDA’nın yararlandığı süre mahsup edilmek suretiyle belirlenir. 8 inci maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Başvuru esasları

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, desteklenecek harcama kalemleri ve uygulamaya ait diğer usul ve esaslar Genelge ile belirlenir.

Yurt dışı onay işlemleri

MADDE 11- (1) Destek başvurusuna konu yurt dışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret Müşavirliği, Ticaret Ataşeliği veya Bakanlık temsilcisinin incelemesine ve onayına tabidir. Yurt dışı onay işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Genelge ile belirlenir.

Ödeme İşlemleri

MADDE 12- (1) Destek ödemesine ilişkin olarak ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, dolaylı vergiler de dâhil olmak üzere Türk Lirası cinsinden olması halinde Türk Lirası; döviz cinsinden olması halinde ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz ahş kurları esas alınmak suretiyle, ABD doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda da yer almayan ülke para birimleri, ABD dolarına çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynaklan esas alınır.

(2) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen işbirliği kuruluşunu ve ödeme tutarlarım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

(3) Bu Karar kapsamında yer alan destek limitleri her takvim yılı başında (ortalama TÜFE+ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 13- (1) Bu Karar kapsamında kurulan ve işletilen YLDA’larda Türk menşeli ürünlere en az %50 oranında yer tahsis edilir.

Hizmet tarifesi

MADDE 14- (1) Bu Karar uyarınca desteklenen YLDA’larda kullanıcılara verilecek hizmetlere ilişkin tarife, işbirliği kuruluşu tarafından hazırlanır ve Bakanlık onayı sonrası uygulamaya ahmr.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 15- (1) Bu Karar kapsamında destek başvurusunda bulunan veya destek unsurlarından faydalanan işbirliği kuruluşları ile YLDA’larda hizmet satın alınan işletici şirketler, YLDA’larda gerçekleştirdikleri faaliyete ilişkin bilgi ve belgeleri belirlenen dönemler itibarıyla veya talep üzerine Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık, işbirliği kuruluşlarının ve işletici şirketlerin faaliyetlerini ve performanslarını birinci fıkra uyarınca sunulan ve/veya diğer kaynaklardan edinilen bilgi ve belgeler çerçevesinde izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ya da onaylanan şekilde yürütülmediğiniıı tespit edilmesi, performansın yetersiz bulunması veya birinci fıkrada belirtilen bilgilerin sunulmaması halinde mevcut destek başvurusu reddedilebilir, destek oranında indirime gidilebilir veya işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılabilir.

Müeyyide

MADDE 16- (1) Bu Karar kapsamında işbirliği kuruluşları veya işletici şirketler tarafından yanıltıcı belge ibraz edildiğinin veya beyanda ya da taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde işbirliği kuruluşu veya işletici şirketler hakkında yasal işlem başlatılır ve ilgili başvuru dosyası ile varsa henüz sonuçlandırılmamış başvuru dosyası/dosyaları yasal işlemin kesinleşmesine kadar bekletilir. Kesinleşen yasal işlem sonucunda yanıltıcı belge ibraz edildiğinin, beyanda veya taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu dosya/dosyalar reddedilir, işbirliği kuruluşları destek kapsamından çıkartılır.

(2) Destek kapsamındaki faaliyetlere yönelik hizmet sağlayıcıların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı belge tanzim ettiklerinin ya da beyanda bulunduklarının tespiti halinde, söz konusu hizmet sağlayıcı, eyleme iştirak ettiği tespit edilen işbirliği kuruluşu ile destek dosyası hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Bakanlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki eylemleri gerçekleştirenler hakkında da birinci ve ikinci fıkra hükümlerini uygulamaya yetkilidir.

(4) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemelerinin, faiziyle birlikte Bakanlıkça yapılacak tebligat üzerine bir ay içinde ödenmesi talep edilir. Bu süre içinde ödenmeyen destek tutarları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre vergi dairelerince takip edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilir. Süresinde ödenmeyen destek alacaklarına 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.

(5) İhracata yönelik devlet yardımları kararları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan destek programları kapsamında sağlanan destek unsurlarından faydalanan işbirliği kuruluşları aynı harcama için bu Karar kapsamında sağlanan desteklerden yararlanamaz. Yararlanılması durumunda dördüncü fıkra hükümleri ile birinci ve ikinci fıkralarda düzenlenen durumların gerçekleşmesi halinde söz konusu fıkra hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 17- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Genelge ile belirlemeye; uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı sebepleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya; bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kullanıcı ve işbirliği kuruluşlarını ilgili stratejilerde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye; bu Karar kapsamında düzenlenen destek unsurlarının içeriğini belirlemeye; kullanıcı ve işbirliği kuruluşlarını destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkartmaya; Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu bütçesinin etkin ve adil yönetilebilmesi amacıyla veya izleme/performans değerlendirmesi ile hedef ülke stratejileri doğrultusunda sağlanacak desteği oran, miktar veya süre itibarıyla sınırlamaya, kademelendirmeye, bu Kararda belirtilen üst limitleri aşmamak kaydıyla farklılaştırmaya ve ödenecek destek tutarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) 13/10/2020 tarihli ve 3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Sonuçlandırılmayan başvurular

GEÇİCÎ MADDE 1- (1) 3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ve bu Kararın yayımı tarihinde incelemesi sonuçlandırılmamış bulunan destek başvurularına, faaliyet tarihinde yürürlükte olan mevzuat uygulanır. Söz konusu başvurular, varsa bu Kararın lehte olan hükümlerinden de yararlanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top