image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-52856264-106.03-00067450783
Konu : YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

GENELGE
(2021/24)

İlgi : 13.07.2020 tarihli ve 2020/17 sayılı Genelge

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlemlerini, firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı doğrudan temsilcileri veya “YYS e-başvuru” profilinde yetkilendirilmiş temsilcileri gerçekleştirebilecektir.

YKTS’de “YYS e-başvuru” profilinde yetkilendirme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

1- Yetki verilecek temsilci, YKTS YYS E-Başvuru profiline elektronik ortamda kayıt edilir.

2- Ek-1’de yer alan başvuru formu, yetki verilen temsilcinin bilgilerini içerecek şekilde ve içeriğindeki açıklamalar çerçevesinde doldurulur.

3- Yetki verilen kişinin SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-Devlet üzerinden alınarak çıktısı forma eklenir. Anılan belgenin başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış
olması şarttır.

4- YKTS’de oluşturulan kaydın onaylanması için Ek-1’de yer alan başvuru formu ve yetki
verilen çalışanın SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi ile herhangi bir gümrük müdürlüğüne başvurulur.

5- Kayıt Belgesi, doğrulama kodu ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden ya da akıllı telefonlarda bulunan e-Devlet Belge Doğrulama uygulaması ile kare kod okutularak idare tarafından doğrulanır ve içeriği kontrol edilir.

6- Formun ve ekindeki belgenin uygun olduğu anlaşıldıktan sonra idare YKTS’deki kaydı onaylar.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Ekler:
1- Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü e-başvuru Yetkilendirme Formu
2- Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzu
(Eklere https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
adresinden de erişilmesi mümkündür)

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) E-BAŞVURU YETKİLENDİRME FORMU  …………………………………..GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

Aşağıda kimlik bilgileri yer alan çalışanımız, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) e-başvuru sisteminde yer alan tüm işlemleri kuruluşumuz adına yürütmeye ve takip etmeye yetkili olup Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) yer alan YYS E-Başvuru profili yetki kaydının onaylanması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA 1 (Zorunlu)İMZA 2 (Duruma Bağlı)
İsim /Unvan İsim /Unvan

 

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü işlemleri yürütülecek kuruluşa ait bilgiler  
Unvan
Vergi No
Telefon
e-posta

 

Yetkilendirilecek kişiye ait bilgiler
Adı
Soyadı
T.C. Kimlik No
Unvanı
Telefon
e-posta
Yetki Süresi*

*Yetki belirli bir zaman aralığı için verilecekse başlangıç ve bitiş tarihleri, süresiz verilecek ise “Süresiz” yazılır.

EK: Yetki verilen çalışanın SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi

AÇIKLAMALAR

1. Form gümrük idaresine sunulmadan önce yetki verilecek personelin YKTS YYS E Başvuru profiline elektronik ortamda kayıt edilmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıt işlemini, https://uygulama.gtb.gov.tr/FirmaVekalet internet adresinden başvuru sahibi adına doğrudan temsil yetkisine sahip ve YKTS erişimi olan kişiler ya da kuruluşun gümrük müşaviri yapabilir.

2. YKTS kaydı yapılırken “Müşavirlik Şirketi Vergi No / TCKN:” kısmı boş bırakılır, “Vekaletname/Temsilname Numarası:” kısmına ise başvuru formuna kuruluş tarafından verilen evrak sayısı (evraka herhangi bir sayı verilmedi ise “000”) yazılır. Yetki belirli bir zaman aralığı için verilecek ise başlangıç ve bitiş tarihleri sisteme girilir, süresiz verilecek ise “Yetki Bitiş:” kısmına “31/12/2099” tarihi yazılır.

3. Tek kişilik yönetim kuruluna sahip anonim şirketlerde, form anılan kurulun tek üyesinin imzası ile sunulur. Yönetim kurulları birden fazla üyeye sahip anonim şirketlerde, şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm yok ise, temsil yetkisi çift imza ile kullanılabileceğinden, form yönetim kurulu başkanı ve başkanvekilinin imzası ile sunulabileceği gibi, bunlardan birisi ile birlikte diğer bir yönetim kurulu üyesinin ya da başkan ve başkanvekili şartı aranmaksızın herhangi iki yönetim kurulu üyesi imzası ile de sunulabilir. Şirket esas sözleşmesinde temsil yetkisinin tek imza ile kullanılacağı hüküm altına alınmış ise, form herhangi bir yönetim
kurulu üyesinin tek imzası ile sunulabilir.

4. Tek müdüre sahip limited şirketlerde, form tek müdürün imzası ile sunulur. Birden fazla müdüre sahip limited şirketlerde, şirket esas sözleşmesinde aksine hüküm yok ise, temsil yetkisi çift imza ile kullanılabileceğinden, form herhangi iki müdürün imzası ile sunulur. Şirket esas sözleşmesinde temsil yetkisinin tek imza ile kullanılacağı hüküm altına alınmış ise, form herhangi bir müdürün tek imzası ile sunulabilir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında, form en üst amirin imzası ile sunulur.

6. Yetki verilen çalışanın SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-Devlet Kapısı sisteminde yer alan https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesisorgulama internet adresinden kare ve doğrulama kodlu olarak alınarak çıktısı forma eklenir. Anılan belgenin başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olması şarttır.

7. Yetki tanımlanacak kişinin başvuru sahibi firmanın çalışanı olduğu, Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde onay işlemlerini yapan memur tarafından belgedeki “Çalışılan İl ve İşyeri Bilgisi” kısmından kontrol edilir. Ayrıca belge, doğrulama kodu ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama internet adresinden ya da akıllı telefonlarda bulunan e-Devlet Belge Doğrulama uygulaması ile kare kod okutularak memur tarafından doğrulanır.

8. Aynı firma için ayrı formlar kullanılarak birden fazla kişi YKTS YYS E-Başvuru profiline kayıt edilebilir.

9. Özel kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan formların ekinde, SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi dışında bir belge aranmaz.

10. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan formların ekinde, SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi dâhil hiçbir belge aranmaz.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

KanunlarGümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği İçin Linke Tıklayınız 

Sektörel Bakış / Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Linke Tıklayınız 

image_pdfimage_print