T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-95542667-519-00062746878                                                           29/03/2021
Konu : 2021/14 Sayılı Tebliğ

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : Gümrük Müşavirleri Derneği -İstanbul’un 25.03.2021 tarihli ve E-1314 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız incelenmiştir. Malumları olduğu üzere 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ ile ithalatta istenen yazınız konusu taahhütname (KOD 1019) kaldırılmıştır. Bu çerçevede 2021/14 sayılı Tebliğ kapsamı ithalata konu eşya için, taahhütname istenmesi dışındaki diğer mevzuat hükümleri geçerli olup, gümrük işlemleri için ek bir bilgi, belge, başvuru şartı getirilmemiştir.

Bilgilerini rica ederim.

OKAN ÖZTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İthalat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.