T.C
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-65322438-205-00062765220                                                            29.03.2021
Konu : Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Mad.Hk

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Bilindiği üzere, 13 Şubat 2021 tarih ve 31394 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi ; “Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan Yönetmelik maddesi uyarınca idare tarafından işlem tesis edilmesi, uygun menşe belgesinin belirtilen süre içerisinde mükellef tarafından ibrazı şartına bağlı olduğundan, idareden herhangi bir bildirim/tebligat yapılması beklenilmeksizin bu kapsamda olduğu düşünülen beyannamelere ilişkin yazılı başvuruların ilgili menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı aslı ile birlikte mükellefler tarafından 30.06.2021 tarihinden önce beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğümüze yapılması, aksi takdirde 13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelere ilişkin anılan tarihe kadar uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunulmamış olanlar ile ilgili vergi farkı ve cezai müeyyide ile karşılaşabilecekleri hususunda Derneğiniz üyesi gümrük müşavirleri vasıtasıyla firmalara gerekli bilgilendirmenin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.