Search
Close this search box.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Sera Gazı Tebliğ 2021/14

Kaydet
Kapat

31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER VE FLORLU SERA GAZLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/14)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetler çerçevesinde, ozon tabakasını incelten Ek-1, Ek-2, Ek-3A ve Ek-3B’de yer alan maddelerin kullanımının önlenmesi ve kontrol altında tutulması için ithalata ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri, 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik hükümleri, 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) GTP: Eşyanın gümrük tarife pozisyonunu,

e) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

f) OTİM: Ozon Tabakasını İncelten Maddeleri,

g) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ifade eder.

İthali yasak eşya

MADDE 4 – (1) Ek-1’de GTİP ve tanımları belirtilen maddeler ve bu maddeleri içeren karışımların ithalatı yasaktır. Ancak bu Tebliğ kapsamında ithaline izin verilen eşya, mezkûr yasak kapsamı dışındadır.

(2) Ek-1’de yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li “klorodiflorometan”ı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

(3) Ek-2’de belirtilen eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

(4) Ek-3A’da GTP ve tanımları belirtilen eşyadan Ek-1’de belirtilen maddelerden  herhangi birini içerenlerin ithalatı yasaktır.

(5) Ek-3B’de GTP ve tanımları belirtilen eşyadan Ek-1’de belirtilen maddelerden herhangi biri ile çalışanların ithalatı yasaktır.

İthali izne tabi eşya

MADDE 5 – (1) Ek-1’de yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li  klorodiflorometan isimli eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi olarak, servis amaçlı yapılacak ithalatı Genel Müdürlüğün iznine tabidir. 2021 yılı için verilecek toplam izin miktarı 100 tonu geçemez. Bu miktarın dağıtımı Genel Müdürlükçe tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi eşya

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların, laboratuvar amaçlı kullanım, zorunlu kullanım, kritik alanlarda kullanım ve servis amaçlı kullanımları için gereken ithalatı, sadece Ek-4’te yer alan ülkelerden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olarak yapılabilir.

GTİP Eşyanın Tanımı
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19 Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloretan (metilkloroform))
2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan
2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00 Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00 Diğerleri
2903.79.30.00.59 Diğerleri
3824.79.00.00.00 Diğerleri

(2) Ek-3A’da yer alan 8424.10 GTP’li eşyanın Ek-1’de yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li kimyasalları içerenlerinin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

(3) Ek-1’de GTİP ve tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir.

GTİP Eşyanın Tanımı
2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür)
3808.91.90.00.11

3808.92.20.00.11

3808.92.90.00.11

3808.93.27.00.11

3808.93.30.00.11

3808.93.90.00.11

3808.94.90.00.11

3808.99.10.00.11

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7 – (1) İthali izne tabi eşya için İthal Lisansı başvuruları, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi beş gün içerisinde Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri”nden ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-958-İthal Lisansı (Ozon)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kotaların dağıtım esasları

MADDE 8 –  (1) Talep edilen miktarın toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(2) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

(3) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına servis amaçlı kayıt olmaları zorunludur.

Bildirim ve İthal Lisansına ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) Uygun bulunan başvurular için İthal Lisansı Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İthal Lisansının TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(4) Düzenlenen İthal Lisansları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen servis amaçlı kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.

(5) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Genel Müdürlükçe düzenlenen İthal Lisansları yılsonuna kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz.

(6) İthal Lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(7) İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, İthal Lisansı üzerinde Genel Müdürlükçe uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ0

MADDE 10 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 11 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler İçin Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top