Search
Close this search box.

Kamu Kuruluşları İthalatta İzin Hakkında Tebliğ 2021/15

Kaydet
Kapat

31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK İTHALATTA ALINACAK İZİN HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/15)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılacak ithalat izne tabidir. Fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen İzin Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Muafiyet ve ithaline izin verilen eşya

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde sayılan haller kapsamında yapılan ithalatta bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(2) Aşağıda yer alan eşyanın ithaline Bakanlıkça izin verilmiş olup, gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında İzin Belgesi aranmaz:

a) Genel Müdürlükçe İthal Lisansı/İzin Belgesi/Uygunluk Yazısı düzenlenen eşya.

b) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İthal İzin Belgesini haiz eşya.

c) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi çerçevesinde, yerli malı lehine uygulanan en yüksek orandan daha avantajlı teklife sahip yabancı menşeli malların lehlerine sonuçlanan ihale kapsamı eşya.

ç) 27.10, 27.11 ve 27.16 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya.

d) 30.02, 30.04, 30.05 ve 30.06 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya.

İthaline izin verilmeyen eşya

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında İzin Belgesi düzenlenmez:

a) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşya.

b) Ek-2’de yer alan Negatif Liste kapsamındaki eşya.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyaların ithalatına, özel ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukların gerektirdiği hallerde, Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 7 – (1) İzin Belgesi başvuruları e-devlet veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-340-İzin Belgesi (Kamu İthalatı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve bildirim

MADDE 8 – (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi amacıyla, Genel Müdürlükçe ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) Genel Müdürlükçe, ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

(3) Uygun bulunan başvurular için İzin Belgesi Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır.

(4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(5) Başvuru sahibi kurumun gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal izninin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı kurum tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçı kurumun sorumluluğundadır.

(6) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde izin verilen kamu kurum ve kuruluşları ithalat esnasında ilgili gümrük idaresine ithal eşyasının ihale süreçlerinin yabancı menşeli eşya lehine sonuçlandığını yazılı olarak bildirir.

Diğer hükümler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen İzin Belgelerinin geçerlilik süresi bir yıldır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu süre tekerrüren altı ay uzatılabilir.

(2) Bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin uygulamaya yönelik önlem almaya, özel, istisnai ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesi, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 16/2/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 11 – (1) 16/2/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler İçin Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top