Search
Close this search box.

Çarşaf Kenar Lastiği Cinsi Eşyanın KDV Oranı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.02
Konu : 40. Fasıl “Çarşaf Kenar Lastiği” Cinsi Eşyanın
KDV Oranı (İtiraz/Ekol Bant)

21.07.2020 / 55985357
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 10.12.2019 tarihli ve 55360341-155.99/00050227920 sayılı yazınız.
b) 28.01.2020 tarihli ve 85593407-156.02/00051766297 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazılar konusu “4008.21.90.00.00” GTİP inde sınıflandırılan “Çarşaf Kenar Lastiği” cinsi eşyanın KDV oranı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişik 20/07/2020 tarihli ve 82323 sayılı yazıda özetle, 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan eşyalardan, ticari hayatta “çarşaf kenar lastiği” olarak adlandırılan; setleştirilmemiş, gözenekli olmayan vulkanize kauçuktan üretilmiş, enine kesit uzunluğu 5 milimetreyi geçen ve uzunluğuna kesilmiş şeritler halinde bulunan eşyaların, II sayılı listenin B/4 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi ve Başkanlıklarının Bursa Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 28/1/2015 tarihli ve 27 sayılı özelgede belirtilen görüşü çerçevesinde %8 oranında KDV’ye tabi tutulması,

Diğer taraftan, 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılmakla birlikte, spesifik olarak yukarıda belirtilen ve ticari hayatta “çarşaf kenar lastiği” olarak adlandırılan eşyanın niteliklerini haiz olmayan eşyaların tesliminde ise, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız uyarınca işlem yapılması,

Gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER:
EK 1: 1 adet Yazı ve eki


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

20.07.2020

Sayı : 50169878-200.03.01-E.82323
Konu : Çarşaf Kenar Lastiği Tesliminde KDV
Oranı

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 27/11/2019 tarihli ve 00049827787-E.00049827787 sayılı yazınız.
b) 10/12/2019 tarihli ve 00050269514-E.00050269514 sayılı yazınız.
c) 24/01/2020 tarihli ve 50169878-200.03.01-11829 sayılı yazımız.

İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarınızda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 4002.19.20.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırılan termoplastik kauçuk ile 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan çarşaf kenar lastiği isimli eşyaların tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

İlgi (c)’de kayıtlı cevabî yazımızda ise, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (II) sayılı listenin; (B) bölümünün 4, 6-a, 7 ve 9 uncu sıraları uyarınca, söz konusu sıralarda yer alan malların teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacağı belirtilerek TGTC’nin 4002.19.20.90.00 ve 4008.21.90.00.00 GTİP numaralarında yer alan eşyaların;

– Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırası,

– Plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanların suni deri ve kösele anlamında aynı BKK eki (II) sayılı listenin (B/6-a) sırası,

– Yer kaplaması mahiyetinde olanların (B/9) sırası kapsamında değerlendirilerek, bunların ithal veya tesliminde %8 oranında

KDV’ye tabi tutulması gerektiği açıklanmış ve genel ifadeyle “4008.21.90.00.00 – – – Diğerleri” GTİP numarasındaki eşyalar II sayılı listenin “B” bölümünün söz konusu sıraları kapsamında yer almadığından, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerektiği yönünde görüş verilmiştir.

Ancak, Başkanlığımız kayıtlarının tetkikinden, Başkanlığımız Özelge Komisyonunca onaylanan ve Bursa Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 28/1/2015 tarihli ve 27 sayılı bir örneği ilişik örnek özelgede, 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan ve ticari hayatta “çarşaf kenar lastiği” olarak bilinen eşyanın 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırası kapsamında değerlendirildiği ve bu eşyanın ithal ve tesliminde %8 KDV oranı uygulanması gerektiği yönünde görüş tayin edildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan eşyalardan, ticari hayatta “çarşaf kenar lastiği” olarak adlandırılan; setleştirilmemiş, gözenekli olmayan vulkanize kauçuktan üretilmiş, enine kesit uzunluğu 5 milimetreyi geçen ve uzunluğuna kesilmiş şeritler halinde bulunan eşyaların, II sayılı listenin B/4 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi ve Başkanlığımızın mezkûr özelgede de belirtilen görüşü çerçevesinde %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4008.21.90.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılmakla birlikte, spesifik olarak yukarıda belirtilen ve ticari hayatta “çarşaf kenar lastiği” olarak adlandırılan eşyanın niteliklerini haiz olmayan eşyaların tesliminde ise, ilgi (c)’de kayıtlı yazımızda belirtilen ve yukarıda özetlediğimiz şartlara göre tespit edilen KDV oranının uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Adem BİLGİLİ
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı V.

Ek: 28.01.2015 tarihli ve 27 sayılı özelge


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

   28.01.2015

Sayı : 45404237-130[I-14-75]-27
Konu :Çarşaf kenarı lastiğinin KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4008.21.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırılan ve ticari hayatta çarşaf kenarı lastiği (sertleştirilmemiş, gözenekli olmayan vulkanize kauçuktan üretilmiş, enine kesit uzunluğu 5 mm’yi geçen ve uzunluğuna kesilmiş şeritler) olarak kullanılan ticari eşyanın Şirketiniz tarafından ithalinde ve yurtiçi tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 4 üncü sırasında; “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” yer almaktadır.

TGTC’nin 40.08 tarife pozisyonunda, “Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç)” tanımlanmıştır. “4008.21.90.00.00 Diğerleri (Gözenekli olmayan kauçuktan levha tabaka ve şeritler)” GTİP No. su da bu tarife pozisyonu altında yer almaktadır. Bu pozisyondaki “çubuklar” ve “profiller” tabirleri sadece, uzunlamasına kesilmiş veya yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olsun olmasın, ancak başka şekilde işlenmemiş ürünlere uygulanmaktadır.

Bu açıklamalara göre, 4008.21.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında sınıflandırılan ve ticari hayatta çarşaf kenarı lastiği (sertleştirilmemiş, gözenekli olmayan vulkanize kauçuktan üretilmiş, enine kesit uzunluğu 5 mm’yi geçen ve uzunluğuna kesilmiş şeritler) olarak kullanılan ticari eşyanın, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün 4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, Şirketiniz tarafından ithali ve yurtiçi tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

EK:
İlgili döküman

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top