Search
Close this search box.

6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 87741201-840
Konu : 6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi
Seri: A Sıra No: 12 Tahsilat Genel Tebliğ

11.03.2020 / 53131248
DAĞITIM YERLERİNE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen 04.03.2020 tarihli E.31474 sayılı ekli yazıda; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları” başlıklı 22/A maddesi ile bu maddede sayılan ödeme ve işlemler sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden hak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağı ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanının yetkili kılındığı,

Söz konusu yetkiye istinaden, 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A Sıra No:9 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldığı ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların, 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) hak sahiplerine/ilgililere yapacakları anılan Tebliğde belirtilen ödemeler (2.000,- liranın üzerindeki) sırasında hak sahiplerinin /ilgililerin, Bakanlıklarına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması ve yapılacak ödemelerden hak sahiplerinin/ilgililerin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirildiği,

Öte yandan, 3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldığı ve buna göre,

3/3/2020 tarihinde yürürlüğe giren Seri: A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve söz konusu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı ile ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç tutarı 5.000, -lira olarak yeniden belirlendiği,

Bu itibarla, Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 3/3/2020 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında yapılacak 5.000,- liranın üzerindeki ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerektiği ve konu hakkında gerekli duyurunun yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Devlet Selim PASLI
Bakan a.
Strateji Geliştirme Başkanı

Ek: 6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi- Seri: A Sıra No: 12 Tahsilat Genel Tebliği yazısı

Dağıtım:
Tüm Merkez Teşkilatı
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri
Tüm Ticaret İl Müdürlükleri
Helal Akreditasyon Kurumu Başkanlığı


 T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :21002710-010.05[37-2]-E.31474 04.03.2020
Konu : 6183 Sayılı Kanunun 22/A Maddesi
Seri: A Sıra No: 12 Tahsilat Genel Tebliğ

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:
a)25/12/2017 tarihli ve 21002710-010.05[37-2]-156549 sayılı yazımız.
b)10/8/2018 tarihli ve 21002710-010.05[37-2]-105674 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları” başlıklı 22/A maddesi ile bu maddede sayılan ödeme ve işlemler sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden hak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağı ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.

Söz konusu yetkiye istinaden, 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:9 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, 4734 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların, 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) hak sahiplerine/ilgililere yapacakları anılan Tebliğde belirtilen ödemeler (2.000,- liranın üzerindeki) sırasında hak sahiplerinin/ilgililerin, Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması ve yapılacak ödemelerden hak sahiplerinin/ilgililerin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu getirilmiştir.

Öte yandan, 3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, 3/3/2020 tarihinde yürürlüğe giren Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve söz konusu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı ile ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç tutarı 5.000, -lira olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu itibarla, Kurumunuzca Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 3/3/2020 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında yapılacak 5.000,- liranın üzerindeki ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerekmekte olup, konu hakkında teşkilatınıza gerekli duyurunun yapılması uygun olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Zekayi ÇENGE
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı

Dağıtım :
Adalet Bakanlığına
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top