Search
Close this search box.

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 98353802-010.01
Konu : 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

19.03.2020 / 53367620
DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği kapsamında, ülkemiz AB’nin ürün güvenliğine ilişkin mevzuatını kendi iç hukuk sistemine dahil etme kararı almıştır. Bu çerçevede, 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi kurumlarımızın hangi ürün mevzuatlarını uyumlaştıracakları tespit edilmiştir. Bu uyumun koordinasyonu ile söz konusu ürün mevzuatlarının uygulamasına ilişkin üst mevzuatın hazırlanması görevi ise Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu kapsamda, ülkemizde ürün güvenliği uygulamaları Bakanlığımızca hazırlanarak 2002 yılından itibaren yürürlükte olan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”a istinaden yapılmaktadır.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf edilmesini teminen, söz konusu Kanun’un yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” 7223 sayı numarasıyla 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmıştır.

7223 sayılı Kanun ile;

İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir.

Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.
E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.

İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde, kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye çıkarılacaktır.

Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.

Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.

Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup bu süre zarfında, tarafımızca 4703 sayılı Kanunun uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi, ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ve 7223 sayılı Kanunla eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Kanun metnine, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm internet adresinden erişim imkanı bulunmaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Merkez Teşkilatı
81 İl ‘Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri
Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri
Tüm Gümrük, Ticaret Müşavirlik, Ataşelik ve Ofisleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top